Dit is het eerste jaar dat verantwoording wordt afgelegd over programma 19, een programma waarin inzicht wordt gegeven in de wijkaanpak en de (beleids-)budgetten van de stadsdelen. Dit is in de lijn met de motie bewonersbetrokkenheid en de inhoud van het coalitieakkoord ter versterking van het gebiedsgericht werken: de stadsdelen krijgen meer invloed, budget en verantwoordelijkheid. Ook de uitwerking van de in het coalitieakkoord genoemde verbreding van het takenpakket van de stadsdelen (RIS 287109) heeft zijn begrotingstechnische doorvertaling gekregen in het nieuwe programma 19. Daarmee is deze doelstelling gerealiseerd.

Op het programma is ruim € 81 mln. aan lasten begroot. Dit bedrag is in 2016 besteed conform de geplande doelen. Hiervan zijn € 16 mln. (20%) apparaatslasten: de medewerkers van de stadsdeel-organisatie. Van het budget bestaat zo’n € 28 mln. (35%) uit subsidies. Het gaat om subsidies aan welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen voor het gebiedsgericht werken (buurthuis van de toekomst en preventief jeugdbeleid), maar ook om subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt (de zogenaamde leefbaarheidsbudgetten) en voor bewonersinitiatieven op het terrein van duurzaamheid en veiligheid. In zijn algemeenheid is er geen sprake van achterstanden bij vaststellingen van subsidies. Alleen voor L&B stonden er nog vast te stellen subsidies voorgaande jaren open. In 2016 is daar een groot deel van afgewikkeld, het restant (ca. € 150.000) zal in 2017 worden afgewikkeld.
Daarnaast gaat € 24 mln. (30%) naar activiteiten voor het openbaar groen (planmatig onderhoud, extra inzet voor wijk- en buurtgroen), onderhoud van wegen en straten en het beheer van speelvoorzieningen. Van de resterende € 12 mln. (15%) van de lasten is € 4 mln. (5%) bestemd voor de Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en de leefbaarheid verbeterd in zeven aandachtswijken. In het eerste volledige jaar van de Wijkaanpak Nieuwe Stijl zijn deze middelen nagenoeg volledig besteed.

Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt vanuit de algemene middelen. De specifieke opbrengsten op dit programma zijn enerzijds inkomsten uit huren voor het gebruik van gemeentegrond als bouwterrein, overige verhuur van grond en huuropbrengsten voor standplaatsen. Anderzijds zijn het vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.
Het voordelige programmaresultaat 2016 (€ 1,4 mln.) heeft voornamelijk betrekking op deze baten. Het programmaresultaat wordt hieronder nader verklaard.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

82.833

81.549

1.284

N

78.473

-

Baten

4.108

1.401

2.707

V

1.401

-

Saldo exclusief reserves

78.725

N

80.148

N

1.423

V

77.072

N

-

-

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

78.725

N

80.148

N

1.423

V

77.072

N

-

-

Toelichting financieel resultaat programma

Het resultaat op programma 19 is in totaal € 1,4 mln. voordelig ten opzichte van de begroting.
Van dit voordeel is € 0,4 mln. neutraal in relatie met het programma Zorg en Welzijn (waarvan € 0,9 mln. aan lasten en € 1,3 mln. aan baten). Dit komt doordat de budgetten van de exploitatie van welzijnspanden nog niet naar dit programma waren overgeheveld. Als hiermee rekening worden gehouden, resteert een voordeel van € 1,0 mln. Dit is een afwijking van 1,3% ten opzichte van de begroting. Dit voordelige resultaat bestaat voornamelijk uit:

Voor € 0,8 mln. heeft dit betrekking op hogere opbrengsten uit verhuur van gemeentegrond als bouwterrein (€ 0,1 mln.) en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg (€ 0,7 mln.). Deze opbrengsten fluctueren jaarlijks aangezien de voorgenomen werkzaamheden van kabel- en leidingbedrijven in de openbare ruimte jaarlijks sterk fluctueren alsmede de bouwactiviteiten waarvoor grond in de openbare ruimte gehuurd moet worden. Daarnaast waren er € 0,1 mln. diverse overige opbrengsten die niet waren geraamd. Opgeteld verklaart dit € 0,9 mln. van het positieve resultaat. Het restant bestaat uit diverse kleine verschillen.

Aan de lastenkant doet zich per saldo, rekening houdend met neutrale volumeverschillen, een voordeel voor van € 0,1 mln. De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • nadelig resultaat op verkeersmanagement: de gemeente heeft wettelijke taken voor het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek. Vanwege de verkeersveiligheid wordt het noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk uitgevoerd, ook als het budget niet voldoende blijkt. In 2016 is er voor € 0,4 mln. meer uitgegeven dan begroot.
  • voordelig resultaat op Wijkaanpak Nieuwe Stijl: hiervoor was in 2016 een budget beschikbaar van €  4,0 mln. Hiervan is ruim € 0,2 mln. niet besteed (maar wel juridisch verplicht). Deze onderbesteding is het gevolg van vertraging in de projecten ‘naar een Veilig Joubertplantsoen’ en ‘Integrale aanpak Jonckbloetplein’. Deze projecten worden uitgevoerd in 2017.
  • resultaat op apparaat: in 2016 was er een nadelig resultaat van € 0,7 mln., vooral op activiteiten voor het onderhoud van de buitenruimte (ca. € 0,4 mln.). Dit nadeel is opgevangen binnen het programma door diverse kleine voordelen op activiteiten.
  • voordelig resultaat op leefbaarheid en bewonersparticipatie (inclusief maatschappelijke coöperaties): het voordelige resultaat van € 0,4 mln. is voornamelijk ontstaan doordat subsidievaststellingen van  voorgaande jaren in 2016 hebben geleid tot terugbetalingen aan de gemeente (€ 0,3 mln.).