Het programma Interne Dienstverlening is onderverdeeld in de producten Basis werkplekken en Plusproducten. Het programma heeft een omzet van circa € 160 mln., opgebouwd uit € 135 mln. voor shared services dienstverlening en € 25 mln. huisvesting door de gemeentelijke vastgoed organisatie. De bestedingen worden grotendeels doorbelast naar de andere programma’s waardoor het saldo van baten en lasten van 2016 op begrotingsbasis € 6,8 mln. bedraagt. Vanaf 2017 zullen de producten van het programma voor 75 á 80 % onderdeel uitmaken van het taakveld Overhead.

Basis voor de interne dienstverlening is de overeenkomst die jaarlijks in overleg met de gemeentelijke diensten wordt vastgesteld. In deze dienstverlenings-overeenkomst staat naast de tarieven, ook het te behalen dienstverleningsniveau, bijvoorbeeld de maximale doorlooptijden. De dienstverlening van de shared services organisatie, onderverdeeld naar basis-dienstverlening en plusproducten is weergegeven in de onderstaande donuts;

De basisdienstverlening ( € 72,9 mln.) wordt aan de gemeentelijke diensten doorbelast op basis van het aantal m2, werkplekken en medewerkers dat een dienst op de afgesproken peildatum in gebruik c.q. in dienst heeft. In 2016 is door deze shared service dienstverlening de volgende output geleverd:

In 2016 zijn geen nieuwe panden aan de kernvoorraad toegevoegd. Het Netto Nuttig (vloer)Oppervak is dan ook niet gewijzigd, het aantal werkplekken in deze panden is wel groter geworden, omdat er panden in het kader van het strategisch huisvestingsplan zijn afgestoten en medewerkers verhuisd zijn naar de kernvoorraad. Het grootste deel van de kosten betreft vaste kosten voor personeel en huisvesting . Veel van de overige kosten liggen vast in meerjarige contracten, tot stand gekomen via een Europese aanbesteding. Het streven is het basisdienstverleningspakket te vergroten. In 2016 zijn met name de ARBO- en de ICT dienstverlening uitgebreid. Ook de baten en lasten van het strategisch huisvestingsplan worden op het product Basiswerkplekken verantwoord.
De plusproducten worden op basis van werkelijke kosten aan de diensten doorbelast (ca. € 62 mln.). Het betreft de huisvesting en onderhoud van panden die niet tot de kernvoorraad behoren, ICT plus ICT projecten, Catering/beveiliging/logistiek en de verzekering van panden en gemeentelijke goederen.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

2.567

642

1.925

N

2.554

9.858

Baten

1.635

4.363

2.728

N

1.742

4.874

Saldo exclusief reserves

931

N

3.721

V

4.652

N

812

N

4.985

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

3.097

3.097

-

-

812

755

Saldo inclusief reserves

2.166

V

6.818

V

4.652

N

-

-

4.230

N