In 2016 verantwoorden we aan lasten en baten op het programma Overige beleidsvoornemens respectievelijk € 199 mln. en € 232 mln. Op dit programma staan voornamelijk onttrekkingen en dotaties aan reserves. Het gaat hierbij om gemeentebrede uitvoeringsreserves, zoals de reserves allocatie middelen, de reserve grote projecten, reserve Co-financiering, reserve Internationaal en Werving, reserve Statushouders etc.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

4.089

7.409

3.319

V

21.976

3.392

Baten

-

-

-

-

-

668

Saldo exclusief reserves

4.089

N

7.409

N

3.319

V

21.976

N

2.724

N

Dotaties aan reserves

194.526

234.495

39.969

V

110.379

128.539

Onttrekkingen aan reserves

232.437

230.969

1.468

V

208.424

193.515

Saldo inclusief reserves

33.821

V

10.935

N

44.756

V

76.068

V

62.252

V

Toelichting financieel resultaat programma

Wijziging BBV inzake grondexploitatie 40 mln. V / I
De BBV-verslaggevingsregels zijn voor grondexploitaties in 2016 bijgesteld. Het grootste gevolg hiervan is dat sommige projectdelen die eerder als grondexploitatie werden verantwoord (programma 15) nu als investering worden verantwoord (de middelen hiervoor staan in programma 17). De verslaggevingsregels gelden met terugwerkende kracht per 1-1-2016. Daarom zijn ook de benodigde boekingen om de administratie aan te passen terugwerkend per 1-1-2016 gerealiseerd. Omdat de boekingen niet in het lopende jaar zijn uitgevoerd (zoals begroot), laat dit een voordeel zien van € 40 mln. op programma 17. Gelijktijdig laat programma 15 een even groot nadeel zien. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit te corrigeren, waardoor er geen financieel effect optreedt. Het resultaat na deze correctie bedraagt € 4,8 mln.

Resultaat na correctie wijzigingen BBV inzake grondexploitatie 4,8 mln. V/I
Het resultaat op programma 17 na bovenstaande bedraagt €4,8 mln. voordelig. Dit wordt door een lagere last van € 3,3 mln., voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van de post onvoorzien van € 0,8 mln., een voordeel op de trend € 1,5 mln. en een verkoopresultaat op panden van € 0,7 mln. De hogere onttrekking uit de reserves van € 0,8 mln. bestaat uit een vrijval uit de reserve Herstructurering van € 1,9 mln., een vrijval gereserveerde middelen invoeringskosten sociaal domein € 0,7 mln. en een lagere onttrekking uit gemeentebrede reserves van € 1,7 mln.

De uitkomsten 2016 ten opzichte van 2015 en met de ontwerpbegroting verschillen aanzienlijk. Het volume aan dotaties en onttrekking uit dit programma verschilt van jaar tot jaar. Dit hangt voornamelijk samen met nieuw beleid en herfaseringen per begrotingsjaar (reserves Allocatie incidentele middelen nieuw beleid).

Relevante balansposten in 2016
Op dit programma verantwoorden we twee belangrijke balansposten:

    • Projectreserves (€ 84 mln.) en Overige bestemmingsreserves (€ 272 mln.).