De gemeente verantwoordt in 2016 binnen het programma Financiën circa € 1,4 miljard aan baten. Van deze baten komt 80% van het Rijk; dit is de bijdrage vanuit het Gemeentefonds. De belastingen maken 8% uit van de baten. De belangrijkste daarvan is de onroerendzaakbelasting (OZB). Van de baten bestaat 9% uit externe en interne rente vanuit geldleningen (kort en lang) en winstuitkeringen van verbonden partijen. Bij winstuitkeringen gaat het om dividend vanuit onze deelnemingen. De grootste lasten op dit programma zijn de betaalde rente (€ 31 mln.) van opgenomen langlopende geldleningen en de inzet van bespaarde rente (€ 14 mln.).

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

54.204

68.304

14.099

V

70.655

67.365

Baten

1.415.494

1.411.763

3.731

V

1.378.893

1.378.773

Saldo exclusief reserves

1.361.290

V

1.343.459

V

17.830

V

1.308.238

V

1.311.408

V

Dotaties aan reserves

8.916

8.916

-

-

2.040

7.207

Onttrekkingen aan reserves

43.945

42.127

1.818

V

12.349

30.561

Saldo inclusief reserves

1.396.319

V

1.376.670

V

19.649

V

1.318.548

V

1.334.762

V

Toelichting financieel resultaat programma

Het programmaresultaat in 2016 komt uit op een voordeel van € 19,7 mln. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de voorziening HTM (€ 12,0 mln.), een lagere rentetoerekening aan de voorziening negatieve plannen grondbedrijf (€ 2,3 mln.), vrijval van de voorziening garantstellingen (€ 3,8 mln.), lagere baten uit het Gemeentefonds (€ 3,35 mln.) en per saldo een resultaat op de belastingen van € 1,2 mln. De hogere onttrekking uit reserves van € 1,8 mln. bestaat uit een vrijval uit de reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark van € 2,3 mln. en een lagere onttrekking uit de centrale bedrijfsvoeringsreserve van € 0,7 mln.

De uitkomst 2016 verschilt ten opzichte van 2015. De voornaamste oorzaken zijn:
- de lasten zijn in 2016 lager door vrijval van de risicovoorziening uitgezette geldleningen.
- de baten zijn in 2016 hoger door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds.
- de onttrekkingen in 2016 zijn hoger dan in 2015; de gemeente onttrok € 12 mln. meer uit de
programmareserves. Dit was deels ten behoeve van het budgettair kader.

Relevante balansposten in 2016

Op dit programma verantwoorden we de volgende belangrijke balansposten:

  • kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (€ 91 mln.) en overige verbonden partijen (€ 3 mln.);
  • verstrekte langlopende leningen aan overige verbonden partijen (€ 121 mln.) en overige derden (€ 53 mln.);
  • overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar (belegging Fonds Uiver en Meewind € 144 mln.);
  • belastingdebiteuren € 7,2 mln. (voornamelijk OZB debiteuren)
  • kortlopende vorderingen (verstrekte leningen aan derden € 400 mln.);
  • overige uitzettingen en overlopende activa (Collateral en Fonds Uiver € 141 mln.; nog te ontvangen rente van het fonds);
  • vorderingen op publiekrechtelijke lichamen (aangifte bedrijfsmatige BTW en BTW Compensatiefonds (€ 122 mln.);
  • langlopende schulden (€ 992 mln.);
  • Algemene reserve (€ 75 mln.), Reserve Activafinanciering (€ 101 mln.), programmareserves (€ 11 mln.) en de Centrale Bedrijfsvoeringsreserve (€ 6 mln.).