Er zijn vooral uitgaven gemaakt voor het bereiken van de doelen van woningbouw en woonbeleid (gezamenlijk 48%). Hiertoe behoort huisvesting van statushouders, het beleid van de transformatie van kantoren, en het woonbeleid met de corporaties. Grote posten in 2016 zijn o.a. de reservering voor huisvesting van statushouders (€ 4,7 mln.), kleinschalig opdrachtgeverschap (€ 1,3 mln.), het verlenen huisvestingsvergunning en voorrangsverklaringen (€ 1,4 mln.), maatregelen voor geluidssanering aan woningen (€ 1,9 mln.). Ongeveer een derde van de lasten zijn apparaatslasten.
Binnen het programma wordt 36% van de middelen besteed aan Stadsvernieuwing wonen en Bouw- woning en welzijnstoezicht. De helft daarvan gaat naar de personeelsinzet van de Haagse Pandbrigade (€ 7 mln.).
De lasten van het programma worden voor het grootste deel gedekt uit de algemene middelen. Meerjarige subsidieregelingen (zoals voor dak- en vloerisolatie) en maatregelen voor geluidssanering aan woningen worden gedekt uit een reserve/rijksbijdrage.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

28.688

36.761

8.073

V

34.681

30.155

Baten

2.728

3.637

908

N

2.819

5.589

Saldo exclusief reserves

25.959

N

33.124

N

7.165

V

31.863

N

24.566

N

Dotaties aan reserves

5.437

5.453

16

V

-

1.687

Onttrekkingen aan reserves

2.109

4.165

2.056

N

2.444

8.155

Saldo inclusief reserves

29.287

N

34.412

N

5.125

V

29.419

N

18.098

N

Toelichting financieel resultaat programma

Op dit programma is een voordelig resultaat behaald van € 5,1 mln. Het voordelig resultaat op dit programma is vooral veroorzaakt doordat de lasten voor het organiseren van leenfaciliteit voor VvE’s (het Duurzaamheidsfonds) via stichting HEID nog niet zijn gerealiseerd in 2016, terwijl dit wel begroot was (6,0 mln. V). Overige, kleinere mee- en tegenvallers bedragen per saldo 0,9 mln. en worden in de programmatekst toegelicht.