De lasten zijn redelijk gelijk verdeeld over de producten van het programma Sport. Veruit het grootste deel (ongeveer 73%) wordt besteed aan het exploiteren en onderhouden van de gemeentelijke sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen en sportvelden). De inkomsten uit kaartverkoop, verhuur aan sportverenigingen, zwemles e.d. bedragen ongeveer 15% van de totale dekking.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

60.012

63.309

3.297

V

63.568

59.723

Baten

8.943

8.667

276

V

10.003

8.635

Saldo exclusief reserves

51.068

N

54.642

N

3.574

V

53.565

N

51.088

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

1.400

Onttrekkingen aan reserves

-

1.005

1.005

N

1.180

111

Saldo inclusief reserves

51.068

N

53.637

N

2.569

V

52.385

N

52.377

N

Toelichting financieel resultaat programma               € 2,6 mln.  V/I

In het coalitieakkoord is € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Topsportaccommodatie in 2016. De planuitwerking heeft echter meer tijd gekost waardoor het plan niet meer in dit jaar kon worden uitgevoerd. Omdat de middelen niet als investering maar als exploitatiemiddelen waren gekenmerkt, leiden de nog niet bestede middelen in 2016 tot een voordelig resultaat van € 2,5 mln. Het college stelt voor om hiervan € 1,5 mln. aan te wenden voor een High Performance hockeytrainingsveld en € 1 mln. voor Skateboardfaciliteiten op Olympisch Niveau. De raad is begin november 2016 hierover op de hoogte gesteld (RIS 295386). De werkzaamheden voor deze faciliteiten zijn dit jaar gestart en zullen dit jaar worden opgeleverd. Voorgaande zal in de programmabegroting 2018-2021 worden verwerkt.