Ruim driekwart van de lasten komt voor rekening van twee activiteiten die direct gericht zijn op de versterking van de Haagse Economie: de activiteiten Stedelijke Economie en Kenniseconomie en Innovatie. De andere activiteiten zijn onder andere Internationale Stad en Zeehavens. Bijna de helft van de lasten voor dit programma wordt gedekt uit algemene middelen. Het aandeel van de afrekening van subsidies is in 2016 relatief groot, omdat een groot deel van het programma Kansen voor West I is afgerekend. Per activiteit (of cluster van activiteiten) volgt een toelichting in de volgende bladzijden.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

88.678

79.641

9.037

N

59.841

54.346

Baten

23.058

18.833

4.225

V

11.121

6.807

Saldo exclusief reserves

65.620

N

60.808

N

4.812

N

48.720

N

47.539

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

35.275

Onttrekkingen aan reserves

25.307

19.816

5.491

V

15.341

18.332

Saldo inclusief reserves

40.313

N

40.993

N

679

V

33.378

N

64.483

N

Toelichting financieel resultaat programma

Het programma levert in 2016 een voordeel op van € 0,7 mln. Er zijn minder lasten gemaakt omdat een begrote storting van € 2,3 mln. in het JESSICA Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) in 2016 niet gerealiseerd is omdat nog geen investeringsstrategie is vastgesteld.
Anderzijds zijn extra lasten gemaakt in 2017. Dit heeft vooral betrekking op subsidieafrekeningen. Per saldo zijn voor € 2,2 mln meer subsidies afgerekend dan begroot. Dit heeft vooral betrekking op Kansen voor West- en Pieken in de Delta-subsidies. De subsidieafrekeningen worden verrekend met de hiervoor beschikbare reserves op programma 17. Voor de gemeente als geheel is dit deel van het resultaat dus neutraal. Na deze verrekeningen resteert een voordeel van € 2,9 mln op dit programma.

Neutrale ontwikkelingen
Naast bovengenoemd resultaat realiseerde de gemeente in 2016 € 9,0 mln. meer volume dan begroot. Deze overbesteding is financieel neutraal, omdat tegenover de lasten ook extra baten staan (waaronder verrekeningen met subsidies en reserves).

De belangrijkste reden voor dit volume-effect is dat in 2016, anders dan verwacht bij het halfjaarbericht, het alsnog is gelukt het hele programma Kansen voor West I af te rekenen. Dat betekent afrekening van extra subsidie voor de projecten in dit programma, maar ook van extra cofinanciering. Hierboven, bij het programmaresultaat, is de Reserve Cofinanciering al genoemd. Verder zijn de extra lasten ten laste gebracht van de volgende beschikbare dekkingsbronnen binnen dit programma: Subsidie EFRO/Kansen voor West (€ 3,6 mln.), Reserve Overcommittering (€ 4,1 mln.) en Reserve Stedelijke Ontwikkeling (€ 2,9 mln.)
Dankzij de Reserve Overcommittering kan de gemeente meer projecten in uitvoering nemen dan waarvoor initieel subsidie beschikbaar is. De reserve is pas aangesproken nadat alle subsidiemiddelen daadwerkelijk waren afgerekend.

Verschillen uitkomst 2015-2016

De activiteiten verschillen per jaar en daarmee fluctueren ook de financiële uitkomsten.
- De lasten, baten (subsidies) en onttrekkingen aan reserves zijn in 2016 veel hoger dan in 2015, omdat in 2016 het laatste en grootste deel is afgerekend van het programma Kansen voor West I, net als de bijbehorende gemeentelijke cofinanciering voor projecten in dit programma.
- In 2016 waren er geen dotaties aan reserves. In 2015 waren er nog incidentele dotaties aan het Fonds Economische Structuurversterking (€ 20 mln.), de Reserve World Forum Convention Centre (€ 7,4 mln.) en de Reserve Stedelijke Ontwikkeling (€ 7,8 mln.)