De begroting € 160,6 mln. bestaat voor 60% inkopen Jeugdhulp, 16% Toegang (CJG’s), 13% uit subsidies, 4% PGB’s, 4% gemeentelijke uitvoeringskosten jeugdgezondheidszorg, 2% bedrijfsvoering en 1% tijdelijke middelen uit het gemeentebrede 3DI budget.

De dekking van het programma komt voor het grootste deel uit het gemeentefonds. Verder zijn er baten uit de reserve rendabele panden (reserve is eind 2016 vervallen) en baten voor onderverhuur CJG’s.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

148.716

160.604

11.888

V

154.098

152.789

Baten

2.385

2.003

382

V

1.908

2.579

Saldo exclusief reserves

146.331

N

158.601

N

12.270

V

152.190

N

150.210

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

3.267

3.267

-

-

-

-1

Saldo inclusief reserves

143.064

N

155.334

N

12.270

V

152.190

N

150.211

N

Toelichting financieel resultaat programma

In 2016 was in totaal € 160,6 mln. beschikbaar voor het programma jeugd. Het macrobudget is gestegen van € 112 mln. in 2015 naar € 120 mln. in 2016. Omdat er niet beleidsmatig ingespeeld kon worden op deze stijging is er in 2016 een onderbesteding.

Het resultaat op programma Jeugd bedraagt in 2016 € 12,3 mln. voordelig Hiervan vloeit € 0,2 mln. terug naar de gemeentebrede uitvoeringsreserve Investeringsbudget 3D op programma Financiën. Het voordelige resultaat is als volgt opgebouwd:

- Afwikkeling voorgaand jaar 6 mln. V/I
- Voordeel 2016 6,1 mln. V
-
Gemeentebrede uitvoeringsreserve 3D 0,2 mln. V/I
Totaal 12,3 mln. V

Afwikkeling voorgaand jaar ( 6 mln. V/I)
De afwikkeling van de inkopen 2015 leidt tot een vrijval van € 3,2 mln. De afrekening is gebaseerd op declaraties over 2015 die de instellingen hebben ingeleverd in 2016. Er kunnen in de toekomst nog declaraties over 2015 binnenkomen echter deze zullen ten laste van het jaar worden gebracht waarin de declaratie wordt ingediend. Er is geen balanspost nog af te wikkelen declaraties 2015 meer.

De afrekening 2015 van de SVB voor de pgb’s Jeugd leidt tot een extra teruggave van € 0,9 mln. in 2016. De reden is dat niet alle in 2015 verstrekte pgb’s daadwerkelijk zijn benut.

Verder is er een vrijval van € 1,9 mln. van verschillende nog te betalen posten. De grootste posten worden hieronder toegelicht.

In 2016 zijn minder declaraties ontvangen voor de kosten Landelijk Transitie Arrangement (LTA, inkopen specialistische jeugdhulp via VNG) dan verwacht. Om deze reden hebben we de nog te verwachten kosten LTA 2015 bijgesteld. Dit levert een vrijval op van € 0,8 mln. in 2016.
De reservering van € 0,6 mln. die in 2015 is getroffen voor de extra kosten Veilig Thuis is vrijgevallen.
Deze taak wordt uitgevoerd door STOJAH en Stichting Wende. Bij de afrekening 2015 bleek dat de kosten binnen de begroting van de instelling konden worden opgevangen.

Het voordeel over voorgaand jaar kan als incidenteel worden aangemerkt. De reden is dat de inschattingen in de jaarrekening 2016 voor nog te verwachten kosten veel minder voorzichtig zijn dan in 2015.

2016 ( 6,1 mln. V)
Het resultaat op de totale inkopen is nagenoeg nihil en bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een overschrijding op ambulante zorg (€ 1,3 mln. nadelig) en specialistische jeugdhulp (€ 0,8 mln. nadelig). Daar tegenover staat een onderschrijding op publieke taken (€ 2,1 mln.) Doordat er meer geïnvesteerd is in ambulante zorg, nam het beroep op zware jeugdhulp af.

Er is een onderbesteding van € 1,6 mln. op de pgb-kosten in 2016. Het (gemiddeld) toegekende bedrag per pgb is lager dan in 2015, toen de pgb’s nog niet opnieuw waren geïndiceerd. De gemeente zal evalueren of het nodig is dat ze haar normstelling voor de toekenningen aanpast.

Voor de jeugdteams is € 2,6 mln. minder besteed dan begroot.
- Voor een bedrag van € 1,2 mln. zijn de kosten van de inzet fte’s in jeugdteams via inkoopcontracten met instellingen lager uitgevallen doordat de samenwerkingspartners moeite hadden om tijdig geschikt personeel te vinden.
- De kosten van gezinscoaching en toeleiding binnen de gemeente zijn € 1mln. lager uitgevallen, omdat het lastig was om goed personeel aan te trekken. Ook waren voor de uitvoering incidentele middelen beschikbaar in 2016 in het gemeentebrede investeringsbudget 3D.
Doordat vacatures in de jeugdteams moeilijk ingevuld konden worden is ook € 0,4 mln. minder besteed van het huisvestingsbudget voor de jeugdteams.

Er is een onderbesteding van € 1,3 mln. op de kosten voor het landelijke transitie arrangement (LTA). Voor deze laatste vorm van jeugdhulp heeft de VNG voor de inkoopcontracten met de instellingen afgesloten voor 2015 tot met 2017. In de regio Haaglanden is verhoudingsgewijs veel specialistische jeugdhulp aanwezig. Hierdoor hoeven gemeenten minder vaak een beroep te doen op het LTA.

Verder zijn er verschillende voor- en nadelen voor een totaalbedrag van € 0,6 mln. voordelig. De grootste posten worden hieronder toegelicht.

Door de verhuurder was de huur van de CJG in Scheveningen opgezegd. De kosten voor de infrastructuur, vaste inrichting en verhuizing naar de andere locatie in Scheveningen hebben geleid tot een nadeel van € 1,2 mln. in 2016.

De taak van Veilig Thuis is in 2016 uitgevoerd door Stojah en Stichting Wende. Op grond van zichtbare knelpunten in de bedrijfsvoering begrootten we in 2016 extra kosten van € 1
mln. Het bleek moeilijk om deze knelpunten op korte termijn aan te pakken; ook hier bleek het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden om openstaande vactures op te vullen. De daadwerkelijke extra kosten kwamen daardoor lager uit. Per saldo resteert een voordeel van € 0,9 mln. in 2016 voor Veilig Thuis.

Het is niet mogelijk om te duiden of het voordeel van € 6,1 mln. betrekking hebbende op de posten 2016 incidenteel of structureel van aard is. De reden hiervan is dat 2016 het tweede jaar van de transitie is en weinig vergelijking mogelijk is.