Het financiële resultaat 2016 voor dit programma van 300 mln. is € 16,9 mln. voordelig (zie bovenstaande tabel). Van het resultaat wordt € 6,8 mln. (40%) bepaald door vrijval uit voorgaande jaren (afrekening PGB’s 2015 subsidievrijval oude jaren, meevallende eindafrekening EFRO subsidie en lagere afrekening eigen bijdragen beschermd wonen over 2015).

Deze vrijval voorgaande jaren buitenbeschouwing latend is het programmaresultaat € 10,1 mln. In grote getallen is dit onderverdeeld in
- Eigenaarschap en participatie € 2,4 mln.
- Volksgezondheid € 1,2 mln.
- Opvang € 0,4 mln. N
- Ondersteuning € 6,9 mln.

.

Bij een dergelijke grote decentralisatie van de Wmo zijn verschillen tussen begroting en realisatie onvermijdelijk. In het hele land, bij alle gemeenten is dit het geval. Het verschil tussen begroting en realisatie zal in de komende jaren geleidelijk stabieler worden,
De gepresenteerde voordelen 2016 zijn overwegend incidenteel van aard. Het meerjarenbeeld duidt op een relatief forse terugval als gevolg van rijksbezuinigingen vanaf 2017 aan de inkomsten kant op de maatwerkvoorzieningen (2017 daling € 6 mln en vanaf 2019 extra daling € 7 mln.) nog tot financiële problemen kan leiden. Daarnaast zijn de effecten van een verbeterde toegang van de WMO op het toekomstig gebruik op de voorzieningen nog niet eenduidig in te schatten. Wij verwachten in eerste instantie een extra beroep op voorzieningen terwijl een integrale benadering na verloop van tijd mogelijk tot efficiencyvoordelen kan leiden. Overigens kunnen relatief kleine procentuele toenames in aantallen gebruikers wel een aanzienlijk budgettair effect hebben.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

334.596

350.239

15.643

V

352.115

355.406

Baten

45.074

41.801

3.273

V

43.578

44.404

Saldo exclusief reserves

289.522

N

308.438

N

18.916

V

308.537

N

311.002

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

50

212

Onttrekkingen aan reserves

5.870

7.870

2.000

N

2.353

757

Saldo inclusief reserves

283.652

N

300.568

N

16.916

V

306.234

N

310.456

N