Het overzicht laat een negatief resultaat zien van € 22,0 mln. Het tekort van € 23,6 mln. op de bijstandsverlening wordt verrekend met de algemene reserve. Daarbij moet worden opgemerkt dat het vrijwel zeker is dat Den Haag een bijdrage ontvangt uit een vangnetregeling, die conform verwachting € 17,4 mln. bedraagt. Na ontvangst van deze extra rijksbijdrage in 2017 wordt deze bijdrage eveneens met de algemene reserve verrekend. Per saldo resteert op de bijstandsmiddelen (BUIG) 2016 dan een tekort van € 6,2 mln. Zie voor de nadere toelichting hieronder bij Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

657.868

641.780

16.089

N

624.428

647.523

Baten

392.103

394.498

2.395

N

406.965

421.512

Saldo exclusief reserves

265.766

N

247.282

N

18.484

N

217.463

N

226.011

N

Dotaties aan reserves

23

23

-

-

-

6.567

Onttrekkingen aan reserves

4.533

7.534

3.001

N

8.130

3.122

Saldo inclusief reserves

261.257

N

239.772

N

21.485

N

209.333

N

229.456

N

Belangrijkste verschillen uitkomst 2015 en 2016 binnen programma 7:

Participatie en re-integratie
Hoewel de (uitstroom)doelstellingen voor het jaar 2016 zijn verhoogd, is het overschot 2016 nog steeds vergelijkbaar met het overschot op re-integratie en participatie in 2015. Er is dus een hogere uitstroom gerealiseerd met minder middelen. Deze financiële ruimte willen we inzetten om in 2017 meer mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk (STiP).

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen
Het aantal bijstandsgerechtigden is opgelopen tot 27.081; dat is 9,9% van de huishoudens in Den Haag. Dit was in 2015 9,5%.

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid
De gemeente bereikt 98% van de doelgroep met de producten gericht op armoedebestrijding en schuldhulpverlening. In 2015 was dat nog 92%.