De totale lasten in het programma onderwijs zijn € 157 mln. Een deel hiervan wordt betaald door het Rijk (begrote baten van € 54 mln.). De belangrijkste kostenposten zijn subsidies ten behoeve van onderwijsactiviteiten (50%), het verlenen van bijdragen aan scholen voor onderwijshuisvesting (33%) en middelen voor de uitvoering van wettelijke taken en bedrijfsvoering (17%).

In 2016 besteedde de gemeente effectief € 150,4 mln. Daar tegenover stonden € 51,8 mln. aan baten. Het totale voordeel op het saldo van baten en lasten bedraagt € 4,6 mln. Daarvan heeft € 2,0 mln. betrekking op afrekeningen over vorige jaren (subsidies € 0,3 mln. en afrekeningen onderwijshuisvesting € 1,7 0,9 mln.). Daarnaast is € 0,2 mln. aan middelen voor de voorschoolse voorziening peuters (Asschergelden) niet uitgegeven, net als € 0,2 mln. subsidies voor peuterspeelzalen zonder vve. Tevens vielen de kosten voor leerlingenvervoer € 0,7 mln. lager uit. Het verschil op projecten en activiteiten onderwijs komt uit op € 1,6 mln. Dit komt door meevallende bouwkosten bij onderwijshuisvesting van € 0,6 mln. Ook is een voordeel gerealiseerd op o.a. subsidies en was het gemeentelijk risico leegstand van schoolgebouwen lager dan voorzien en overige kleine verschillen
(€ 1 mln.).

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

150.336

156.719

6.383

V

147.883

151.937

Baten

51.781

53.969

2.188

N

46.925

57.846

Saldo exclusief reserves

98.555

N

102.750

N

4.195

V

100.958

N

94.091

N

Dotaties aan reserves

1.000

1.000

-

-

1.000

4.800

Onttrekkingen aan reserves

6.311

5.901

410

V

6.450

2.233

Saldo inclusief reserves

93.244

N

97.849

N

4.605

V

95.508

N

96.658

N