Dit programma bevat de activiteiten van de Brandweer en rampenbestrijding, Bestrijding Onveiligheid en Strandveiligheid. De lasten op dit programma bedragen € 61 mln., de baten € 1,9 mln. Over 2016 is ten opzichte van de begroting een voordeel behaald van € 1,0 mln. De grootste last (€ 38,6 mln.) is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor Brand- en rampenbestrijding en de strandveiligheid.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

61.045

61.054

9

V

59.234

56.069

Baten

1.942

920

1.022

V

920

3.545

Saldo exclusief reserves

59.103

N

60.134

N

1.031

V

58.314

N

52.524

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

59.103

N

60.134

N

1.031

V

58.314

N

52.524

N

Toelichting financieel resultaat het programmaresultaat
Het voordelig resultaat op programma 4 is met name veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) dan begroot (€ 1,3 mln. V). De belangrijkste oorzaak is de bezuiniging van 10 procent bij de Veiligheidsregio. In de retraite in 2016 is besloten om vanaf 2017 de begroting hierop aan te passen. Daarnaast is er een nadeel op de aanpak veelplegers van € 0,3 mln. De aanpak van veelplegers is een van de speerpunten van het Integraal Veiligheidsplan. In 2016 hebben we hierop extra ingezet op verzoek van de raad. Doel was vooral het terugdringen van het aantal high impact crimes, waaronder woninginbraken.


Tegenover de hogere baten (€ 1,0 mln.) staan ook hogere uitgaven. Het gaat daarbij vooral om bijdragen vanuit Rijk en gemeenten voor projecten op het gebied van veiligheid, zoals het donkere dagen offensief en het najaarsoffensief woninginbraken. Ook was er een voordeel op de legesopbrengsten (€ 0,3 mln.)

De lasten waren in 2016 circa € 5,0 mln. hoger dan 2015. Dit verschil is onder meer veroorzaakt door een extra impuls in de pandbrigade ( € 1,0 mln.), inzet van gelden uit de programmareserve (€ 0,815 mln.) voor de aanpak van terrorisme en rampen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en Camerabewaking, een hogere bijdrage aan de VRH door trendmatige stijging (€ 0,8 mln.), een impuls voor Veiligheid op de gebieden Keurmerk Veilig Ondernemen, Radicalisering en Buurt Interventie Teams (€ 0,65 mln.) en de aanpak van woninginbraken. De baten in 2015 waren onder andere incidenteel hoger door de afrekening over het jaar 2014 van de VRH (€ 1,6 mln.) en de afrekening van de Oranjekolom over 2014 (€ 0,4 mln.).