Van het totaal aan begrote lasten (€ 49 mln.) heeft circa € 24 mln. (49%) betrekking op het apparaat dat de dienstverlening uitvoert (balie, website, telefoon, social media) en burgerzaken producten (zoals identiteit- en rijbewijzen). Circa € 5mln. betreft de afdracht van leges aan het Rijk, circa € 6 mln. het beheer van diverse ICT-systemen en circa € 4 mln. voor de organisatie van verkiezingen (waarvan € 2 mln. structureel). Een bedrag van circa € 9 mln. (18%) is voor subsidie- en opdrachtverstrekkingen gericht op onder andere integratie en burgerschap, media in de stad, vluchtelingenbeleid en inburgering. Het totaal aan begrote baten (€ 13 mln.) betreft hoofdzakelijk legesopbrengsten, vooral uit de uitgifte van rij- en identiteitsbewijzen.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

46.882

48.910

2.027

V

47.196

70.879

Baten

14.118

13.316

802

V

12.327

13.475

Saldo exclusief reserves

32.764

N

35.593

N

2.829

V

34.868

N

57.404

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

730

730

-

-

-

1.904

Saldo inclusief reserves

32.034

N

34.863

N

2.829

V

34.868

N

55.500

N

Toelichting financieel resultaat programma               € 2,8 mln.  V/I

Het resultaat op het programma Dienstverlening komt hoofdzakelijk voort uit:

Incidenteel voordeel op verkiezingen 0,9 mln. V/I
Voor verkiezingen was in 2016 totaal € 3,7 mln. beschikbaar. De totale lasten van de organisatie van verkiezingen kwamen uit op € 2,8 mln., waarmee het voordelige resultaat van verkiezingen uitkomt op € 0,9 mln.

Vertraging totstandkoming migratiemuseum 1,0 mln. V/I
De voorbereidingen voor de totstandkoming van een migratiemuseum is in 2016 vertraagd. De afstemming met verschillende partijen kostte meer tijd dan verwacht, waardoor onderbesteding heeft plaatsgevonden ter hoogte van € 1 mln.

Vrijval voorziening BCF vanwege lagere fiscale risico’s 0,3 mln. V/I
In voorgaande jaren is een voorziening BCF (BTW Compensatie Fonds) Gezinscoaches getroffen. Door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is, in dit programma, ruim € 0,3 mln. van deze voorziening vrijgevallen. Deze vrijval is als baat verantwoord.

Toelichting verschillen uitkomst 2016 t.o.v. uitkomst 2015

Vanaf het jaar 2016 maken de activiteiten van de stadsdeelorganisatie, voornamelijk apparaatsinzet en subsidies, niet langer deel uit van dit programma. Hiermee is circa. € 26 mln. aan lasten mee gemoeid. Deze worden vanaf 2016 verantwoord in programma 19 Stadsdelen & Wijkaanpak.