De totale lasten binnen programma 2 zijn € 45,8 mln. Deze zijn als volgt besteed:

  • personele lasten (inclusief inhuur van derden en exclusief het Programmabureau Vernieuwing Bedrijfsvoering): € 21,7 mln.
  • programmabureau Vernieuwing Bedrijfsvoering (bundelingsproces): € 4,1 mln.
  • exploitatie van de basis Bedrijfsvoeringssystemen (KA): € 9,8 mln.
  • intern Milieumanagement en Duurzaamheid € 0,4 mln.
  • algemene overheadkosten zoals huisvesting, P&O beleid: € 8 mln.
  • jaarlijkse bijdrage MRDH: € 1,4 mln.
  • jaarlijks lidmaatschap van de VNG: € 0,4 mln.

In 2016 zijn er een aantal incidentele baten, waaronder een afrekening van Loyalis (€ 0,2 mln.). Dit gaat om een meevaller bij de pensioenvoorziening voor ex-bestuurders. Daarnaast ontvingen we nog een afrekening van het Stadsgewest Haaglanden (€ 0,4 mln.) uit het eerder berekende liquidatiesaldo voor het opvangen van frictiekosten voor voormalig personeel.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

45.837

45.249

588

N

43.916

43.821

Baten

607

-

607

V

2.200

2.579

Saldo exclusief reserves

45.230

N

45.249

N

19

V

41.716

N

41.242

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

45.230

N

45.249

N

19

V

41.716

N

41.242

N

Toelichting financieel resultaat programma 2016

Het programmaresultaat bedraagt slechts € 0,019 mln.V. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reserve die de gemeente beschikbaar stelde voor de bundelingsoperatie. Het doel was om deze alleen te belasten voor de kosten die niet konden worden opgevangen binnen programma 2.

De hogere lasten in 2016 worden met name veroorzaakt door de kosten van het Programmabureau Vernieuwing Bedrijfsvoering en van de gebundelde organisatie van Communicatie (CommunicatieLab), die per 1 juli 2016 bij de Bestuursdienst van start is gegaan.
In 2015 was er sprake van een incidentele baat; zijnde de eerste tranche van de afrekening van het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie (€ 2,2 mln.). De afrekening van de tweede tranche is in 2019.