Binnen het programma wordt ca. 21,3 % besteed aan de vergoedingen aan Raadsleden. De fractievergoedingen (onderdeel van de apparaatskosten Gemeenteraad) bedragen ca. 21,5 % van het programma. De uitgaven van de Raadsorganisatie worden volledig gedekt uit de Algemene middelen van de gemeente.

De Raadsorganisatie kent geen dienstcompensatiereserve. Enige ruimte zal daarom altijd moeten worden aangehouden om onverwachte uitgaven te kunnen doen, zoals een raadsenquête of het opvangen van financiële tegenvallers. De raad heeft dit jaar geen beroep hoeven te doen op deze financiële ruimte. De ruimte is in een aantal programmaonderdelen opgenomen maar zal in de nieuwe begroting zichtbaar worden gemaakt.

(bedragen x € 1.000,-)

Uitkomst 2016

Actuele begroting 2016

Resultaat 2016

Ontwerp begroting 2016

Uitkomst 2015

Lasten

7.723

8.002

279

V

7.969

7.064

Baten

1

-

1

V

-

12

Saldo exclusief reserves

7.722

N

8.002

N

280

V

7.969

N

7.051

N

Dotaties aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Saldo inclusief reserves

7.722

N

8.002

N

280

V

7.969

N

7.051

N