Specificatie vaste activa en kapitaallasten

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Aanpassing

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen (eccat 2.3)

Boekwaarde

Rente
(eccat 2.2)

Totale kapitaal-lasten 2016

31-12-2015

vernieuwingBBV

1-1-2016

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

-/- Afboeken boekwaarde bij verkoop
(eccat 6.3)

-/- Afwaar-deringen
(eccat 6.3)

-/- Reguliere afschrijvingen

-/- Extra afschrijving a.g.v. buiten gebruik stelling

31-12-2016

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

184.309

-248

184.061

0

0

0

2.158

3.487

360

46

0

182.326

7.426

7.472

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

149.050

0

149.050

19.035

0

0

0

4.353

0

0

0

163.732

5.966

5.966

Woonruimten

4.790

0

4.790

0

0

0

0

171

0

444

0

4.175

192

636

Bedrijfsgebouwen

741.120

0

741.120

1.318

9

0

26.140

4.568

453

34.868

526

728.154

29.711

65.105

Grond- weg en waterbouwkundige werken

8.787

0

8.787

37

0

0

280

0

0

669

0

8.435

352

1.021

Vervoermiddelen

287

0

287

0

0

0

0

0

0

184

0

103

11

195

Machines apparaten en installaties

79.492

0

79.492

3.126

2.918

0

6.187

0

99

8.902

0

76.886

3.179

12.081

Overige materiële vaste activa

47.345

0

47.345

13.552

2.591

0

723

0

0

11.793

0

47.236

1.894

13.687

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

97.335

7.043

104.378

90.417

400

0

-35.488

7.332

0

0

0

151.575

4.175

4.175

Totaal

1.312.514

6.795

1.319.309

127.485

5.918

0

0

19.911

912

56.906

526

1.362.621

52.907

110.339

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

9.577

0

9.577

3.686

0

0

440

0

0

689

0

13.014

383

1.072

Grond- weg en waterbouwkundige werken

5.764

0

5.764

16.573

0

19.583

0

0

0

346

0

2.408

230

576

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

10

0

10

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10

Overige materiële vaste activa

13.448

0

13.448

1.462

0

0

0

0

0

1.457

0

13.453

538

1.995

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

440

0

440

0

0

0

-440

0

0

0

0

0

18

18

Totaal

29.239

0

29.239

21.721

0

19.583

0

0

0

2.502

0

28.875

1.169

3.671

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

779

0

779

0

0

0

0

0

0

0

0

779

31

31

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

60.829

0

60.829

130.724

103.466

0

1.065

0

0

5.534

0

83.618

2.433

7.967

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

474

0

474

0

0

0

0

0

0

34

0

440

19

53

Overige materiële vaste activa

293

0

293

1.428

1.425

0

0

0

0

35

0

261

12

47

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

1.258

0

1.258

8.809

5.933

0

-1.065

0

0

0

0

3.069

50

50

Totaal

63.639

0

63.639

140.961

110.824

0

0

0

0

5.603

0

88.173

2.545

8.148

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.405.392

6.795

1.412.187

290.167

116.742

19.583

0

19.911

912

65.011

526

1.479.669

56.621

122.158