Specificatie overlopende activa en passiva

Overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen (art. 40a): Nog te ontvangen (voorschot)bedragen en vooruitbetaalde bedragen

Ontvangen van

Saldo per
31-12-2015

Balans-
mutaties

Te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering
(art 40a deel a)

Vooruitbetaalde bedragen t.l.v. volgende begrotingsjaren (art 40a deel b)

Ontvangen (voorschot) bedragen

Saldo per
31-12-2016

Programma 3 - Dienstverlening

Statushouders

Rijk

-

1.491

1.491

-

-

1.491

-

-

1.491

Programma 4 - Openbare orde en Veiligheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (kansen voor west)

Europa

525

62

587

-

Rijksbijdrage RIEC

Min VenJ

147

147

147

147

672

-

209

-

734

147

Programma 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

ESF

364

364

-

Managers maken het mogelijk

A&O fonds

50

38

12

Juiste persoon op de juiste plaats

A&O fonds

25

25

Project Nieuw Beschut

A&O fonds

50

50

Stimuleringsregeling Verzuimgesprekken

SBCM

1

1

KC handhaving & naleving

Rijk

116

116

ESF 2015

Europa

1.750

1.750

2.114

-

242

-

402

1.954

Programma 8 - Zorg en Welzijn

Project huisartsen & communicatie

Rijk

24

24

-

24

-

-

-

24

-

Programma 9 - Jeugd

Reg Haagse Verwijs Index

Overige overheden

43

43

-

-

-

43

-

43

Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Verbetering natuurkwaliteit Westduinpark

EU, EFRO

2

40

42

-

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, regionaal fietsdepot

405

219

354

270

Verkeersregeling

MRDH, Verkeersmanagement

-

65

65

407

-

-

324

396

335

Programma 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad

Efro kansen voor West Prio 1

Europa

-

1.109

1.109

Rijksbijdrage jaarvergadering OPCW & ICC

Min Buitenlandse Zaken

-

138

138

-

1.109

138

-

-

1.247

Programma 13 - Verkeer en Milieu

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, fietsprojecten

1.312

3.875

3.505

1.682

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, autoprojecten

22.515

91.989

62.737

51.767

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, openbaar vervoerprojecten

20.564

131

10.614

10.081

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer

MRDH, verkeersveiligheidprojecten

284

100

384

-

Subsidiering Fietsprojecten Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

1.251

351-

900

-

45.926

-

-

95.744

78.140

63.530

Totaal

49.143

1.109

2.080

96.111

79.696

68.747

Prgr.

Product

Dienst

Overlopende passiva Europese en Nederlandse overheidslichamen (art.49 b): Ontvangen (voorschot)bedragen

Ontvangen van

Saldo per
31-12-2015

Her-rubricering

Saldo per
31-12-2015

Balans-
mutaties

Toevoegingen
(ontvangen
voorschot-
bedragen)

Uitgaven tlv
publiekrechtelijke
middelen

Terugbetaling aan Rijk

Interne verschuivingen

Vrijgevallen
bedragen
tgv exploitatie

Saldo per
31-12-2016

Programma 3 - Dienstverlening

3

623.2.01

SZW

Bestuurskostenregeling

Overige overheid

160

160

160

160

-

160

-

-

-

-

-

-

160

Programma 4 - Openbare orde en Veiligheid

4

140.1.01

BSD

Regie Donkere Dagen

Rijk

313

313

150

264

199

4

140.1.01

BSD

Conferenties internationale organisaties

Rijk

299

299

284

506

77

4

140.1.01

BSD

Keurmerk Veilig Ondernemen

Europa

-

63

63

4

140.1.01

BSD

Bureau Regio Burgemeesters

Rijk

271

271

820

811

280

4

140.1.01

BSD

Atos Spain Driver

Europa

247

247

100

41

306

4

140.1.01

BSD

Rijksfinanciering beveiliging Joodse Instellingen

Rijk

-

-

63

63

4

140.1.01

BSD

Veiligheidshuis Methodiekontwikkeling multidisciplinaire casuistiek Radicalisering en Jihadgang

Rijk

50

50

70

50

70

1.180

-

1.180

-

1.550

-

-

-

1.672

1.058

Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek

5

541.4.01

DSB

Time travel Den Haag Ockenburg

Provincie Zuid Holland

-

20

20

-

-

-

-

20

-

-

-

-

20

Programma 6 - Onderwijs

6

480.2.01

OCW

Reg. Meld en coörd.functie (RMC)

Rijk

670

670

1.653

1.708

615

6

480.2.01

OCW

Reg.onderwijsachterstanden OKE-wet

Rijk

1.701

1.701

40.712

39.420

2.993

6

482.0.01

OCW

Reg. Educatie

Rijk

61

61

4.843

4.843

61

6

482.0.01

OCW

Vervolgaanpak VSV

Rijk

-

-

1.300

1.300

6

480.6.01

OCW

Reg Urbact Europa Prevent Early school leaving

Europa

26

26

26

2.458

-

2.458

-

48.508

45.971

-

-

-

4.995

Programma 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

7

611.5.01

SZW

Wet sociale Werkvoorziening (bonus)

Rijk

-

266

266

-

7

623.2.04

SZW

Participatiebudget Re-integratie,Inburgering en Educatie OCW

Rijk

4

4

4

-

7

623.2.04

SZW

ESH Huis aan huis aan het werk

Europa

-

19

19

-

7

623.2.04

SZW

ESF 2014

Europa

-

2.726

2.456

270

7

623.2.04

SZW

Route to PA

Europa

-

52

52

4

-

4

-

3.063

2.741

-

-

4

322

Programma 8 - Zorg en Welzijn

8

663.0.01

OCW

Implementering RAK Monitoring System

Overige overheid

13

13

13

8

663.0.01

OCW

Reg. Uitstapprogramma Prostituees (RUPSII)

Rijk

-

-

468

468

-

8

714.0.01

OCW

Reg. Curatieve SOA

Rijk

394

394

394

-

8

714.0.01

OCW

Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening

Rijk

138

138

3.045

2.938

394-

639

8

714.0.01

OCW

Reg. Hepatitis B

Rijk

139

139

62

29

144

28

8

663.0.04

OCW

Reg. Heroine-experiment 2e

Rijk

146

146

1.247

1.143

250

8

714.1.01

OCW

Toeleiding naar zorg voor gesneden vrouwen

Rijk

39

39

27

5

61

-

8

714.1.01

OCW

Determinanteanalyse gezonde leefstijl Hindoestanen

Overige overheid

4

4

4

-

8

714.1.01

OCW

Reg. RR-projecten EG Regio

Overige overheid

3

3

6

6

3

8

714.1.01

OCW

RR- Jeugdimpuls EG Regio

Rijk

81

81

42

78

45

8

663.0.01

OCW

Huwelijksdwang & Achterlating

Rijk

-

-

250

235

15

8

663.0.01

OCW

Reg Bijdrage randgemeenten huiselijk geweld

Overige overheid

36

36

98

105

29

8

620.2.01

SZW

Begeleiding ex-gedetineerden

Rijk

489

489

301

543

247

1.482

-

1.482

-

5.546

5.550

-

-

209

1.269

Programma 9 - Jeugd

9

671.1.02

OCW

Reg. Haagse verwijs Index

Overige overheid

23

23

36

23

-

36

23

-

23

-

36

23

-

-

-

36

Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

10

480.1.01

DSB

Groen doet Goed

Provincie Zuid Holland

82

82

22

67

37

10

560.1.01

DSB

SGH - Fonds Groen Haaglanden 2013

MRDH Groenprojecten

-

-

209

209

10

560.1.01

DSB

Toezicht zwemveiligheid zandmotor 2016

Provincie Zuid Holland

-

115

95

20

10

560.1.01

DSB

Uitvoeringsprogramma Groen Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

-

1.722

392

1.330

82

-

82

-

2.068

554

-

-

-

1.596

Programma 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad

11

310.4.02

BSD

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West)

Europa

95

95

160

255

-

11

310.5.01

DSO

Efro kansen voor West Prio 1 en 3

Europa

13.826

13.826

1.109

3.685

18.620

-

11

310.5.01

DSO

Rijkscofinanciering Efro kansen voor West Prio 1 en 3

Rijk

1.454

1.454

158

1.612

-

11

310.5.01

DSO

Provinciale subsidies

Provincie

60

60

60

15.435

-

15.435

1.109

4.003

20.232

-

-

255

60

Programma 13 - Verkeer en Milieu

13

210.2.02

DSB

Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland

Provincie Zuid Holland

-

403

403

13

723.1.01

DSB

Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit

Provincie Zuid Holland

8.064

8.064

6.066

1.998

8.064

-

8.064

-

403

6.066

-

-

-

2.401

Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid

14

821.0.02

DSO

Overlopend passief Overgangsregeling ISV - Geluid

Rijk

2.062

2.062

1.409

653

14

821.0.02

DSO

Proficient

Europa

101

101

101

2.163

-

2.163

-

-

1.409

-

-

-

754

Programma 15 - Stadsontwikkeling

15

821.0.01

DSO

Subsidie verlening Huisvesting vergunninghouders/Scheveningseweg

Rijk

-

-

63

63

-

-

-

-

63

-

-

-

-

63