Incidentele lasten en baten

In het overzicht hieronder worden alleen de incidentele lasten en baten groter dan 250 duizend euro weergegeven.

(bedragen * € 1.000)

Incidentele lasten

Programma 2 College en Bestuur

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

876

Programma Vernieuwing Bedrijfsvoering

2.883

3.759

Programma 3 Wijkaanpak en dienstverlening

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

587

Vorming voorziening Reorganisatie KCC

730

Integratie Wijkaanpak en dienstverlening

750

Oekraine Referendum

1.900

3.967

Programma 4 Openbare orde en Veiligheid

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

354

Beveiliging openbare ruimte

348

Aanpak Terrorisme en rampen

300

Aanpak Jihadisme

900

1.902

Programma 5 Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

597

Efficiency Subsidies

888

1.485

Programma 6 Onderwijs

Maakeconomie

350

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Toezicht Kinderopvang

469

Niet-VVE Peuterspeelzaalwerk

552

Reg. RMC personeel

722

Specifieke uitkering RMC middelen 2016

986

Dotatie Reserve duurzame huisvesting Onderwijs

1.000

Regionaal meld- en coordinatiepunt schoolverlaters

1.354

Middelen Educatie 2016

4.843

Reg. Onderwijsachterstanden

39.420

Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

336

Voortijdig Schoolverlaten

481

Verhogen kwaliteit leraren, stimuleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen

650

Stimuleren hoger onderwijs incidenteel

665

Duurzame huisvesting Onderwijs

1.163

Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

1.415

Duurzame huisvesting Onderwijs - asbestregeling

1.897

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

380

Afboeken boekwaarde pand(en) Kinderopvang

273

56.956

Incidentele lasten

Programma 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Cofinanciering Sectorplan

324

Kosten innovatieprogramma Professional Portal

614

Statushouders

1.149

Jeugdwerkloosheid Haaglanden

1.861

Werkgelegenheid afbouw WIW

2.057

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

2.964

8.969

Programma 8 Zorg en Welzijn

Uitstapprogramma's Prostituees II

468

Heroine-experiment

1.247

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

2.000

Curatieve SOA

2.973

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Openbare gezondheidszorg

5.396

Ambulancedienst

11.926

Buurthuis van de Toekomst

1.175

Vrijwilligersondersteuning

450

Nadelig exploitatieresultaat Kesslerstichting

268

Invoeringskosten Sociaal domein

2.981

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

1.386

Verbetering woningkwaliteit beschermd wonen

800

GGZ wijkteams

1.000

Zorg kwaliteit beschermd wonen

1.400

33.470

Programma 9 Jeugd

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

800

Invoeringskosten Sociaal domein

1.573

JIT middelen

2.000

4.373

Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte

Dotatie voorzieing Begraafplaatsen

1.242

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

1.458

Voorbereidingskosten Koningstunnel

1.500

Kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte

1.961

Opknappen en beheren van pleinen

2.250

8.411

Programma 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

MKB en Dienstverlening

250

Hague security Delta

350

Evenementen

800

Evenementen

800

Detailhandel

1.500

Congres/evenementenfunctie

1.603

Creatieve stad industrie

1.637

Start-ups/impact economy

1.800

BR Internationaal en Werving: Bijdrage Humanity House

500

HSD Campus Kansen voor West

564

Pieken in de Delta

681

BR Internationaal en Werving: Bijdrage ontwikkeling NCIA

750

Overige uitgaven BR Internationaal en Werving

868

Kansen voor West

2.000

14.103

Incidentele lasten

Programma 12 Sport

Combifuncionarissen

4.930

Aanleg (kunst)grasvelden

2.600

7.530

Programma 13 Verkeer en Milieu

Fietspaden met dekking uit programmareserve Verkeer en Milieu

300

Verkeersveiligheid Uitvoering UVP

300

P+R Hoornwijck

685

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

924

Progr. Stedelijke Wegen

2.117

4.326

Programma 14 Wonen en Duurzaamheid

Voorraadbeleid

315

Transformatie Kantoren

645

Broedplaatsen en Creatief

375

Haags Warmte Initiatief

500

Uitvoering nieuw beleid ISV en VVE balie

1.083

PvA Kleins.Opdr.geversch.

1.263

4.181

Programma 15 Stadsontwikkeling

Beheer bedrijfspanden

813

Dotatie aan voorziening Bouwleges

5.900

Afboeken boekwaarde bedrijfspanden

7.489

Beheerverord./Bestemmingsplannen

300

KRTopo bronprocessen

320

Uitbr.Schev.Haven als Zeezeilhaven

431

Kleinschalig opdrachtgeverschap

550

Monumentenzorg

757

Goede en betaalbare woningen inclusief Statushouders

800

Apparaat Stedelijke ontwikkeling

5.500

Bezuiniging apparaat Primair Proces DSO

1.099-

Bezuiniging apparaat Bedrijfsvoering DSO

601-

Verhulsplein

749

ICC WKO installatie

1.283

Vastgoed Rotterdamse baan

2.839

Scheveningen Haven

6.366

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

1.872

34.269

Programma 16 Financiën

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

427

Dotatie Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

692

Vrijval voorziening langlopende leningen u/g

12.021-

10.902-

Programma 17 Overige beleidsvoornemens

Dotatie reserve frictiekosten bezuinigingstaakstelling 2011 - 2014

386

Dotatie reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

613

Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019

3.122

Dotatie reserve Grote Projecten

4.210

Dotatie reserve Herstructurering reserves

5.490

Dotatie reserve Statushouders

9.400

Incidentele lasten

Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018

13.228

Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016

15.435

Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017

21.733

Dotatie reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

68.394

142.011

Programma 18 Interne Dienstverlening

Afboeken boekwaarde gemeentelijke eigendommen

336

Frictiekosten

560

Dotatie voorziening reorganisatie/ ww

594

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

1.044

2.534

Programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak

Wijkaanpak nieuwe stijl

4.000

Vakantiegeld (Individueel Keuze Budget)

427

Subsisieregeling duurzaamheid Door Haagse Wijken 2016

285

4.712

Totaal incidentele lasten

326.056

hier baten

Incidentele baten

Programma 2 College en Bestuur

Afwikkeling Stadsgewest Haaglanden

363

363

Programma 3 Wijkaanpak en dienstverlening

Onttrekking DCR t.b.v. vorming voorziening Reorganisatie KCC

730

730

Programma 6 Onderwijs

Verkoopopbrengst pand(en) Kinderopvang

815

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Toezicht Kinderopvang

621

RMC personeel

722

Specifieke uitkering RMC

986

Middelen Educatie 2016

4.843

Reg. Onderwijsachterstanden

39.420

Onttrekking Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

336

Onttrekking Reserve duurzame huisvesting Onderwijs

1.163

Onttrekking Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

1.415

Onttrekking Reserve duurzame huisvesting Onderwijs

1.897

Vrijval Reserve exploitatie rendabele panden

1.500

53.718

Programma 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen Sociale werkvoorziening

448

Onttrekking Dienstcompensatiereserve

614

Onttrekking 'Reserve afbouw ID-banen

2.056

Onttrekking Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden

1.862

4.980

Programma 8 Zorg en Welzijn

Verkoopopbrengst pand(en) Ruimtebiedende wijkcentra

593

Regeling Uitstapprogramma's Prostituees II

468

Reg. Heroine-experiment

1.247

Reg. Curatieve SOA

2.973

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Openbare gezondheidszorg

5.396

Ambulancedienst

11.926

Onttrekking egalisatiereserve rendabele panden

1.176

Vrijval reserve Ambulance

1.388

Vrijval reserve rendabele panden

3.219

28.386

Programma 9 Jeugd

Vrijval reserve rendabele panden

2.928

2.928

Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte

Onttrekking Reserve Werk met Werk

1.961

Vrijval Dienstcompensatie reserve

576

2.537

Programma 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

Vrijval 'Reserve Stadseconomie

2.255

2.255

Incidentele baten

Programma 13 Verkeer en Milieu

Halvering tarief 2de parkeervergunning

760-

Vrijval voorziening bedrijfsrisico's (Risico BAM VAB Veenkade)

520

Onttrekking Reserve Parkeren

760

Vrijval Reserve Bodem t.b.v financiele ruimte

7.828

8.348

Programma 14 Wonen en Duurzaamheid

Vrijval Reserve stedelijke ontwikkeling

413

413

Programma 15 Stadsontwikkeling

Verkoopopbrengst bedrijfspanden

8.577

Vrijval Voorziening negatieve plannen

5.000

Vrijval Reserve volkshuisvestingsfonds Den Haag Zuid-West

309

Vrijval 'Reserve stedelijke ontwikkeling

5.521

Eenmalige hoge opbrengst bouwleges

5.900

25.307

Programma 16 Financiën

Algemene uitkering gemeentefonds

13.929-

Vrijval voorziening gegarandeerde geldleningen

3.771

Algemene uitkering deelfonds Sociaal Domein

4.410

Taakmutatie Implementatie Participatiewet

9.234

Afwikkelingsverschil Algemene uitkering gemeentefonds

6.169

Vrijval Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte

506

Vrijval Programmareserve Jeugd

967

Vrijval Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid

1.248

Vrijval Programmareserve Onderwijs

1.402

Vrijval Programmareserve verkeer en Milieu

1.474

Vrijval Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

2.346

Vrijval Algemene reserve

3.900

Vrijval Programmareserve Zorg en Welzijn

5.000

Onttrekking reserve OZB

3.000

Onttrekking Programmareserve College en Bestuur

293

OnttrekkingProgrammareserve verkeer en Milieu

300

Onttrekking Programmareserve Cultuur en Bibliotheek

320

Onttrekking Programmareserve Onderwijs

350

Onttrekking Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

528

Onttrekking Reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

831

Onttrekking Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak

850

Onttrekking Programmareserve Wonen en Duurzaamheid

1.000

Onttrekking Programmareserve Openbare orde en Veiligheid

1.075

Onttrekking Algemene reserve

5.700

Bespaarde rente

10.511

51.256

Incidentele baten

Programma 17 Overige beleidsvoornemens

Onttrekking BR Frictiekosten bezuinigingstaakstelling 2011 - 2014

1.460

Onttrekking BR Statushouders

1.475

Onttrekking BR Internationaal & Werving

2.882

Onttrekking BR Co-financiering

5.410

Onttrekking BR Grote Projecten

11.624

Onttrekking BR Herstructurering reserves

13.043

Onttrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016

19.211

Onttrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019

20.798

Onttrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017

44.394

Ontrekking BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018

61.990

Vrijval BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017

663

Vrijval BR Herstructurering reserves

1.885

184.835

Programma 18 Interne dienstverlening

Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen

550

Vrijval voorziening reorganisatie/ww

824

Vrijval bestemmingsreserve Leyweg

3.097

4.471

Totaal incidentele baten

370.527

Saldo incidentele baten en lasten

44.471

Berekening kengetal structrele exploitatieruimte (zie ook paragraaf weerstandsvermogen

Totale lasten (incl. reserves, na consolidatie-eliminatie)

2.548.100

Totale incidentele lasten

326.056

A: Totaal structrele lasten

2.222.044

Totale baten (incl. reserves, na consolidatie-eliminatie)

2.605.217

Totale incidentele baten

370.527

B: Totaal structrele baten

2.234.690

C: Totaal structurele toevoegingen aan reserves:

8.167

D: Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

11.789

E: Totaal baten (excl. reserves, na consolidatie-eliminatie)

2.181.781

Structurele exploitatieruimte [(B-A)+(D-C)]/(E) * 100%

0,75%