Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Saldo per
31-12-2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting OHW

Saldo per
31-12-2016

Programma 1 - Gemeenteraad

Voorziening wachtgeld Ombudsman

58

58

59

87

30

58

0

58

0

59

87

0

0

30

Programma 2 - College en Bestuur

Voorzienig wachtgeld wethouders

471

471

6

274

203

Voorziening niet-actieven

7

7

4

11

0

Voorziening Meavita

44

44

7

37

522

0

522

0

10

292

0

0

240

Programma 3 - Dienstverlening

Voorziening Wachtgeld

130

130

63

67

Voorziening Reorganisatie KCC

0

0

730

730

Voorziening BCF gezinscoaches

0

0

554

228

327

-1

Voorziening subsidievaststellingen

12

12

12

0

Voorziening Reoganisatie

0

0

599

65

174

360

142

0

142

1.153

730

356

513

0

1.156

Programma 4 - Openbare orde en Veiligheid

Voorziening Overgangsregeling FLO

6.763

6.763

2.488

2.298

6.953

6.763

0

6.763

0

2.488

2.298

0

0

6.953

Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek

MOP Kunstzinnige vorming

392

392

295

110

576

MOP Beeldende kunst

282

282

340

175

446

Voorziening FPU

3

3

3

0

MOP Accommodaties voor kunstbeoefening

3.370

3.370

2.746

1.651

4.465

MOP Musea

1.005

1.005

733

470

1.267

Legaat dr Muller (beeldende kunst)

41

41

41

Fonds Kunstopdrachten BK

199

199

199

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

361

361

5

356

Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk

245

245

30

95

180

Voorziening Zcala

324

324

89

235

Voorziening cultuurpanden

4

4

1

5

Voorziening transitie kosten

2.615

2.615

415

2.200

8.841

0

8.841

0

4.144

3.011

3

0

9.971

Programma 6 - Onderwijs

Wissellokaties onderwijs

447

447

1.239

1.240

447

MOP Kinderopvang

62

62

1.092

635

519

509

0

509

0

2.331

1.875

0

0

966

Programma 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

MOP Sociale werkvoorziening

2.777

2.777

350

248

2.879

Voorziening PWV

6

6

75

54

27

Voorziening Inlenersaansprakelijkheid iz VOC

394

394

315

79

0

Voorziening Reoganisatie

4.299

4.299

-599

353

1.323

2.024

Voorziening Non-actieven

174

174

659

341

492

7.650

0

7.650

-599

1.084

1.311

1.402

0

5.422

Programma 8 - Zorg en Welzijn

MOP Ruimtebiedende wijkcentra

4.893

4.893

1.664

496

6.061

MOP Zorgaccomodaties

0

0

291

223

68

MOP Gebouwen ambulancedienst

328

328

34

362

Voorziening subsidievaststellingen

1

1

1

0

Voorziening subsidievaststellingen

19

19

19

0

Voorziening subsidievaststellingen

9

9

9

0

Voorziening subsidievaststellingen

1

1

1

0

Voorziening subsidievaststellingen

1

1

1

0

Voorziening subsidievaststellingen

6

6

6

0

Voorziening EFRO

1.008

1.008

489

519

0

Schenking Bevolkingsonderzoek

91

91

91

Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden

109

109

27

2

80

Voorziening niet-actieven

29

29

29

0

6.495

0

6.495

0

1.989

1.265

557

0

6.662

Programma 9 - Jeugd

Voorziening BCF gezinscoaches

1.109

1.109

-554

229

326

0

1.109

0

1.109

-554

0

229

326

0

0

Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

MOP Gebruik openbare ruimte

670

670

63

51

682

MOP Markten

0

0

181

2

179

MOP Stadsboerderijen

694

694

93

84

704

MOP Openbaar groen

490

490

115

41

564

MOP Afvalverwijdering

642

642

-100

35

4

573

MOP Algemene begraafplaatsen

6

6

100

82

183

5

Voorziening Reorganisatie

9

9

9

0

Voorziening overige bedrijfsrisico's

0

0

940

940

Voorziening overige bedrijfsrisico's

413

413

133

280

Voorziening overige bedrijfsrisico's

166

166

166

Voorziening overige bedrijfsrisico's

1.958

1.958

1.958

Voorziening Wachtgeld

680

680

615

406

889

5.728

0

5.728

0

2.125

904

9

0

6.940

Programma 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad

MOP Economisch beleid

0

0

9

9

0

0

0

0

9

0

0

0

9

(bedragen x 1.000)

Voorzieningen

Saldo per
31-12-2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting OHW

Saldo per
31-12-2016

Programma 12 - Sport

MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen

2.791

2.791

825

544

3.072

MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden

1.571

1.571

595

100

2.066

Recht van opstal sportpark Duno

160

160

0

0

160

MOP Groene sportvelden en terreinen

1.707

1.707

367

64

2.009

Voorziening Gebruikersonderhoud sportacc.

1.782

1.782

2.994

2.815

1.961

Voorziening Fiscaliteiten Sport

300

300

300

0

Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties

8.561

8.561

5.295

6.732

7.124

Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties uitvoering

1

1

221

90

132

16.873

0

16.873

0

10.296

10.645

0

0

16.525

Programma 13 - Verkeer en Milieu

MOP Verkeersmaatregelen

0

0

123

3

120

MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise

0

0

648

92

556

MOP Milieueducatie

130

130

50

39

141

Voorziening overige bedrijfsrisico's

520

520

520

0

Voorzieningpersoneel ODH

70

70

70

0

720

0

720

0

821

204

520

0

817

Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid

MOP Woonwagencentra

183

183

50

233

183

0

183

0

50

0

0

0

233

Programma 15 - Stadsontwikkeling

MOP Beheer Bedrijfspanden

376

376

376

0

Voorziening Reorganisatie

809

809

292

517

Voorziening Amerikaanse Ambassade

7.150

7.150

7.150

Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West

0

0

11.136

11.136

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

45.038

-38.390

6.648

29.692

8.194

5.000

13.108

36.254

Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder

13.260

13.260

-714

12.546

Voorziening Risico's Harnaschpolder

4.250

4.250

1.390

5.640

70.883

-38.390

32.493

0

41.504

8.486

5.376

13.108

73.243

Programma 16 - Financiën

Voorziening niet-actieven

369

369

68

60

241

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

300

300

Voorziening Deelneming Part. Maatschappij 's-Gravenhage

0

0

0

Voorziening deelneming Haagse Hitte

2.418

2.418

2.418

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

3.951

3.951

3.771

180

7.038

0

7.038

0

0

68

3.831

0

3.139

Programma 18 - Interne dienstverlening

Plus-producten

2.739

2.739

54

964

1.830

Voorziening svg-fonds

97

97

4

5

0

96

Voorziening Reorganisatie / WW

1.681

1.681

592

245

824

1.204

4.517

0

4.517

0

650

1.214

824

0

3.130

Programma 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

MOP Buurthuis van de Toekomst

0

0

450

205

246

0

0

0

0

450

205

0

0

246

Totaal Voorzieningen

138.031

-38.390

99.641

0

68.741

32.449

13.361

13.108

135.680

Voorzieningen met voeding van derden

Saldo per
31-12-2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting OHW

Saldo per
31-12-2016

Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek

Voorziening subsidies derden

51

51

51

51

0

51

0

0

0

0

0

51

Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen

846

846

674

782

738

Voorziening Bomen

21

21

133

90

64

Voorziening Ockenburgh

214

214

111

103

Voorziening Zandsuppletie

250

250

250

Voorziening Graven (incl. Ragay)

3.400

3.400

1.615

344

4.671

4.731

0

4.731

0

2.422

1.327

0

0

5.826

Programma 13 - Verkeer en Milieu

Voorziening Parkeren

992

992

171

821

992

0

992

0

0

171

0

0

821

Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid

Voorziening Woningsplitsing

877

877

140

425

592

877

0

877

0

140

425

0

0

592

Programma 15 - Stadsontwikkeling

Voorziening Bouwleges

3.816

3.816

23.985

15.959

11.842

3.816

0

3.816

0

23.985

15.959

0

0

11.842

Programma 16 - Financiën

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

17

17

17

0

17

0

0

0

0

0

17

Totaal Voorzieningen met voeding van derden

10.484

0

10.484

0

26.547

17.882

0

0

19.149

Voorzieningen gevormd uit heffingen

Saldo per
31-12-2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting OHW

Saldo per
31-12-2016

Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

18.010

18.010

58.239

54.192

22.057

Egalisatievoorzieining riolering

2.106

2.106

19.300

19.583

1.823

20.116

0

20.116

0

77.539

73.775

0

0

23.880

Totaal Voorzieningen gevormd uit heffingen

20.116

0

20.116

0

77.539

73.775

0

0

23.880

Totaal voorzieningen

168.631

-38.390

130.241

0

172.827

124.106

13.361

13.108

178.710