Reserves

Omschrijving reserve

Saldo per
31-12-2015

Resultaats-
bestemming 2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Dotaties

Ont-
trekkingen

Vrijval

Balans mutaties

Saldo per
31-12-2016

Programma 2 - College en Bestuur

Compensatiereserves

Reserve compensatie BSD

500

500

500

500

-

-

500

-

-

-

-

500

Programma 3 - Dienstverlening

Compensatiereserves

Reserve compensatie DPZ

-

63

63

730

937

270

Egalisatiereserves

Reserve verkiezingen

665

800

1.465

1.465

665

863

-

1.528

-

730

-

937

1.735

Programma 5 - Cultuur en Bibliotheek

Compensatiereserves

Reserve compensatie DPZ

851

851

-851

-

851

-

-

851

-

-

-

-851

-

Programma 6 - Onderwijs

Egalisatiereserves

Reserve Exploitatie rendabele panden

1.500

1.500

1.500

-

Projectreserves

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

8.599

8.599

1.000

3.060

6.539

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

10.721

10.721

1.751

8.970

20.820

-

-

20.820

1.000

4.811

1.500

-

15.509

Programma 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Compensatiereserves

Reserve compensatie HGR

500

-111

389

23

-

-

412

Reserve compensatie SZW

22

978

1.000

614

386

Projectreserves

Reserve afbouw ID-banen

19.853

19.853

2.056

17.797

Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden

6.980

6.980

1.862

5.118

27.355

867

-

28.222

23

4.532

-

-

23.713

Programma 8 - Zorg en Welzijn

Compensatiereserves

Reserve compensatie OCW

1.000

1.000

87

913

Egalisatiereserves

Reserve Exploitatie rendabele panden CVDH

3.570

3.570

351

3.219

-

Reserve Exploitatie rendabele panden

3.991

3.991

130

695

3.166

Reserve Financiering ambulancedienst

1.388

1.388

1.388

-

Projectreserves

Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO

5.000

5.000

5.000

14.949

-

-

14.949

-

568

5.302

-

9.079

Programma 9 - Jeugd

Egalisatiereserves

Reserve Exploitatie rendabele panden

101

101

91

9

1

Reserve Exploitatie rendabele panden

-

-

239

2.928

-3.167

101

-

-

101

-

330

2.937

-

-3.166

Programma 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Compensatiereserves

Reserve compensatie DSB

325

396

721

576

145

Projectreserves

Reserve Werk met Werk

6.820

6.820

1.961

4.859

7.145

396

-

7.541

-

1.961

576

-

5.004

Programma 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad

Projectreserves

Reserve Wervingsfonds

-

-

-

-

Reserve Fonds Economische Structuurversterking

17.370

17.370

4.916

12.454

Reserve Overcommittering D2

8.308

8.308

4.777

3.531

Reserve Stadseconomie

2.255

2.255

2.255

-

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

4.989

4.989

3.823

1.166

Reserve World Forum Convention Center

15.465

15.465

9.534

5.931

48.387

-

-

48.387

-

23.050

2.255

-

23.082

Programma 12 - Sport

Projectreserves

Reserve olympsch fonds

3.540

3.540

3.540

3.540

-

-

3.540

-

-

-

-

3.540

Omschrijving reserve

Saldo per
31-12-2015

Resultaats-
bestemming 2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Dotaties

Ont-
trekkingen

Vrijval

Balansmutaties

Saldo per
31-12-2016

Programma 13 - Verkeer en Milieu

Projectreserves

Reserve Bodem

7.828

7.828

1.172

7.828

1.172

Reserve Parkeren

11.098

11.098

3.271

2.268

12.101

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

15.016

15.016

7.480

7.536

33.942

-

-

33.942

4.443

9.748

7.828

-

20.809

Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid

Projectreserves

Reserve Stadsvernieuwing

4.590

4.590

1.000

57

3.533

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

7.058

7.058

5.437

639

413

11.443

11.648

-

-

11.648

5.437

1.639

470

-

14.976

Programma 15 - Stadsontwikkeling

Compensatiereserves

Reserve compensatie DSO

698

302

1.000

1.000

Reserve grondbedrijf

Reserve grondbedrijf

49.974

-2.391

7.297

54.880

9.614

7.372

57.122

Projectreserves

Reserve anticiperende werkzaamheden MPG

8.300

8.300

8.300

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

37.937

9.766

700

48.403

3.241

36.035

5.521

10.088

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

9.506

9.506

3.938

5.568

Reserve The Hague World Form

7.371

7.371

254

7.117

Reserve Universiteit Leiden

8.850

8.850

7.965

885

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

2.702

160

2.862

272

48

309

2.777

125.338

7.837

7.997

141.172

13.127

55.612

5.830

-

92.857

Programma 16 - Financiën

Algemene reserve

Algemene reserve gdh

80.488

4.139

84.627

5.700

3.900

75.027

Programmareserves

Programmareserve College en Bestuur

132

160

292

293

-1

Programmareserve Cultuur en Bibliotheek

76

319

395

320

75

-

Programmareserve Dienstverlening

86

765

851

51

800

Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad

-

212

212

106

106

Programmareserve Jeugd

15

1.918

1.933

967

966

Programmareserve Onderwijs

1.259

1.545

2.804

350

1.402

1.052

Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte

140

872

1.012

506

506

Programmareserve Openbare orde en Veiligheid

520

980

1.500

1.075

129

296

Programmareserve Sport

152

115

267

134

133

Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak

-

850

850

850

-

Programmareserve Stadsontwikkeling

-

415

415

200

207

8

Programmareserve Verkeer en Milieu

1.752

1.196

2.948

300

1.474

1.174

Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid

14

2.483

2.497

58

1.248

1.307

Programmareserve Wonen en Duurzaamheid

-

1.000

1.000

1.000

-

Programmareserve Zorg en Welzijn

1.713

8.287

10.000

5.000

5.000

Compensatiereserves

Reserve compensatie DPZ

86

86

-86

-

Reserve compensatie GAD

243

-29

214

214

Activafinancieringsreserve

Reserve Activafinanciering

104.669

104.669

8.167

11.789

101.047

Bedrijsvoeringsreserve

Reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

4.800

1.200

6.000

692

528

164

6.000

Egalisatiereserve

Reserve Financiering

5.500

5.500

5.500

Reserve OZB

1.779

1.221

3.000

3.000

-

Overige reserves

Reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

4.008

4.008

831

2.346

831

207.432

27.648

-

235.080

8.917

26.236

17.709

-86

199.966

Omschrijving reserve

Saldo per
31-12-2015

Resultaats-
bestemming 2015

Aanpassing vernieuwing BBV

Saldo per
01-01-2016

Dotaties

Ont-
trekkingen

Vrijval

Balansmutaties

Saldo per
31-12-2016

Programma 17 - Overige beleidsvoornemens

Overige reserves

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013-2016

3.776

3.776

15.435

19.211

-

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014-2017

53.371

53.371

21.733

44.394

663

30.047

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018

162.838

162.838

65.743

109.471

119.110

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019

17.676

17.676

3.122

20.798

-

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020

-

16.834

16.834

61.633

78.467

Reserve frictiekosten bezuinigingstaakstelling 2011-2014

1.194

1.194

386

1.460

120

-

Reserve Herstructurering reserves

20.398

6.279

26.677

12.251

13.043

1.885

24.000

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

-

16.856

16.856

613

17.469

Project reserves

Reserve Co-financiering

10.157

10.157

5.410

4.747

Reserve Grote Projecten

75.450

75.450

4.210

11.624

68.036

Reserve Internationaal & Werving

5.887

5.887

2.882

3.005

Reserve Statushouders

-

-

9.400

1.475

7.925

350.747

-

39.969

390.716

194.526

229.768

2.668

-

352.806

Programma 18 - Interne dienstverlening

Compensatiereserves

Reserve compensatie CVDH

250

250

250

Reserve Basiswerkplekken

1.082

1.082

1.082

Reserve compensatie IDC

500

500

500

Reserve Leyweg per

3.097

3.097

3.097

-

4.929

-

4.929

-

-

3.097

-

1.832

858.350

37.608

47.966

943.927

227.473

358.988

50.172

-

762.241