Kostenverdeelstaat

(bedragen x €1.000,-)

Progr

Totaal lasten 2015 (incl. dotaties)

Totaal lasten

Totaal dotaties

1100

1200

2100

2210

2230

2290

2300

3000

3100

3310

3320

3330

3410

3420

3430

3440

3450

4110

4120

4210

4220

4230

4240

4250

4310

4320

6000

6001

6210

6220

6300

6220

loonbetaling en sociale premies

sociale uitkeringen (voormalig) personeel

werkelijk betaalde rente aan derden

Rente rekening-courant

toegerekende rente vaste activa

overige toegerekende rente

normale afschrijving

personeel van derden

energie

kosten algemene plannen

aankoop gronden

overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

betaalde belastingen

betaalde pachten en erfpachten

aankoop niet duurzame goederen en diensten

Interne verrekeningen (lasten)

Interne verrekeningen (dekking)

inkomensoverdrachten aan het rijk

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

subsidies aan marktproducenten

sociale uitkeringen in geld

sociale uitkeringen in natura aan personen

inkomensoverdrachten aan overheid, niet Rijk

overige inkomensoverdrachten

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overhei (niet Rijk)

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

reserveringen

dotatie aan voorzieningen

verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

overige verrekeningen van kostenplaatsen

Overige verrekeningen

overige verrekeningen van kostenplaatsen (verrekening met balans)

1 - Gemeenteraad

7.723

7.723

0

1.240

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

283

2.413

0

0

0

0

0

0

56

1.661

0

0

0

59

0

3.103

-1.119

0

2 - College en Bestuur

45.836

45.836

0

992

0

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

1.787

648

-1

0

0

0

0

0

1.823

20

0

0

0

10

0

40.411

101

0

3 - Wijkaanpak en dienstverlening

46.882

46.882

0

0

0

0

0

180

0

1.364

349

0

0

0

158

0

0

2.747

1.625

-325

5.008

0

0

0

1.931

844

2.086

0

0

0

730

0

30.177

8

0

4 - Openbare orde en Veiligheid

61.045

61.045

0

2

15

0

0

5

0

24

994

0

0

0

253

0

0

5.255

3.277

-1.542

25

0

0

0

0

40.088

404

0

0

0

2.488

0

9.506

251

0

5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

111.182

111.182

0

0

0

0

0

2.999

0

7.849

23

148

0

0

814

330

0

5.527

12.840

-1.708

0

0

0

0

0

0

55.863

0

0

0

4.145

0

22.702

-350

0

6 - Onderwijs

151.336

150.336

1.000

0

0

0

0

18.517

0

15.739

227

276

0

0

8.931

3.181

3

11.774

1.449

-2.801

0

0

0

0

3.713

0

67.560

0

0

1.000

2.331

0

16.704

2.732

0

7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

657.891

657.868

23

53.344

0

551

34

1.344

0

566

117

368

0

0

1.067

31

20

26.055

61.081

-53.556

0

0

781

383.306

45.183

1.530

11

0

0

23

425

0

135.610

0

0

8 - Zorg en Welzijn

334.595

334.595

0

0

0

0

0

1.783

0

1.819

2.379

277

0

0

0

218

2

16.764

15.732

-15.238

0

3

0

0

108.735

0

133.747

0

0

0

1.989

0

65.858

527

0

9 - Jeugd

148.716

148.716

0

0

0

0

0

0

0

0

2.163

0

0

0

32

0

0

2.790

5.443

-4.573

0

0

0

0

4.352

98.280

19.244

0

0

0

0

0

20.719

266

0

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

221.298

221.298

0

0

6

0

0

2.375

0

4.214

728

2.275

5

0

12.621

935

0

28.372

16.759

-10.283

0

0

0

7.840

0

15.658

698

0

0

0

82.085

0

48.396

8.614

0

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

88.677

88.677

0

0

0

0

0

173

29

329

1.442

36

0

0

2.130

92

0

30.762

12.963

-4.392

6

0

14.061

0

0

9.081

1.103

6.376

3.438

0

9

0

10.967

72

0

12 - Sport

60.014

60.014

0

0

0

0

0

5.744

0

5.935

329

1.785

0

0

170

1.468

1

6.151

1.709

-410

0

0

0

0

0

0

7.115

0

0

0

10.297

0

21.112

-1.392

0

13 - Verkeer en Milieu

97.049

92.606

4.443

0

0

0

0

3.108

0

6.470

1.264

257

5

38

3.066

106

0

16.134

16.813

-3.579

0

0

-144

0

0

10.680

-93

0

33

4.443

821

0

28.208

9.419

0

14 - Wonen en Duurzaamheid

34.122

28.685

5.437

0

0

0

0

68

0

106

1.132

26

0

0

1.470

32

0

5.098

3.184

-2.194

121

0

178

0

0

3

138

40

865

5.437

190

0

17.086

1.142

0

15 - Stadsontwikkeling

195.024

181.897

13.127

0

0

2.628

0

3.873

8.781

3.249

1.045

788

32

7.316

23.968

1.040

0

17.072

18.169

-26.393

0

0

740

0

0

125

4

8.708

4.170

13.127

65.489

0

30.915

10.178

0

16 - Financiën

63.122

54.205

8.917

0

0

31.822

0

0

18.407

0

0

0

0

0

0

0

0

-10.957

73

-5.984

0

0

377

167

0

0

0

0

0

8.917

0

0

20.187

113

0

17 - Overige beleidsvoornemens

198.615

4.089

194.526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

3.903

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194.526

0

0

0

0

0

18 - Interne dienstverlening

2.568

2.568

0

0

0

0

0

8.573

0

7.797

0

-3

0

0

0

609

0

7.148

7

-23.421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

1.468

336

0

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

82.834

82.834

0

0

0

0

0

317

0

712

437

151

0

35

6.329

154

42

11.044

18.695

-3.080

0

0

0

0

6

23

30.084

0

0

0

450

0

17.831

-396

0

Totaal lasten

2.608.529

2.381.056

227.473

55.578

21

35.001

34

49.059

27.217

56.173

12.701

6.384

42

7.389

61.009

8.196

68

183.992

196.783

-159.480

5.160

3

15.993

391.313

163.920

178.191

319.645

15.124

8.506

227.473

171.572

0

540.960

30.502

0

Apparaatslasten

13.973

13.973

0

450.616

2.130

2

0

1.157

17

7.206

65.525

2.258

0

0

11.092

520

6

99.874

147.004

-160.041

0

0

2

0

0

154

10

0

0

0

1.255

0

-540.960

-11.671

-62.087

(bedragen x €1.000,-)

Progr

Totaal baten 2015 (incl. onttrekkingen)

Totaal baten

Totaal onttrekkingen

2100

2210

2290

3000

3210

3220

3310

3320

3400

4010

4020

4110

4120

4210

4220

4230

4310

4320

6000

6002

6300

Werkelijk ontvangen rente en winstuikering

Rente rekening-courant

overige toegerekende rente

vergoeding voor personeel

huren

pachten

opbrengst van grondverkopen

overige verkopen duurzame goederen

overige goederen en diensten

belasting op producenten

belasting op inkomen van gezinnen

inkomensoverdrachten van het Rijk

vermogensoverdrachten van het Rijk

baten mbt vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

overige inkomensoverdrachten

investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet Rijk)

Overige invest. bijdragen en overige kapitaaloverdrachten

reserveringen

vrijval voorzieningen

Overige verrekeningen ,

1 - Gemeenteraad

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 - College en Bestuur

607

607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

0

0

0

0

0

363

0

0

0

0

0

0

3 - Wijkaanpak en dienstverlening

14.849

14.119

730

0

0

0

0

0

0

0

0

12046

0

0

1.483

0

77

0

0

0

0

730

513

0

4 - Openbare orde en Veiligheid

1.942

1.942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1268

0

0

390

0

0

284

0

0

0

0

0

0

5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

8.668

8.668

0

0

0

0

0

6.158

0

0

228

2201

0

0

0

0

0

78

0

0

0

0

3

0

6 - Onderwijs

58.091

51.780

6.311

0

0

0

0

3.949

0

0

815

1045

0

0

45.971

0

0

0

0

0

0

6.311

0

0

7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

396.636

392.104

4.532

5.677

537

0

0

3

0

0

448

27057

0

0

335.170

0

17.211

3.992

1.930

0

0

4.532

79

0

8 - Zorg en Welzijn

50.945

45.075

5.870

9

0

0

72

5.098

0

0

593

19779

0

0

6.253

0

12.362

352

0

0

0

5.870

557

0

9 - Jeugd

5.652

2.385

3.267

0

0

0

0

1.215

0

0

0

924

0

0

5

0

0

-85

0

0

0

3.267

326

0

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

120.037

117.500

2.537

0

0

221

0

4.171

3.481

0

10

70884

1.283

35.403

0

0

0

727

367

707

237

2.537

9

0

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

48.364

23.058

25.306

0

0

0

815

894

634

0

0

1205

1.093

0

568

0

0

0

21.597

0

4

25.306

0

-3.752

12 - Sport

8.942

8.942

0

0

0

0

0

6.565

10

0

0

2367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 - Verkeer en Milieu

65.656

48.080

17.576

0

0

15

23

632

0

0

0

48515

0

0

0

0

0

0

763

813

25

17.576

520

-3.226

14 - Wonen en Duurzaamheid

4.836

2.727

2.109

5

0

0

52

413

0

0

0

637

0

0

1.409

114

0

5

5

0

87

2.109

0

0

15 - Stadsontwikkeling

179.701

118.260

61.441

292

0

275

274

7.660

14.640

35.469

9.556

27598

0

0

0

0

0

0

92

0

3.618

61.441

5.376

13.410

16 - Financiën

1.459.441

1.415.496

43.945

52.421

0

77.458

0

0

16.473

0

0

3972

90.750

1.979

1.168.672

0

0

0

0

0

0

43.945

3.771

0

17 - Overige beleidsvoornemens

232.436

0

232.436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232.436

0

0

18 - Interne dienstverlening

4.734

1.637

3.097

0

0

0

0

1.152

2

0

550

-67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.097

0

0

19 - Stadsdelen en wijkaanpak

4.107

4.107

0

0

0

0

0

1.285

1.284

0

0

1538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.665.645

2.256.488

409.157

58.404

537

77.969

1.236

39.195

36.524

35.469

12.200

221.214

93.126

37.382

1.559.921

114

29.650

5.716

24.754

1.520

3.971

409.157

11.154

6.432

Apparaatsbaten

13.973

13.973

0

0

0

4

2.237

0

0

0

0

7.408

0

0

1.611

0

-1

471

36

0

0

0

2.207

0