ACTIVA

31-12-2016
(excl. resultaat-bestemming)

01-01-2016
(incl. ontrafeling en res.best.)

Aanpassing n.a.v.
vernieuwingBBV

Resultaats-
bestemming

31-12-2015 (excl. resultaat-bestemming)

Vaste activa (art. 33)

Immateriële vaste activa (art. 34)

1.1.2

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

215

1

1

0

0

215

1

1

0

0

Materiële vaste activa (art. 35)

1.2.0.1.1

Materiële vaste activa met economisch nut

1.362.621

1.319.309

6.795

0

1.312.514

1.2.0.1.2

Materiële vaste activa met economisch nut uit heffing

28.875

29.239

0

0

29.239

1.2.0.2

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

88.173

63.639

0

0

63.639

1.479.669

1.412.187

6.795

0

1.405.392

Financiële vaste activa (art. 36)

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

90.597

90.651

0

0

90.651

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.555

2.027

0

0

2.027

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

120.829

120.829

0

0

120.829

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

98.118

474.253

0

0

474.253

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid

-8.977

-23.178

0

0

-23.178

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

144.743

162.828

0

0

162.828

447.865

827.410

0

0

827.410

Vlottende activa (art. 37)

Voorraden (art. 38)

2.1.1

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

-27.685

0

27.685

2.1.2

Overige grond- en hulpstoffen

321

344

0

0

344

2.1.3

Onderhandenwerk (incl.bouwgronden in exploitatie)

64.489

56.938

38.133

0

18.805

2.1.4

Gereed product en handelsgoederen

655

716

0

0

716

65.466

57.998

10.448

0

47.550

Uitzettingen/Vorderingen (art. 39)

2.2.1

Vorderingen op openbare lichamen

128.161

117.703

0

0

117.703

2.2.2a

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

0

0

0

2.2.2b

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

0

2.2.3

Rekening courant verhoudingen niet financiële instellingen

0

13

0

0

13

2.2.4

Overige vorderingen

540.380

126.757

0

0

126.757

2.2.5

Overige uitzettingen

58.450

45.800

0

0

45.800

726.990

290.273

0

0

290.273

Overlopende activa (art. 40a)

2.9.1.1

Overlopende activa Europ./Nederl. Overheidslichamen

68.747

49.143

0

0

49.143

2.9.1.2

Overlopende activa

160.931

153.963

-6.171

0

160.134

229.678

203.106

-6.171

0

209.277

Liquide middelen (art. 40)

2.3.1

Kas/bank/giro

2.637

1.456

0

0

1.456

2.637

1.456

0

0

1.456

Totaal Activa

2.952.519

2.792.429

11.070

0

2.781.356

PASSIVA

31-12-2016
(excl. resultaat-bestemming)

01-01-2016
(incl. ontrafeling en res.best.)

Aanpassing n.a.v.
vernieuwingBBV

Resultaats-
bestemming

31-12-2015 (excl. resultaat-bestemming)

Vaste passiva (art. 41)

Eigen Vermogen (art. 42/43)

P

1.1.1.1

Algemene reserve

75.029

84.629

0

4.141

80.488

P

1.1.1.2

Compensatie-reserves

4.590

6.574

0

1.599

4.975

P

1.1.1.3

Bedrijfsvoeringsreserve

6.000

6.000

0

1.200

4.800

P

1.1.1.4

Programmareserves

11.347

26.974

0

21.115

5.859

P

1.1.2.1

Reserve Grondbedrijf

57.122

54.880

7.297

-2.391

49.974

P

1.1.2.2

(Tarief-)egalisatie-reserves

8.047

21.597

0

2.021

19.576

P

1.1.2.3a

Project-reserves

229.138

335.373

700

9.926

324.747

P

1.1.2.3b

Bestemmingsreserves overig

269.922

303.231

39.969

0

263.262

P

1.1.2.4

Activafinanciering

101.046

104.669

0

0

104.669

P

1.1.4.1

Saldo van de rekening (onverdeeld resultaat)

57.118

1.497

1.494

-37.608

37.608

819.360

945.421

49.460

0

895.958

Voorzieningen (art. 44)

P

1.2.1.1

Voorzieningen

135.681

99.641

-38.390

0

138.031

P

1.2.1.2

Voorzieningen gevormd uit heffingen

23.880

20.116

0

0

20.116

P

1.2.2

Voorzieningen met voeding van derden

19.149

10.484

0

0

10.484

178.710

130.241

-38.390

0

168.631

Langlopende schulden (art. 46)

P

1.3.2

Leningen van pens.fondsen en verzekeraars

9.075

9.302

0

0

9.302

P

1.3.3.1

Leningen van banken

982.640

1.083.107

0

0

1.083.107

P

1.3.4.1

Leningen van bedrijven

1.965

0

0

0

0

P

1.3.7

Door derden belegde gelden

23.957

27.875

0

0

27.875

P

1.3.8.1

Waarborgsommen

6.881

3.430

0

0

3.430

P

1.3.8.2

Vooruitontvangen canons

27.483

28.321

0

0

28.321

1.052.001

1.152.035

0

0

1.152.035

Vlottende passiva (art. 47)

Vlottende schulden (art. 48)

P

2.1.1a

Opgenomen kasgeldleningen van openbare lichamen

0

0

0

0

0

P

2.1.1b

Overige opgenomen kasgeldleningen

586.500

306.000

0

0

306.000

P

2.1.2

Bank- en girosaldi

0

422

0

0

422

P

2.1.3.1

Overige schulden

213.443

148.042

0

0

148.042

P

2.1.3.2

Rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

0

18

0

0

18

P

2.1.3.3

Schulden aan andere publiekrechtelijke lichamen

48.125

38.275

0

0

38.275

848.068

492.757

0

0

492.757

Overlopende passiva (art. 49)

P

2.9.1.1

Overlopende passiva Europ./Nederl overheidslichamen

12.734

31.051

0

0

31.051

P

2.9.1.2

Overlopende passiva

41.646

40.924

0

0

40.924

54.380

71.975

0

0

71.975

Totaal Passiva

2.952.519

2.792.429

11.070

0

2.781.355