Reserve Grote Projecten

Om grote projecten te realiseren is meestal samenwerking en financiële betrokkenheid van meerdere partijen nodig. De projecten beslaan vaak een langere tijdshorizon dan de gemeentelijke meerjarenbegroting. Om inzicht te geven in deze gemeentelijke investeringen voor deze grote projecten is de Reserve Grote Projecten ingesteld. Deze reserve is vaak één van de financieringsbronnen voor een groot project. Bij de realisatie van projecten worden eerst de externe financieringsbronnen aangewend (bv. middelen van het Rijk), vervolgens worden de beschikbare reserves, zoals de Reserve Grote Projecten, aangewend en daarna middelen uit het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).
De onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel middelen voor welk groot project in 2016 uit de Reserve Grote Projecten zijn besteed.

De grootste afwijkingen hebben betrekking op de Vastgoed Rotterdamsebaan.

Voor de aanleg van de Rotterdamse Baan moet de gemeente vastgoed verwerven. Soms is een gedeelte van een verworven perceel nodig voor realisatie van de Rotterdamse baan, maar is verwerving van het hele perceel noodzakelijk. Voor deze verwerving zijn middelen beschikbaar in de gemeentebrede Reserve Grote Projecten. In 2016 was geraamd om € 3,923 mln. te onttrokken uit de reserve Grote Projecten In 2016 is voor € 1,084 mln. minder ten laste van de reserve gebracht dan vooraf begroot. Dit bedrag wordt conform de spelregels toegevoegd aan de reserve Grote Projecten en blijft zodoende beschikbaar voor het verwerven van vastgoed voor de aanleg van de Rotterdamse Baan.