Meerjaren Investeringsprogramma(MIP) op hoofdlijnen

Onderstaande tabel geeft de geraamde en gerealiseerde bedragen van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) op totaalniveau. In de beleidsverantwoording in hoofdstuk 2 wordt een verantwoording per project gegeven onder het desbetreffende programma. In de tabel zijn ook de begrote bijdragen uit voorzieningen en bijdragen van derden inzichtelijk gemaakt.

(Bedragen x 1.000,-)

In 2016 is in totaal € 290,2 mln. geïnvesteerd. Hiervan is door derden € 116,7 mln. bijgedragen en € 16,6 mln. verrekend met de voorzieningen afvalstoffenheffing en de voorziening riolering. Het gemeentelijk aandeel in de investeringen is uitgekomen op € 156,8 mln. ten opzicht van een begroting van € 194,7 mln.
In 2016 is per saldo € 65,0 mln. minder gerealiseerd dan begroot. Dit is verdeeld over € 27,1 mln. derden/voorzieningen en € 37,9 mln. op het gemeentelijk aandeel. De opvallendste afwijkingen zijn de volgende:

Programma 05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

Spuikwartier (- 26,7 mln.)
In 2015 is de opdracht voor ontwerp, bouwen en onderhouden van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) gegund. Het winnende consortium ontwikkelde een gebiedsvisie met woningen, horeca, een fietsenkelder voor 1.500 fietsen, een hotel, winkels en een Onderwijs- en Cultuur Complex voor de gezamenlijke huisvesting van het Nederlands Danstheater, Residentie Orkest, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag en het Koninklijk Conservatorium. Het ontwerp is uitgebreid besproken met de welstandscommissie. Eind 2016 bracht de Welstand een positief advies uit over het aangepaste en uitgewerkte ontwerp. Vervolgens is ook de omgevingsvergunning verleend. De Dr. Anton Philipszaal, de danszaal van het Lucent Danstheater en de voormalige ministeriegebouwen werden in 2016 gesloopt. De bouw start medio 2017 en de oplevering is voorzien in 2020. Dat is een jaar later dan beoogd. Omdat de bouw later start, is in 2016 minder geïnvesteerd dan geraamd. Hierdoor is er een onderbesteding van € 27 mln. op het programma Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg. Eind 2016 is de gemeenteraad over deze ontwikkeling geïnformeerd.

Programma 06 – Onderwijs

Onderwijshuisvesting (- 7,7 mln.)
Het programma voor Onderwijshuisvesting beslaat een door de gemeenteraad vastgesteld meerjarig programma. In 2014 en 2015 werd binnen dit programma een over realisatie gerealiseerd. In 2016 volgde door diverse oorzaken een onderrealisatie. De schommelingen per jaar passen binnen het totaal van het meerjarige programma.

Programma 12 – Sport
Sportvelden en -terreinen (-€ 4,6 mln.)
De in 2016 opgestelde afbouwplanning bleek om verschillende redenen niet aan te sluiten op de oorspronkelijk planning. Een aantal redenen zijn dat werkzaamheden meer tijd vergen dan verwacht, een aantal technische oplossingen om nadere uitwerking vroegen, coördinatie van directieleveringen etc. De oplevering van de Sportcampus met de aannemerscombinatie teamSport Zuiderpark V.O.F. staat gepland in het voorjaar van 2017. De financiële afrekening zal echter naar verwachting aan het eind van 2017 geschieden, daar voornoemde aannemerscombinatie niet de enige opdrachtnemer is en er nog werkzaamheden na oplevering uitgevoerd zullen worden. Er treedt een kredietverschuiving op.

Programma 13 - Verkeer en Milieu
Op het programma Verkeer bleven de gerealiseerde investeringen bijna € 27 mln. achter bij de ramingen. Dit komt voornamelijk door de Rotterdamsebaan (€ 20 mln.) en de fietsparkeerkelder onder het Koningin Julianaplein (€ 11 mln.)

Fietsenkelder Den Haag Centraal (- 11,1 mln.)
De opdracht voor de aanleg van de fietsparkeerkelder onder het Koningin Julianaplein is verleend. In de loop van 2016 werd bekend dat het noodzakelijk was de fundering aan te passen zodat de geplande bovenbouw gerealiseerd kan worden. Hierdoor is de contractuele openingsdatum van de stalling verschoven naar 28 februari 2018. De noodzakelijke aanpassing van de plannen leidden ertoe dat de geraamde investering van € 11 mln. niet in 2016 is gerealiseerd. Het grootste deel van het budget wordt naar verwachting in 2017 uitgegeven. Begin 2017 is de gemeenteraad over deze tegenvaller geïnformeerd. (Zie ook het voortgangsbericht aan de gemeenteraad, RIS 296241).

Rotterdamsebaan (- 20,8 mln.)
De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg A4/A13 en de Centrumring van Den Haag (RIS 259498). In december 2015 is uiteindelijk het hoofdcontract gegund aan een aannemerscombinatie (de Combinatie Rotterdamse Baan, CRB). De gunning liep enkele maanden vertraging op omdat een van de ingeschreven aannemers in beroep ging tegen de keuze voor de CRB. De combinatie is onmiddellijk na de uitspraak van de rechter gestart met het bouwrijp maken van het gebied. In september 2016 is de aanleg gestart van de bouwkuip in de Vlietzone voor de bouw van de startschacht en de toerit in de Vlietzone. De nieuwe route tussen de Maanweg en Saturnusstraat, de verlengde Melkwegstraat, is voor de zomer in gebruik genomen. Restwerkzaamheden hebben plaatsgevonden bij de Supernovaweg. In 2016 is verder gestart met de nieuwe inrichting van de Mercuriusweg tussen de Binckhorstlaan en de Trekvlietbrug. In heel 2016 is uiteindelijk minder grond en vastgoed verworven dan verwacht, omdat een van de verkopende partijen in hoger beroep is gegaan. Dit verklaart in belangrijke mate waarom in 2016 minder is uitgegeven dan geraamd. De verwachting is dan de percelen in 2017/2018 alsnog verworven worden. De latere verwerving heeft geen invloed op de totale verwachte doorlooptijd van het project.

Luchtkwaliteit (+ 4,8 mln.)
De gemeente investeert in luchtkwaliteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische voertuigen en installaties voor walstroom in Scheveningen-Haven. Deze investeringen passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Voor de realisatie van de investeringen ontvangt de gemeente bijdragen van het rijk in het kader van de nationale programma samenwerking luchtkwaliteit. Dat is vertaald in het Haagse programma luchtkwaliteit. De aanvankelijke veronderstelling was dat we de voorgenomen werkzaamheden zouden verlopen via de exploitatie. Het betreft hier echter investeringen die in het investeringsprogramma thuishoren. Door deze technische verschuiving ontstaat een optische overbesteding in het investeringsplan.

Netwerk Randstadrail (+ 3,1 mln.)
Het betreft hier een door de gemeente voorgefinancierde werkzaamheden in activa die de MRDH toekomt en die in de komende jaren wordt verrekend met de MRDH. Omdat deze voorfinanciering niet was begroot omdat de gemeente hier fungeert als ‘administratie kantoor’ en daarom niet in gemeentelijke boeken thuishoort. Doordat de verrekening niet meer in 2016 plaatsvond, komt deze nu tot uitdrukking als een ogenschijnlijke overbesteding.

Programma 14 - Wonen en Duurzaamheid
Huisvesting statushouders (-€ 4,7 mln.)
De gemeente startte in 2016 met de realisatie van nieuwe huisvesting voor statushouders. De (nieuw)bouwprojecten worden in 2017 opgeleverd in plaats van eind 2016. Hierdoor ontstond in 2016 een onderbesteding van € 4,7 mln. De gemeenteraad is begin 2017 over deze ontwikkelingen geïnformeerd (RIS 296492).

Programma 15 – Stadsontwikkeling
Erfpacht (+€ 19,0 mln.)
Het programma Stadsontwikkeling laat een overrealisatie van € 16,7 mln. zien. Dit komt door de uitgifte van grond in erfpacht dat vanwege het onvoorspelbare en of strategische karakter niet wordt begroot. Deze uitgiften komen daarom alleen in de realisatie tot uitdrukking.