Projectenverantwoording in de programmarekening

Een project is “een geheel van activiteiten waarbij het gaat om het realiseren van iets nieuws voor een duidelijke opdrachtgever binnen duidelijke financiële, beleidsmatige, tijdgebonden en technische kaders”. Voor de verantwoording kennen we twee type projecten die we afzonderlijk verantwoorden: investeringsprojecten en grondexploitaties.
Soms is de gemeente deelnemer in een partij die zelfstandig een project uitvoert. Investeringsprojecten of grondexploitaties bij verbonden partijen worden apart verantwoord. Dit leidt tot de volgende drie categorieën:

Investeringsprojecten
Investeringen betreffen uitgaven voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar, zoals een gebouw of een tunnel. Het nut van een investering is meerjarig en daarom worden ook de lasten van een investering meerjarig verrekend. Investeringen worden als bezit geactiveerd op de balans. De lasten (afschrijving en rente) worden jaarlijks op de exploitatie genomen.

  • In de beleidsverantwoording per programma wordt de inhoudelijke voortgang op investeringsprojecten gegeven. In de tabel “investeringen MIP” wordt de financiële voortgang van investeringsprojecten binnen het programma gegeven. Grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht.
  • In de verantwoording van het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP, paragraaf 4.3) geven we de financiële ontwikkeling op investeringsprojecten op hoofdlijnen en in totalen weer.
  • Bijlage 11 beschrijft specifieke voortgangsinformatie en de planning van investeringsprojecten.

Grondexploitaties
Een grondexploitatie betreft de begroting van het productieproces van bouw- en woonrijpe grond. Een grondexploitatie wordt afgesloten op het moment dat gronden worden uitgegeven.

  • In de programma’s 14: Wonen (voor kleinschalig opdrachtgeverschap) en 15: Stadsontwikkeling wordt ingegaan op de ontwikkelingen op de gevoerde grondexploitaties. De focus ligt hierbij op beleidsmatige voortgang.
  • In de paragraaf grondbeleid (paragraaf 6.7) geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen rond het gevoerde grondbeleid (grondexploitaties) in 2016. Deze paragraaf heeft een sterke financiële component. Bijlage 8.14 geeft, per grondexploitatie, een specificatie van de financiële ontwikkelingen.

Verbonden partijen met een projectmatig karakter
Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. Enkele verbonden partijen hebben een projectmatig karakter, zoals de publiek-private samenwerking Vroondaal. Hier neemt de gemeente deel in een grondexploitatie.

  • In de beleidsprogramma’s waar verbonden partijen toe behoren wordt ingegaan op ontwikkelingen rond de verbonden partijen.
  • In de paragraaf verbonden partijen (paragraaf 6.8) wordt voortgangsinformatie gegeven over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen verbonden partijen.

Grip-rapportages
Bijlage 12 (GRIP op Grote Projecten) van de programmarekening geeft een integrale en uitgebreide projectrapportage over de grote projecten die de raad hiertoe heeft aangewezen. GRIP-projecten betreffen zowel investeringsprojecten, grondexploitaties als deelnemingen met een projectmatig karakter.