Samenhang met programma’s en paragrafen

De lokale heffingen worden begroot in de programma’s 10: Beheer openbare ruimte (baten afvalstoffenheffing, kwijtschelding afvalstoffenheffing, baten rioolheffing), 13: Verkeer & Milieu (baten parkeerbelasting) en 16: Financiën (baten OZB gebruikers en eigenaren, baten hondenbelasting, baten toeristenbelasting en baten precariobelasting).

Voor het heffen en innen van belastingen (de zogenoemde perceptiekosten), is € 11,8 mln. begroot aan apparaatslasten en € 3,8 mln. aan dwanginvorderingsbaten. In de realisatie is sprake van een voordeel van € 0,6 mln. op de lasten en een nadeel van € 0,2 mln. op de baten. Per saldo is dus sprake van een resultaat van € 0,4 mln. voordelig op de perceptiekosten. De perceptiekosten van de heffingen/belastingen worden doorbelast naar de betreffende programma’s.

De paragraaf Gemeentelijke inkomsten geeft een totaaloverzicht van de gemeentelijke baten, inclusief de baten uit de gemeentelijke heffingen.