brongegevens programma

8.1.2 College en Bestuur

Bron Nulmeting

Octupus

8.1.3 Dienstverlening

Prestatie-indicator:
Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen

Bron Nulmeting

CCO, GBOS, Google Analytics.

Effectindicator:
bezoekers Den haag.nl

Bron Nulmeting

Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)

Toelichting

De cijfers zijn op een schaal van 0 tot 10.

Kengetal:
Aantal klantcontacten

Bron Nulmeting

Via www.denhaag.nl -> Google Analytics

Via 14070 -> Avaya

Via balies en stadsdeelkantoren -> GBOS

8.1.4 Orde en Veiligheid

Effectindicator:
bezoekers Den haag.nl

Bron Nulmeting

Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)

Kengetal

Bron Nulmeting

Politie eenheid Den Haag

8.1.5 Cultuur en Bibliotheek

Prestatie-indicator:
rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag 1)

Bron Nulmeting

Stadspanel over Den Haag 2014

Effectindicator:
%deelname aan cultuur per stadsdeel 1)

Bron Nulmeting

Stadspanel over Den Haag 2014

  1. Bron Inwonersonderzoek 2016 – Cultuurparticipatie Den Haag. Voor dit jaarlijkse bewonersonderzoek in   opdracht van de gemeente Den Haag maakte Dimensus in 2014 en 2015 gebruik van het Haagse Stadspanel (alleen online). In 2016 is een wezenlijk andere methodiek gebruikt: een willekeurige steekproef onder inwoners, die zowel online, op papier en telefonisch (in meerdere talen) konden meewerken. Dimensus geeft aan, dat door de oververtegenwoordiging in het Stadspanel van inwoners met een hogere opleiding en grotere betrokkenheid bij de gemeente een vergelijking van de onderzoeksuitkomsten in de tijd niet betrouwbaar is.

Effectindicator:
Bezoekers cf. opgave instellingen, per soort cultuurinstelling

Bron Nulmeting

De nulmeting betreft instellingen die zijn opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 – 2016 en is gebaseerd op cijfers uit de jaarrekening 2013.

Wat zit waar?

Kunstzinnige vorming

Haags Kinderatelier, Rabarber, Festival de Betovering, Boekids en Huis van Gedichten

Beeldende kunst

Heden, GEMAK/Vrije Academie (gestopt per 31/12/15), STROOM Den Haag, Grafische Werkplaats, West, Liefhertje en de Grote Witte Reus, Project Space 1646, NEST, Den Haag onder de Hemel en TodaysArt (vanaf 2016 opgenomen in deze categorie).

Podia en Accommodaties

Laaktheater, Korzo, Theaters Diligentia en PePijn, Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Paard, Dans en muziekcentrum, PopHotSpot, Muzee Scheveningen, Theater Dakota, Theater de Vaillant en De Nieuwe Regentes.

Muziek, zang en opera

Johan Wagenaar Stichting, Haags Orgel Kontakt, LOOS, Residentie Orkest, Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag, Musica Antica da Camera, Opera 2 Day, Slagwerk Den Haag, Festival Classique, New European Ensemble.

Toneel en dans

Nationale Toneel, Nationale Toneel Jong, Holland Dance Festival, Toneelgroep de Appel, Nederlands Dans Theater, De Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth producties en Firma MES.

Film, video en letterkunde

Jan Campert-Stichting, Crossing Border, Writers Unlimited, Filmhuis Den Haag, Movies that Matter en Indian Film Festival. Nog geen cijfers binnen van Crossing Border en Indian Film Festival.

Amateurkunst

Haags Pop Centrum, Bazart, Stichting AIGHT en Prinses Christina Concours.

Musea

Haags Historisch Museum, Museon, Loosduins Museum, Gemeentemuseum, Nederlands Muziek Instituut, Muzee Scheveningen en Escher in het Paleis en Museum Bredius.

Toelichtingen

Toelichting:
(1) De nulmeting betreft instellingen opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 - 2016 en is gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2014.
(2) Op basis van de voorlopige cijfers 2016 van de gesubsidieerde instellingen. De definitieve cijfers op basis van de jaarrekening van de instellingen kunnen afwijken. De bezoekcijfers betreffen enkel bezoekers in Den Haag.
(3) De gemeente heeft in december 2015 de ramingen van de gesubsidieerde instellingen gemonitord; deze cijfers staan ook in de gemeentelijke begroting 2016 vermeld. De definitieve cijfers op basis van de jaarrekening van de instellingen kunnen afwijken. De bezoekcijfers betreffen alleen bezoekers in Den Haag.

Bron Nulmeting

Toelichting:
(1) De nulmeting betreft instellingen opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 - 2016 en is gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2014.
(2) Op basis van de voorlopige cijfers 2016 van de gesubsidieerde instellingen. De definitieve cijfers op basis van de jaarrekening van de instellingen kunnen afwijken. De bezoekcijfers betreffen enkel deelnemende leerlingen in Den Haag.
(3) Op basis van ramingen door de gesubsidieerde instellingen uit januari 2016. De definitieve cijfers op basis van de jaarrekening van de instellingen kunnen afwijken. De bezoekcijfers betreffen alleen deelnemende leerlingen in Den Haag.

8.1.6 Onderwijs

Prestatie-indicator:
Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers

Bron:

Effectrapportage 2015-2016

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)

Bron:

Effectrapportage 2015-2016

Aantal VO scholen met TTO-aanbod (tweetalig onderwijs)

Bron:

Effectrapportage 2015-2016

Effectindicator:
% doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE

Bron:

DUO en VVE-up

% Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt.

Bron:

DUO en VVE-up

Kengetal:
Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer zwak, zwak en basis.

Bron:

Website onderwijsinspectie

% basisschoolleerlingen met een leerlinggewicht.

Bron:

DUO

8.1.7 Werk, inkomen en armoedebeleid

Prestatie-indicator:
Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van werkrapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Bron

Socrates, Raak

Effectindicatoren:
Beëindigen bijstand met uitstroomreden aan het werk of naar school of part-time aan het werk

Bron

Socrates, Raak

Bron

CBS, Socrates

8.1.8 Zorg en Welzijn

Prestatie-indicator:
Het aantal mensen dat huishoudelijk hulp (HH) ontving

Bron:

Socrates

Het aantal mensen dat een maatwerk-voorziening ondersteuning ontving

Bron:

Socrates

Effectindicator:
Het aandeel klanten met een Wmo-voorziening dat aangeeft dat deze voorziening bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bron:

Aandeel klanten dat aangeeft zich door de ondersteuning beter te kunnen ondersteunen (bron CEO)

Zelfredzaamheid inwoners

Bron:

CBS, rapport Bevolkingsprognoses Den Haag 2015

Toelichting:

% 75+’ers dat zelfstandig woont.

De verschuiving van de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

Bron:

Socrates gedeeld door totale 18+-bevolking Den Haag

Opmerking:

% burgers met maatwerkvoorzieningen (HH/MVO/MWA), wordt op dit moment gecompleteerd met de overige maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld: Beschermd wonen, Logeervoorziening, Zintuigelijk gehandicapten). Bron: Socrates gedeeld door totale 18+-bevolking Den Haag

Klantervaringsindicator

Bron:

CEO onderzoek

Opmerking:

Aandeel klanten dat aangeeft de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning goed te vinden.

8.1.9 Jeugd

Prestatie-indicator:
Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bron:

Registratie gemeente

Toelichting

In het verleden gebruikten we hiervoor het Stadspanel. In 2016 was er een oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden en van inwoners met een grotere betrokkenheid bij de gemeente en beleidszaken. Hierdoor kunnen de uitkomsten van 2016 niet worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en met de nulmeting.

Een op de zes respondenten (15%) met thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar heeft wel eens contact opgenomen met het Centrum Jeugd en Gezin. Meer dan de helft (60%) heeft nog nooit contact gehad, maar heeft wel eens gehoord van het CJG. Een kwart (25%) weet niet van het bestaan van het CJG.

Effectindicator:
Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar

Bron:

Registratie gemeente

Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ

Bron:

Registratie gemeente

Toelichting

In het afgelopen jaar is de definitie van “in beeld” bijgesteld naar de landelijke norm van de Inspectie. Nieuw is dat het jongeren contactmoment wordt meegewogen en dat het percentage eenduidig is te vergelijken met landelijke percentages “in Beeld “van de JGZ.

Kengetal:
Aantal zwerfjongeren

Bron:

Registratie GGD-CCP en JIT 2015

%kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Bron:

Armoedemonitor Den Haag 2016

% jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp

Bron:

OCW Den Haag

Toelichting

Hier tellen we het aantal zwerfjongeren dat wordt geregistreerd door het Jeugd Interventie Team (JIT) en het Centraal Coördinatiepunt (CCP). In 2016 constateerden we met de partners dat volgens de huidige definitie en bijbehorende aanpak niet alle zwerfjongeren in beeld zijn. Daarom ontwikkelt de gemeente in 2017 een heldere en bruikbare definitie ontwikkeld en maakt de gemeente afspraken over het meer 'outreachend' benaderen van dak- en thuisloze jongeren.
Eens per twee jaar meet de gemeente het percentage kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot 110 procent van het Wsm. In 2016 is het percentage gelijk aan de meting in 2014.

In 2016 heeft ongeveer 11,9% van de Haagse jongeren tot 18 jaar jeugdhulp ontvangen: 6,3% heeft hulp uit de jeugdteams ontvangen en 5,6% gespecialiseerde jeugdhulp. Een deel van de groep kan van een gezinstraject overgegaan zijn in gespecialiseerde jeugdhulp. Vorig jaar is dit kengetal berekend op basis van het aantal gezinsdossiers. Omdat het aantal jeugdigen geholpen door de jeugdteams nu zuiverder wordt geregistreerd, is dit jaar de berekening van het kengetal daarop gebaseerd.

8.1.10 Ontwikkeling Buitenruimte

Prestatie-indicator:
Aantal bomen in de openbare ruimte

Bron:

GISIB

Percentage gescheiden afval, aantal kg restafval per inwoner

Bron:

Het cijfer is samengesteld op basis van gegevens van Haagse Milieu Services (HMS), Wecycle en textielinzamelaars (Save the Children, Fonds Gehandicaptensport, SAC en Leger des Heils ReShare)

Aantal kg restafval per inwoner

Bron:

Haagse Milieu Services (HMS)

Tevredenheid burger ophaalservice

Bron:

Stadsenquete 2016

Effectindicator:
Kwaliteit schoon

Bron:

Monitor DG-Groep (accres)

Leefbaarheid

Bron:

Veiligheidsmonitor

Waardering groen in de buurt, waardering meest bezochte speelvoorzieningen

Bron:

Stadsenquete 2016

8.1.11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

Bron:

Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie

Effectindicator:
Hotelgasten en ondernemersklimaat

Bron:

- Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen.
- Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht
van MKB Nederland

Toelichtingen

Waardering ondernemersklimaat: om een zuiverder vergelijking tussen de jaren te krijgen heeft het onderzoeksbureau de resultaten gewogen naar populatiekenmerken. Hierdoor is zijn de eerder gepresenteerde resultaten gewijzigd. In de tabel van de jaarrekening is niet opgenomen het gemiddeld rapportcijfer over 2017, deze bedraagt: 6,6

Kengetal:
Aantal banen in Den Haag

Bron:

Werkgelegenheidsregister Haaglanden.

Faillissementen en starters

Bron:

Kamer van Koophandel, bewerking DSO/PSO.

BBP

Bron

CBS

Toelichting

Bron: aantal banen: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. Faillissementen en starters: Kamer van Koophandel, bewerking DSO/PSO. Economische groei: CBS op basis van voorlopige cijfers 2014. CR betekent COROP gebied (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma). BBP gegevens zijn bij het CBS nog niet beschikbaar

8.2.12 Sport

Prestatie-indicatoren
Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

Bron

Toelichting

Som aantallen uit `inhoudelijke rapportages combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches
Wekelijkse aantallen, geen unieke deelnemers

Aantal topsporters/talenten per jaar 2

Toelichting

2 topsporters met status opgave NOC*NSF

Effectindicatoren
Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthalen

Bron

Stadspanel

Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden

Bron

tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek van gemeente Den Haag

Percentage vitale verenigingen

Toelichting

op gestandaardiseerde wijze uitgevraagd via het vitaliteitsonderzoek sportverenigingen.

Kengetallen:
Percentage Hagenaars dat meer dan 12 keer per jaar sport (RSO-definitie)

Bron

Stadspanel over Den Haag 2014

Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging

Bron

Stadspanel over Den Haag 2014

8.2.13 Verkeer en Milieu

Prestatie indicatoren

Bron

DSO verkeersonderzoek

Effectindicatoren

Bron

Weglengte: Nationale Databank Wegverkeer (NDW), bewerking ARS

Toelichting

Toplocaties: Dienstregeling HTM per einde jaar
Verplaatsingen: Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN)/CBS
Parkeerdruk: Tellingen stilstaand verkeer. DSO/PSO

Kengetal

Bron

RDW

Toelichting

Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking DSO/PSO. Het zuinigheidslabel geeft aan in welke verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is in procenten ten opzichte van het gemiddelde verbruik. De codering is: A: minder dan -20%, B: tussen -20% en -10%, C: tussen -10% en 0%, D: tussen 0% en 10%, E: tussen 10% en 20%, F: tussen 20% en 30%, G: meer dan 30%.

8.2.14 Wonen en Duurzaamheid

Prestatie-indicator:
Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten etc.

Bron

"Bronnen: De cijfers van voorraadmutaties in de BAG (WO 15 en WO 55 formulieren) hebben betrekking op woningen. De term voor woningen in de landelijk gehanteerde Basisadministratie Gebouwen (BAG) is verblijfsobjecten.
- Aantal sociale huurwoningen: voorraadbestanden Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)
- % sociaal: berekend op basis van de voorraadmutaties BAG en de voorraadbestanden SVH.
- Kantorentransformatie: Interne registratie, er is alleen beleid aanwezig op de totale transformatie van 75.000 m2 en het deel naar woningen van 50.000 m2.

Toelichting

"Cijfers 2016 zijn cijfers over de vergunde m2 met verwachte terugkomst naar diverse functies. Er worden schattingen gemaakt. In latere jaren kunnen door nieuwe inzichten aangepaste cijfers worden gerapporteerd over het verleden. Hier zijn verschillende redenen voor. 1) Het kan voorkomen dat de nieuwe functies niet specifiek zijn benoemd in de vergunning of dat een bestemmingsplan ruimte laat voor hogere aantallen. 2) De periode van de vergunning transformatie kan afwijken van de periode waarin de nieuwe functie start. 3) De daadwerkelijk aangevraagde vergunning voor nieuwe functies kan afwijken van de eerdere aangevraagde vergunning voor de transformatie. 4) Het aantal m2 transformatie
(onttrekking) hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal m2 dat terug komt in een nieuwe functie. Zie voor verdere details Voortgangsrapportage Transformatie Kantoren 2016"


Effect-indicator:
Aantal m2 vervallen kantoorruimte

Bron

Bron: Steenworp (2014). Cijfers worden niet begroot

Aantal koopwoningen e.d.

Bron

"Bron: Aantallen koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen: Onroerende Zaakbelasting
Aantallen huurwoningen SVH tot huurprijsgrens en aftoppingsgrens: Voorraadbestanden woningcorporaties SVH, bewerking DSO/PSO
* In afwachting van de vaststelling van de prestatieafspraken tussen de gemeente en SVH corporaties"

Topindicator indicator:
Woning voorraad

Bron

Bron: CBS woningvoorraad ontwikkeling op basis van CBS opgave 2013. Bewerking DSO/PSO (inclusief eenheden)

CO2-reductie (%), uitstoot CO2 Wonen, Werken, Mobiliteit, Afval

Bron

bron: CO2-scanner verbruik jaar t-1. (Dus realisatie 2015 op basis van data 2014)

Kengetal:
Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar

Bron

NVM

Aantal huishoudens

Bron

BRP

Overige

Bron

Verhuurgegevens SV

Toelichting

Bronnen zijn – waar nodig – bewerkt door de gemeente.

8.2.15 Stadsontwikkeling

Kengetal:
Waardeontwikkeling woningen en niet-woningen

Bron

CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.

Toelichting

"Bron: CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.
Dit kengetal geeft inzicht in de waardeontwikkeling van het totaal aan onroerend goed in Den Haag, uitgesplitst naar woningen en niet-woningen. Door de ontwikkeling als index te presenteren, is de waardepontwikkeling te vergelijken met de rest van het voormalig Stadsgewest Haaglanden en de andere G4 gemeenten. De Waardeontwikkeling van de woningen in Den Haag laat een stijgende lijn zien sinds 2016. Vergeleken met de andere steden in Stadsgewest Haaglanden realiseerde Den Haag een aantal jaren een lagere waardeontwikkeling maar door de inhaalslag van 2016 staat Den Haag gelijk aan de SGH. Ten opzichte van de G4 blijft Den Haag achter met name doordat Amsterdam met afstand de grootste waardeontwikkeling laat zien. Bij niet woningen is de waardeontwikkeling van Den Haag beter dan SGH maar blijft Den Haag achter bij de G4. "

Bron

CBS

8.2.16 Financiën

Bron

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015", Hoeben dr. C., Janzen MSc L.,Centrum voor onderzoek van de Economie van de lagere overheden (Coelo), Groningen, 2015.