Riolering en waterzuivering

De gemeente zorgt voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en ter voorkoming van wateroverlast. Ook houdt de gemeente drainagesystemen in stand. Dit is geregeld in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP/ RIS 289287) 2016-2020. Hiervoor is jaarlijks ongeveer € 33 miljoen beschikbaar.

Er worden door zoveel mogelijk kilometers vervangen door het maken van Werk-met-werk (bijvoorbeeld Parkeren in Woongebieden) zodat over de gehele planperiode een gemiddelde van 16 kilometer vervanging per jaar wordt gerealiseerd.

In 2016 is er in totaal 18 km vervangen. Hiervoor hebben de volgende rioolvervangingen plaatsgevonden: de Archimedsstraat e.o., de Kom Loosduinen, Bezuidenhout Oost fase 1, het Louis Couperusplein, Oud Scheveningen fase 2, het Meckelenburgplein e.o., de Laakweg, Laan van Meerdervoort (smalle delen), Javastraat, Bankastraat, Moerwijk Noord en Rijswijkseweg.
Verder is 8 hectare afgekoppeld waarmee aan de motie “Afkoppelen hemelwater van riool”(RIS 291143) is voldaan. Van de 8 hectare is circa 1 hectare afgekoppeld door middel van vergroenen. Het GRP ligt na het eerste uitvoeringsjaar op schema.

(Bedragen in 1.000)

Riolering

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Kosten onderhoud

15.782

14.240

1.542