Constructies en binnenwater

De gemeente Den Haag beheert en onderhoudt bruggen, viaducten en tunnels. Jaarlijks wordt 1/5 van het areaal geïnspecteerd, zodat 1x per 5 jaar het gehele areaal is geschouwd. Een aantal van deze constructies, ook wel kunstwerken genoemd, moet worden vervangen. De vervanging van bruggen en kademuren is opgenomen in het Meerjarenprogramma Kunstwerken II (MJPK). De planningsperiode loopt van 2015 t/m 2017 (RIS 280592). In dit programma is de aanpassing/versterking van twee bruggen (Wagenbrug, Piet Heinplein) en vier kademuren (Haringkade, Veenkade II, Toussaintkade, Dunne Bierkade) opgenomen.

In 2016 is de Wagenbrug is versterkt. De Haringkade is vervangen en daarbij is tevens rekening gehouden met een uitstapvoorziening voor rondvaartorganisaties. De vervanging van de Dunne Bierkade is in uitvoering. Dit zal voor het evenement “Jazz in de Gracht” worden afgerond.
De vervanging van de Veen- en Toussaintkade heeft vertraging opgelopen door juridische procedures. In het 3e kwartaal 2016 kon en is gestart met de uitvoering van de Veenkade. In 2017 start de vervanging van de Toussaintkade. Deze beide kades zijn afgerond in 2018. Voor het Piet Heinplein is een motie aangenomen (RIS 295985) om te onderzoeken of de totale constructie vervangen kan worden en ook het plein open te maken. In afwachting van de uitkomst hiervan is de versterking uitgesteld.

Tunnels
De tunnel Koningstunnel moet in mei 2019 voldoen aan de tunnelwet (WARVW), anders moet deze gesloten worden. Daarnaast zijn installaties in de Koningstunnel aan groot onderhoud/vervanging toe. Deze aanleidingen vormen de basis voor het renovatie project Koningstunnel (RIS 295185). De voorbereiding is in volle gang. De aanbesteding wordt eind 2017 verwacht.
Voor de Hubertustunnel wordt het bestaande, verouderde systeem om stilstand en andere calamiteiten te detecteren vervangen door een intelligent video analyse systeem (RIS 248166). Het realiseren van de beoogde prestaties op het gebied van detectie vraagt meer tijd dan oorspronkelijk voorzien. Begin 2017 zal het project worden afgerond.

(Bedragen in 1.000)

Constructies en binnenwater

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Binnenhavens

78

40

38

Grachten en vaarten

5.924

6303

-379

Bruggen Viaducten en tunnels

7.057

5.016

2.041

Totaal

13.059

11.359

1.700