Wegonderhoud

Onderhoud van de wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. In de actualisatie van Beheren op Niveau 2014 (RIS 265099) is aangegeven dat het huidige onderhoudsbudget onvoldoende is om het gehele wegareaal te kunnen onderhouden. Daarom wordt er aan de uitvoering van onderhoud nadere prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de Haagse Nota Mobiliteit 2010-2020 en de Kadernota Openbare Ruimte 2012 (RIS 249315).

Elementen uit het Mobiliteitsplan zijn onder andere het concentreren van doorgaand verkeer op hoofdroutes, het bevorderen van het fietsverkeer en het aantrekkelijker maken van lopen in de stad. Hiermee worden, nog meer dan voorheen, de prioriteiten in het wegonderhoud gelegd op de belangrijkste delen van de weginfrastructuur. In de Kadernota wordt de nadruk vooral gelegd op afstemming van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Bij de planning van het onderhoud krijgen wegonderhoudsprojecten, die gecombineerd kunnen worden uitgevoerd (werk met werk) daarom zoveel als mogelijk voorrang. Deze werkwijze is goedkoper en zorgt voor minder overlast voor onze inwoners.

Ten slotte is voor de periode 2017-2019 € 5 mln. extra beschikbaar gesteld om met werk met werk projecten op efficiënte wijze de openbare ruimte te verbeteren en op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

In het Meerjarenprogramma Wegonderhoud 2014-2018 (RIS 265100) is dit uitgewerkt door een hoge prioriteit te geven aan het gemeentelijke hoofdwegenstelsel en het onderhoud van de fietspaden. Ook zijn de drukbelopen voetpaden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenplanning voor het onderhoud. Het resterende budget wordt ingezet op het onderhoud van de wijkontsluitingswegen en verblijfswegen met elementenverharding, zoals woonstraten en winkelgebieden.

In 2016 is de tweejaarlijkse weginspectie uitgevoerd. De kwaliteit van het wegareaal is vrijwel gelijk gebleven aan het niveau van 2014. De werkvoorraad in de woongebieden is iets toegenomen, omdat de prioriteit ligt bij het onderhoud van de hoofdwegen en fietspaden. In de Meerjarenbegroting 2017-2020 is overigens besloten om m.i.v. 2017 extra onderhoud uit te voeren in Houtwijk en Kraayensteijn (€ 2,5 mln.)

(Bedragen in 1.000)

Straten, wegen en pleinen

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Kosten onderhoud

14.235

12.955

1.280