Buurthuis van de Toekomst

Als gevolg van het besluit PSB/2015.142 (RIS 287109) “Stadsdelen versterken” dienen 24 objecten te worden omgelabeld van programma Zorg en Welzijn en programma Sport naar het nieuwe programma Stadsdelen en Wijkaanpak. De reden voor deze omlabeling is gelegen in het feit dat deze specifieke panden geen OCW gerelateerde beleidsdoelen meer hebben en ingezet worden voor wijk gerelateerde activiteiten. De financiële resultaten van deze panden komen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 ten laste/bate van het programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak. Omdat deze omlabeling niet is opgenomen in de begroting 2016-2019 veroorzaakt dit bij de jaarrekening een afwijking op bovengenoemde programma’s welke per saldo tegen elkaar weglopen. Het doel is het in stand houden van de buurthuizen van de toekomst door met een goede staat van onderhoud de gewenste functionaliteit te waarborgen. Deze worden door de gemeente kostendekkend (maatschappelijk normtarief) verhuurd aan welzijns- instellingen. Dit houdt onder meer in dat het (eigenaars)onderhoud uit de huuropbrengsten wordt bekostigd. De geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zullen conform het MOP worden uitgevoerd.

In 2016 zijn conform het MOP naast vele kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten in samenwerking met de huurder verricht:

  • George Bizetstraat 25: schilderwerk;
  • Elandstraat 88, Rijswijkseweg 252: schilderwerk en plaatsing HR ++ isolatieglas;
  • Mandelaplein 1: leidingwerk en CV-installatie vervangen;
  • Rijswijkseweg 252; vervangen cv-ketel door energiezuinige HR-ketel.

Het begrote structurele onderhoudsbudget voor de Buurthuizen van de Toekomst bedraagt op dit programma € 0 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 0,450 mln. In 2016 is een bedrag van € 0,205 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorziening voor zorg- en welzijnsaccommodaties in 2016 met € 0,245 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.
(bedragen in 1.000)

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

0
0

450
205

450
205

De dotatie aan de voorzienig is door de omlabeling in 2016 € 0,450 mln. hoger dan begroot.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0 mln.) is
€ 0,205 mln. en wordt veroorzaakt door de hierboven genoemde omlabeling. De geraamde onttrekking voor deze panden bedroeg op programma 8 € 0,290 mln.. Deze relatief geringe onderbesteding is als volgt te verklaren: Werkzaamheden voor Eekhoornrade 215, Kockstraat 175, Wolmaranstraat 10, Hannemanplantsoen en Naaldwijksestraat 65 zijn doorgeschoven naar 2017.