Parkeergarages en Biesieklettes

De stallingsgarages zijn in beheer bij DSB. Veelal maken stallingsgarages onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Vanuit de VvE wordt het eigenarenonderhoud uitgevoerd en het gebruikersonderhoud wordt verzorgd door de exploitant. Gebleken is dat het eigenaarsonderhoud niet volledig gedekt wordt door de VvE. Op verzoek van DSB-parkeren is voor de stallingsgarages een onderhoudsplan opgesteld en wordt het eigenaarsonderhoud gemonitord en op regiebasis uitgevoerd.
Medio 2016 is de interne huurovereenkomst gesloten voor de Biesieklettes. Het doel is het in stand houden van de Biesieklettes en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. Hetzelfde geldt voor de HTM garage aan de Telexstraat

In 2016 is een aanvang gemaakt met het inventariseren van de staat van de installatietechnische en bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen van een 39-tal stallingsgarages groter dan 1.000 m². Bouwtechnische gebreken worden in 2017 opgepakt. In nauw overleg met DSB, de brandweer en de exploitant worden mogelijkheden bekeken om de brandveiligheid met installatietechnische ingrepen te verbeteren.

Tevens zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Buitencentrum Wilhelminaoord: gevelschilderwerk hoofdverblijf;
  • Biesieklettes: Spui, corrigeren technische detaillering dak en aanbrengen nieuw groendak;
  • Telexstraat: Vervangen CV-ketels kantoorgedeelte

Het begrote structurele onderhoudsbudget voor de parkeergarages, Biesieklettes en buitencentrum Wilhelminaoord bedraagt € 0,741 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 0,821 mln. Hiervan is in 2016 € 0,134 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor deze accommodaties in 2016 met € 0,687 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.
(bedragen in 1.000)

Parkeergarages, Biesieklettes en buitencentrum Wilhelminaoord

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

741
310

821
134

80
-176

De dotatie aan de voorziening is € 0,080 mln. hoger dan begroot. De overige lasten op deze accommodaties zijn € 0,080 mln. te hoog in geschat waardoor een hoger dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft kunnen vinden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0,310 mln.) is -/- € 0,176 mln.

De reservering voor onderhoud van € 0,450 mln. t.b.v. de parkeergarages is niet uitgegeven i.v.m. aankomende werkzaamheden voor vervanging en/of verbetering van de brandveiligheidsinstallaties. De kosten zullen naar schatting tussen € 1 mln. en € 2,5 mln. uitvallen. Wanneer besloten wordt deze werkzaamheden uit te voeren zal DSB aanvullend budget beschikbaar stellen. Deze kosten werden niet bekostigd uit de onderhoudsvoorziening maar zouden worden doorbelast aan DSB.
De onderbesteding kan verklaard worden doordat een aantal de werkzaamheden aan de Biesieklettes naar 2017 zijn verschoven. Voor de Telexstraat wordt een deel van de CV-ketels volgend jaar vervangen. De luchtbehandelingsinstallatie blijkt op basis van ervaringen van de huurder en conditiemeting nog te voldoen waardoor deze in 2016 niet zijn vervangen.