Objecten in de Openbare Ruimte

Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen die in gebruik zijn bij de Dienst Stadsbeheer en het waarborgen van de gewenste functionaliteit door middel van een goede staat van onderhoud. Het betreft panden zoals stadsboerderijen, groenposten, algemene begraafplaatsen, marktgebouwen, stallingsgarages en panden t.b.v. afvalverwerking, bijzonder vastgoed (zoals de wachttoren aan het Zwarte Pad) en objecten die aan externen worden verhuurd (bijvoorbeeld kiosken).

Op basis van het opgestelde MOP is in 2014 een interne huurovereenkomst met DSB gesloten voor de panden die door DSB zelf worden geëxploiteerd. Uit de huurinkomsten wordt het eigenaarsonderhoud bekostigd. De huurovereenkomsten met externe huurders zijn door de CVDH van DSB overgenomen. Het eigenaarsonderhoud van deze kostendekkend (commercieel) verhuurde objecten wordt bekostigd uit de huurinkomsten. Voor de bijzondere objecten wordt op basis van het MOP een vast bedrag per jaar bij DSB in rekening gebracht. Conform de opgestelde MOP’s worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Voor een aantal objecten moet nog een MOP worden opgesteld en moet de onderhoudsbijdrage nog worden afgestemd met DSB.

In het kader van het eigenaarsonderhoud zijn in 2016, naast vele kleinere werkzaamheden, ook meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht.

  • Monsterseweg 21A, garage groenpost: bitumen dakbedekking vervangen en dakveiligheidsvoorzieningen aangebracht;
  • Marie Heinenweg 2, groenpost grote loods: daklicht kunststof vervangen;
  • Marie Heinenweg 2, groenpost kantine: buitenschilderwerk;
  • Clingendael 6A, tennishuis: schilderwerk en gevelbekleding;
  • Ockenburghstraat 25, hoofdgebouw begraafplaats: buitenschilderwerk, voegwerk en lichtkoepels vervangen;
  • Bovendijk 141, stadsboerderij: buitenschilderwerk en houtrot, schade optrekkend vocht hersteld en oorzaak aangepakt;
  • Aan diverse stadboerderijen en groenposten, waaronder Bezuidenhoudseweg 452A en Reigersbergenweg 280 zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd.

Het structurele onderhoudsbudget voor deze panden bedraagt voor 2016 € 0,622 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 0,570 mln. Hiervan is in 2016 € 0,365 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor DSB-panden in 2016 met € 0,205 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.

(bedragen in 1.000)

Objecten in de openbare ruimte

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

622
706

570
365

-52
-341

De dotatie aan de voorziening is € 0,052 mln. lager dan begroot. Van een aantal panden is de onderhoudsbijdrage die door DSB moet worden betaald nog niet formeel vastgesteld.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0,706 mln.) is -/- € 0,341 mln. Deze onderbesteding is veroorzaakt doordat zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan omtrent een aantal panden. Zo wordt het onderhoud aan de kiosken op de boulevard tot een minimum beperkt i.v.m. een mogelijk renovatie van dit deel van de boulevard op korte- of middellange termijn. Het begrote bedrag van € 0,200 mln. voor onderhoud aan de Visserhavenstraat 2-4 is niet uitgegeven met het oog op herontwikkeling van deze locatie.