Accommodaties voor sociale werkvoorzieningen

De Haeghe Groep (HGR) heeft panden in gebruik ten behoeve van het aanbieden van sociale werkvoorzieningen. Doel is het in stand houden van de kapitaalgoederen en de gewenste functionaliteit te waarborgen door een goede staat van onderhoud. Conform het opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd.

In 2016 zijn conform het MOP naast vele kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht:

  • Kerketuinenweg 24: deel 2 (hoogbouw) reinigen en behandelen aluminium kozijnen en gevels met beschermende coating met graffiti-werende eigenschappen;
  • Zilverstraat 53: het reinigen en conserveren van de buitenschil;
  • Zilverstraat 95: het vervangen van diverse technische installaties.

Het begrote structurele onderhoudsbudget voor panden voor sociale werkvoorziening bedraagt voor 2016 € 0,357 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 0,350 mln. Hiervan is in 2016 € 0,248 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor panden voor sociale werkvoorzieningen in 2016 met € 0,102 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.
(bedragen in 1.000)

Accommodaties voor sociale werkvoorzieningen

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

357
132

350
248

-7
116

De dotatie aan de voorziening is € 0,007 mln. lager dan begroot. De overige lasten op de accommodaties voor sociale werkvoorziening waren € 0,007 mln. te laag in geschat waardoor een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft kunnen vinden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0,132 mln.) is € 0,116 mln. De relatief hoge overbesteding is te verklaren doordat in 2015 opdracht is verleend voor het conserveren van de buitengevels van de Kerketuinenweg voor een bedrag van € 0,255mln. In 2016 is 40% van de werkzaamheden gereed en gefactureerd.