Kinderopvang

Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen met een kinderopvangfunctie die eigendom zijn van de gemeente. Deze worden kostendekkend (commercieel) verhuurd. Dit houdt in dat het eigenaarsonderhoud uit de huuropbrengsten wordt bekostigd. De geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zullen conform het MOP worden uitgevoerd.

In 2016 zijn conform het MOP naast vele kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten in samenwerking met de huurder verricht:

  • Schilderwerk, Oranjeplein 140-143, Hofwijckplein 64;
  • Schilderwerk en plaatsing HR ++ isolatieglas, Theresiastraat 310, Sumatrastraat 140, Gaslaan 80;
  • Cv-ketel vervangen door energiezuinige Hr-ketel, Maarsbergenstraat 171.

Het structurele onderhoudsbudget voor kinderopvang bedraagt € 1,092 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 1,092 mln. Hiervan is in 2016 € 0,635mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor kinderopvang in 2016 met € 0,457 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.

(bedragen in 1.000)

Accommodaties voor kinderopvang

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

1.092
896

1.092
635

0
-261

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0,896 mln.) is -/- € 0,261 mln. Deze onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende zaken. De geplande werkzaamheden aan de 2e Braamstraat 7, Lamgroen 18-20 en Gaslaan 80-82 zijn doorgeschoven naar 2017. De vervanging van de cv-installatie Van de Theresiastraat 310 stond verkeerd in het MOP, deze is vervangen in 2015, het MOP is bijgewerkt.