Verschillenverklaringen grondexploitaties

In de paragraaf Grondbeleid is een standenlijst van de operationele grondexploitaties weergegeven en hierbij is aangegeven voor welke grondexploitaties een verschillenverklaring wordt gegeven. Deze verschillenverklaringen worden hier toegelicht.

Projectnaam: Maasstraat (RIS181993)
Projectnummer: SBK C.90

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 4.099.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 4.099.000

NCW

V

Naar aanleiding van de gewijzigde BBV is de grondexploitatie opgeschoond van grondexploitatie vreemde elementen en met de Programmarekening 2016 afgesloten.
Het verschil is deels het gevolg van de gewijzigde BBV (RIS 295701, besluit II 1.1 Investeringen. Een aantal resterende investeringen in de openbare ruimte zijn uitgelicht en ondergebracht in een nieuw investeringsproject voor een bedrag van € 0,5 mln.
Daarnaast is het resultaat met € 1,0 mln. verbeterd doordat de bijdrage van de gemeente in de onrendabele top voor de bouw van een parkeergarage is komen te vervallen en in er bij de uitvoering aanbestedingsvoordelen zijn behaald.
Zoals verwoord wordt het project als grondexploitatie afgesloten. Administratief houdt dit in dat de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) wordt ingezet om het deelplansaldo op nul te zetten. Het (nadelig)voordelig saldo van het project wordt met € 2.540.000 aangezuiverd door de VNP.
Afgezien van € 1,0 mln. verbetering van het resultaat is er op gemeente breed niveau sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.

Projectnaam: Haagse Loper (voorheen Spuikwartier 2e/3e fase) (RIS 81524)
Projectnummer: SBK CE-48

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 7.620.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 9.848.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 2.228.000

NCW

V

Het saldo van de grondexploitatie van CE-48 Haagse Loper is € 2.228.000 op NCW gestegen. Dit verschil is grotendeels het gevolg van de gewijzigde BBV (RIS295701, besluit II 1.1 Investeringen uitgelicht uit grondexploitaties) waardoor de aanleg van de openbare ruimte rondom het Stadhuis niet langer deel mag uitmaken van deze grondexploitatie maar onderdeel is geworden van het gemeentelijke investeringsprogramma. Deze verplaatsing leidt tot een saldoverbetering van NCW-effect van € 2.169.000 (NCW) voordelig van de grondexploitatie. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.
Daarnaast is de looptijd van het plan verlengd, waarmee nu aangesloten wordt op de planning van het naastgelegen plan Spuikwartier (CE-113). Dit geeft voordelig een effect van € 74.000.
Nadelige verschillen van € 15.000 zijn er door overschrijdingen op de voorbereidingskosten van de inrichting openbare ruimte en op de plankosten. Beide verschillen hangen samen met een noodzakelijke studie naar de invloed van ontwikkelingen in het aangrenzende project CE-113 Spuikwartier op het plangebied van CE-48.

Projectnaam: Den Haag Nieuw Centraal (RIS181795)
Projectnummer: SBK CE.53.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 3.531.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 21.089.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 17.558.000

NCW

V

Het saldo grondexploitatie is € 17.558.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd.
Deze verbetering is grotendeels het gevolg van gewijzigde BBV (RIS 295701, besluit II 1.1 Investeringen uitgelicht uit grondexploitaties) waardoor de aanleg van de fietsenkelder, de verbouwing van het busplatform onderdeel zijn geworden van het gemeentelijk investeringsprogramma. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.
Daarnaast is het onderhoud van de fietsenkelder afgekocht voor een periode van 15 jaar en ondergebracht bij de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag die het onderhoud van de fietsenkelder gaat verzorgen. De uitlichting van deze plandelen leiden ertoe dat het saldo van de grondexploitatie verbetert met € 17,95 miljoen NCW. De vertraging bij de bouw van de fietsenkelder, waardoor de opbrengst van de nieuwbouw aan het Koningin Julianaplein één jaar naar achteren is geschoven, leidt tot een nadelig faseringsverschil van € 0,39 miljoen nadelig.

Projectnaam: Wijnhavenkwartier (RIS 276521)
Projectnummer: SBK CE-81

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 430.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 430.000

NCW

V

Het grondexploitatiesaldo is € 430.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd.
De grondexploitatie is per 1 januari 2017 afgesloten wegens het gereedkomen van het project. Bij afsluiting zijn diverse bedragen, zoals resterende budgetten voor plankosten, vrijgevallen ter hoogte van bedrag € 311.000. Voor het overige betreft het enkel een administratief voordeel omdat de aanwezige dekking vanuit de VNP naar het plan is verplaatst.

Projectnaam: Transvaal Fase 4a (RIS152062)
Projectnummer: SBK CE-110

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 810.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 810.000

NCW

V

Het project is afgerond en wordt met Programmarekening 2016 afgesloten.
Het saldo van de grondexploitatie is € 810.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Deze verbetering wordt veroorzaakt door:
Het afsluiten van de grondexploitatie heeft een positief effect van € 653.000. Dit komt, doordat woningcorporatie Staedion niet het aantal m² openbare ruimte heeft ingericht zoals afgesproken in de SOK. Er is een bedrag van € 572.000 ingehouden op de bijdrage aan Staedion. Overige vrijgevallen midden komen ten gunste van de Reserve Grondbedrijf.
Bij het afsluiten worden de grondexploitatie administratief afgewikkeld wat inhoudt dat de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) wordt ingezet om het saldo op nul te zetten. Het saldo van het project wordt met € 157.000 aangezuiverd door de VNP. Dit betreft enkel een administratief voordeel.

Projectnaam: MVC Transvaal (RIS 273088)
Projectnummer: SBK CE-111

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 2.950.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 2.878.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 72.000

NCW

N

De verslechtering van het plansaldo is marginaal. Er loopt al langere tijd een gerechtelijke procedure over de ontwikkeling van het Multicultureel Vrijetijdscentrum Transvaal. De planning voor de start bouw is mede afhankelijk van de uitkomsten van die gerechtelijke procedure. De rechter heeft in een tussenvonnis een comparitie bevolen die 12 januari 2017 plaatsvond. Een uitspraak wordt niet voor april 2017 verwacht.

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling Spuikwartier (RIS 276522)
Projectnummer: SBK CE-113

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 951.000

NCW

V

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 1.997.000

NCW

V

Verschil (2 – 1)

€ 1.046.000

NCW

N

Het saldo van de grondexploitatie is € 951.000,- NCW positief. Ten opzichte van de laatste stand is het saldo € 1.046.000 (NCW) lager. Dit is met name veroorzaakt door asbest dat is aangetroffen in de betonnen kern van de JuBi-toren en de vertraging. Hier staat een besparing op de kosten tegenover. Het gaat om een besparing op de verbouwing van de Turfmarktgarage, minder kosten voor het bouwrijp maken omdat deze voor eigen rekening door de ontwikkelaar worden verricht en het laten vervallen van diverse kleinere reserveringen die niet nodig zijn. Tevens is de grondexploitatie aangepast conform de gewijzigde BBV. Hierbij is het gebundeld raadsvoorstel inzake wijzigingen als gevolg van de BBV (RIS295701, besluit II 1.1 Investeringen uitgelicht uit grondexploitaties) verwerkt. De bouwexploitatie van het commerciële vastgoed (zowel baten als lasten) zijn uit de grondexploitatie gelicht. Daarvoor in de plaats is de residuele grondwaarde opgenomen wat ongeveer gelijk is aan het saldo van de vastgoedexploitatie. Het financiële effect van deze aanpassing is voor deze grondexploitatie beperkt. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.

Projectnaam: Uithofslaan (RIS 253824)
Projectnummer: SBK ES-103

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 14.279.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 13.729.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 550.000

NCW

N

Het saldo grondexploitatie is € 550.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd.
Dit komt met name door het ophogen van de plankosten met € 0,5 mln.
Als uitvloeisel van de kredietcrisis is het plan gefaseerd in uitvoering genomen en gedeeltelijk herverkaveld voor kleinschalig opdrachtgeverschap van 30 tot bijna 100 kavels voor particulieren. Ook waren er bezwarenprocedures tegen de reconstructie van de wegen. Deze gefaseerde, kleinschalige uitvoering vergt een grotere inzet van het apparaat voor de contractvorming met ontwikkelaars en particulieren, de begeleiding van de kopers van de kavels en voor het bouw- en woonrijpmaken.
Hierdoor was er veel extra inzet van het apparaat noodzakelijk. De resterende plankosten waren niet voldoende om de resterende werkzaamheden in het plan te verrichten. Daarom is een nieuwe inschatting gemaakt van de benodigde plankosten en de begroting opgehoogd.
Tevens is de grondexploitatie aangepast conform het gebundeld raadsvoorstel inzake wijzigingen als gevolg van de gewijzigde BBV (RIS295701, besluit II 1.3 Anterieure overeenkomsten) verwerkt. Het financiële effect daarvan is voor deze grondexploitatie nihil. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.

Projectnaam: De Stede Winkelcentrum (RIS 147466 )
Projectnummer: SBK ES-125

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 1.823.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 1.817.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 5.000

NCW

N

In 2016 hebben geen grote financiële wijzigingen plaatsgevonden, behalve dat de planning van het plan een jaar naar achteren is geschoven met een klein negatief resultaat van € 5.000,- tot gevolg. In de 2e helft van 2016 zijn gesprekken gestart met een marktpartij voor het ontwikkelen van de locatie. Hierover worden lopende 2017 een overeenkomst over verwacht wat mogelijk kan leiden tot een herziening van het plankader.

Projectnaam: Zuiderpark Sportcampus (RIS 267472)
Projectnummer: SBK ES-135

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 5.702.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 5.810.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 108.000

NCW

V

Het saldo van de grondexploitatie is met € 108.000 op Netto Contante Waarde verbeterd. Dit is veroorzaakt door extra ontvangen opbrengsten van € 224.000 voor de aanleg van een schoonwater riool, extra apparaatskosten van € 100.000 omdat het project als gevolg van de uitloop van de bouw van de Sportcampus, langer doorloopt tot eind 2017. Het langer doorlopen van de grondexploitatie veroorzaakt ook een beperkt nadelig faseringseffect van € 16.000.

Projectnaam: Esdo locatie (RIS246412)
Projectnummer: SBK ES-137

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 154.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 136.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€18.000

NCW

N

De begeleiding van particulieren van KO-kavels heeft meer tijd gekost dan was geprognosticeerd met als gevolg dat de plankosten zijn bijgesteld. Inmiddels is de laatste kavel, ’t Vrije Veld, uitgegeven aan een ontwikkelaar. De bouwvergunning is inmiddels verleend en de ontwikkelaar zal in het 1e kwartaal van 2017 starten met bouwen. Al de overige kleinere kavels zijn verkocht en de bouw is hier inmiddels gestart. De inrichting openbare ruimte zal plaatsvinden na de oplevering van ’t Vrije Veld.
Hoewel de opbrengsten van de kavels hoger liggen dan geraamd, overtreffen deze niet de bijstelling van de plankosten. Het saldo van de grondexploitatie is hierdoor ten opzichte van de programmarekening 2016 met € 18.000 verslechterd.

Projectnaam: Gebiedsontwikkeling Leyweg Escamplaan (Haga) (RIS 294393)
Projectnummer: SBK ES-140.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 4.345.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 4.314.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 31.000

NCW

N

Het verschil is € 31.000 negatief als gevolg van faseringseffecten. Dit is een relatief klein effect. Er wordt actief gestuurd op voortgang in het project.

Projectnaam: Westhovenplein (RIS 294490)
Projectnummer: SBK ES.147

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 571.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 524.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 47.000

NCW

N

In de grondexploitatie is het saldo op Netto Contante Waarde met € 47.000 verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de onderhandeling met de ontwikkelaar over de uitgifteovereenkomst meer tijd heeft gekost dan was voorzien. De uitgifte zelf is hierdoor verschoven van eind 2016 naar begin 2017. Hierdoor is een negatief faseringseffect van € 22.000 ontstaan. Daarnaast zijn er extra kosten van € 5.000 gemaakt voor het ontwerp voor de openbare ruimte omdat de ACOR het ontwerp met gestoken parkeerplaatsen heeft afgekeurd en er nu een nieuw ontwerp met langsparkeerplaatsen wordt gemaakt.
Beide aspecten hebben extra ambtelijke inzet gevergd waardoor de plankosten met € 20.000 zijn toegenomen.

Projectnaam: Grotiusplaats (RIS255711)
Projectnummer: SBK HA-56

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 279.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 116.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€163.000

NCW

N

Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat er extra benodigde voorbereidingskosten in het kader van de herziening van de grondexploitatie zijn gemaakt in 2016 en nieuwe plankosten als begroting zijn toegevoegd aan de jaarschijf 2017.

Projectnaam: Isabellaland (RIS097171)
Projectnummer: SBK HA-83

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 614.000

NCW

V

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 159.000

NCW

V

Verschil (2 – 1)

€ 455.000

NCW

V

Het projectsaldo voor dit plan is verbeterd met € 455.000 . De toename van de kavelopbrengsten (€ 424.000,-) dragen hiervan het grootste deel bij. Het positieve financiële effect bij dit KO-plan komt omdat er flexibiliteit was voor de invulling van de bebouwing op de uit te geven kavels. Deze waren voorzichtigheidshalve niet begroot in de grondexploitatie maar heeft nu geleid tot hogere grondopbrengsten.
De aanbesteding voor het woonrijp maken is positief uitgevallen met € 142.000. Daarentegen is bij dit plan sprake van overschrijding van de plankosten. De apparaatsbegroting voor 2016 is vanwege de overschrijdingen opgehoogd met deze vrijgevallen middelen (€ 142.000). Daarnaast is er een meevaller bereikt bij de verwerving van ca. € 31.000.

Projectnaam: Uitenhagestraat (RIS 283725)
Projectnummer: SBK K.256.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 3.596.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 3.498.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 98.000

NCW

N

Het projectsaldo voor dit plan is verslechterd met € 98.000 op Netto Contante Waarde (NCW) .
Dit komt met name door stijging van de plankosten door enerzijds extra inspanningen in het kader van de subsidieverantwoording Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) van Provincie Zuid-Holland. Anderzijds is de begroting bijgesteld op basis van inschatting van de resterende activiteiten.
Daarnaast is er sprake van een nadelig faseringseffect van als gevolg van het door schuiven van kosten naar latere jaren.

Projectnaam: Laakhaven Centraal (RIS181996)
Projectnummer: SBK LA.9.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 288.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 288.000

NCW

V

Het eerste fase van het project Laakhaven Centraal is partieel afgesloten en de plangrenzen zijn, conform de besluitvorming die op 15 december 2016 (RIS295701, besluit III), aangepast. De eerste fase sluit met een voordelig resultaat van € 288.000 op NCW. Deze middelen vallen per 31-12-2016 vrij en worden vervolgens ingezet voor de tweede fase van het project Laakhaven Centraal. Binnen de tweede fase van Laakhaven Centraal zijn enkel nog de locaties begrepen waar ontwikkelingen worden verwacht. Per saldo is de herziening van LA-9 naar LA-9F2 budgettair neutraal maar vinden deze wel plaats voor en na resultaatbestemming waardoor er marginale administratieve effecten zichtbaar zijn.

Projectnaam: Binckhorst Noord West (RIS 1819971)
Projectnummer: SBK LA.17.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 6.271.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 4.132.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 2.139.000

NCW

N

Het saldo van de grondexploitatie LA-17 is met € 2.139.000 naar beneden bijgesteld.
Dit wordt veroorzaakt doordat de begrote saneringskosten en bijbehorende plankosten uit de (overkoepelende) grondexploitatie voor bodemsaneringsonderdelen in het gebied (LA-49 Hotspots Binckhorst) zijn toegevoegd aan deze grondexploitatie. De grondexploitatie LA.49 is als gevolg van de gewijzigde BBV afgesloten en de beschikbare dekking wordt voor LA-17 aan de VNP gedoteerd. Per saldo is de verschuiving van middelen budgettair neutraal maar vinden deze plaats tussen twee projecten binnen hetzelfde gebied waardoor er marginale administratieve effecten zichtbaar zijn.

Projectnaam: Laakhaven Hollands Spoor (RIS 181996)
Projectnummer: SBK LA.19.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 681.000

NCW

V

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 1.611.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 2.292.000

NCW

V

De eerste fase van het project Laakhaven Hollands Spoor is afgerond en wordt om die reden afgesloten. Het betreft een partiele afsluiting waarbij in de tweede fase van Laakhaven Hollands Spoor nog enkele ontwikkelingen worden verwacht.
De plangrenzen zijn, conform de besluitvorming die op 15 december 2016 (RIS295701, besluit III) hierover heeft plaatsgevonden, aangepast. De eerste fase sluit met een voordelig resultaat van
€ 681.000 op NCW. Dit betreft de vrijval van een begrotingspost die in de grondexploitatie van LA-19 was opgenomen voor een potentieel risico. Bij de actualisatie van het MPG zal bepaald worden of de risicoreservering nog nodig voor de ontwikkelingen in de tweede fase. De beschikbare dekkingsmiddelen in de voorziening negatieve plannen van € 1.611.000 worden ingezet voor de tweede fase van het project. Per saldo is de herziening van LA-19 naar LA-19F2 budgettair neutraal maar vinden deze wel plaats voor en na resultaatbestemming waardoor er marginale administratieve effecten zichtbaar zijn.

Projectnaam: Laakhaven West (RIS 251779)
Projectnummer: SBK LA-38

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 33.054.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 32.471.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 583.000

NCW

N

Het saldo grondexploitatie is € 583.000 op Netto Contante Waarde (NCW) naar beneden bijgesteld. De opbrengsten zijn per saldo € 513.000 gedaald omdat 2 interne bijdragen aan de Voorziening Negatieve Plannen zijn gedoteerd. Deze verplaatsing van dekkingsbronnen uit zich als saldoverslechtering, maar is uiteindelijk een budgetneutrale administratieve aanpassing
De kosten zijn met € 70.000 gestegen door hogere plankosten vanwege complexe gronduitgiftes. Daarnaast is een vergoeding voor splitsingskosten geboekt die niet was begroot.

Projectnaam: Laakhaven Petroleumhaven (RIS251778)
Projectnummer: SBK LA-39

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 14.372.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 14.343.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 29.000

NCW

N

Het saldo van de grondexploitatie is € 29.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. De plankosten zijn met € 18.000 toegenomen vanwege extra voorbereidingskosten voor het opstellen van de in 2017 verwachte herziening van de grondexploitatie. Daarnaast is er als gevolg van een aangepaste planning een negatief faseringseffect van € 11.000.

Projectnaam: Binckhorst, Hotspot VROM (RIS 78434)
Projectnummer: SBK LA.49.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

N

2. HJB 2016/laatst vastgestelde stand

01-06-2016

€ 4.079.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 4.079.000

NCW

V

Naar aanleiding van de gewijzigde BBV is de grondexploitatie opgeschoond van grondexploitatie vreemde elementen en met de Programmarekening 2016 afgesloten.
Het project LA-49 Binckhorst betreft een lumpsum subsidie die in het verleden door het Ministerie van VROM als gevolg van het convenant bodemsanering in één keer is overgemaakt ten behoeve van sanering van zware bodemvervuiling op locaties die worden herontwikkeld (hotspots) in Binckhorst Noordwest.
Naar aanleiding van de gewijzigde BBV is de grondexploitatie behorende bij het projectdocument ontrafeld en met de Programmarekening 2016 afgesloten.
Het grootste gedeelte van de begrote saneringskosten en bijbehorende plankosten voor de nog te saneren hotspots € 2.146.000 zijn uit het plan gelicht en toegevoegd aan LA-17. Tevens wordt de beschikbare dekking voor deze activiteiten voor LA-17 in de VNP gedoteerd.
Daarnaast is € 700.000 ondergebracht in de operationele grondexploitatie Trekvliet Zone (RIS 295889 ) ter dekking van saneringskosten.
Overige verschillen, waaronder fasering, rente en afwijking op het besluit bedragen € 99.000 nadelig.
Bij het afsluiten wordt het project administratief afgewikkeld wat inhoudt dat de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) wordt ingezet om het deelplansaldo op nul te zetten. Het nadelig saldo van project wordt met € 1.332.000 aangezuiverd door de VNP.
Afgezien van het negatieve effect van € 99.000 overige verschillen bestaan de overige effecten op project- en gemeente breed niveau uit een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.

Projectnaam: Grondbank Vroondaal (RIS295701)
Projectnummer: SBK LO.63

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 0

NCW

Verschil (2 – 1)

€ 0

NCW

De gemeentelijke grondbank Vroondaal is als gevolg van de gewijzigde BBV aan de grondexploitatieportefeuille toegevoegd bij besluit van 15 december 2016 (RIS295701, besluit II 1.4 Grondbanken). Hiervoor was de gemeentelijke grondbank een balansproject.
De gemeente voert deze exploitatie en treedt op als opdrachtgever. Het principe van de grondbankexploitatie is dat de hierin opgenomen kosten om te komen tot fiscaal bouwrijpe grond worden gedekt door een uitname-vergoeding door de GEM Vroondaal. Het exploitatieresultaat van de grondbank dient daarom altijd € 0 te zijn. Wijzigen ten opzichte van de begroting zijn voor rekening en risico van GEM Vroondaal door middel van aanpassing van de uitnameprijs.
De gemeentelijke grondbank Vroondaal heeft nog een verwachte omzet van kosten en opbrengsten van ongeveer € 66 miljoen en een verwachte looptijd tot eind 2025.

Projectnaam: Kijkduin (RIS 295382)
Projectnummer: SBK LO.75

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 3.998.000

NCW

V

2. Laatst vastgestelde stand

03-11-2016

€ 1.182.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 5.180.000

NCW

V

Het saldo van de grondexploitatie is op NCW € 5.180.000 verbeterd.
Naar aanleiding van de gewijzigde BBV is de grondexploitatie behorende bij het projectdocument ontrafeld. Conform het RIS besluit 295701 (besluit II 1.1 investeringen uitgelicht uit grondexploitaties en 1.3 Anterieure overeenkomsten) is het effect hiervan bepaald op € 5.203.000,- voordelig. Dit heeft te maken met het uitlichten van delen die te maken hebben met anterieure overeenkomsten (Ontwikkeling A1, en A2) en delen die te maken hebben met Materiële Vaste Activa/MVA (Ontwikkeling Landschappelijk Raamwerk) grondexploitatie die onderdeel zijn geworden van het gemeentelijke investeringsprogramma. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering. De overige verschillen bedragen € 23.000,- nadelig en zijn grotendeels het gevolg van faseringseffecten.

Projectnaam: Acaciastraat 178b-180 (RIS 268792)
Projectnummer: SBK R.365.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 287.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 265.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 22.000

NCW

N

Het saldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 22.000 nadelig. Het verschil van € 22.000 is het gevolg van ongeveer even hoge gewijzigde opbrengsten en kosten.
Eind mei 2016 heeft het bestuur van de Kruin medegedeeld dat de wijkvereniging wordt opgeheven en daarmee de voortzetting van de huisvesting van de vereniging niet meer nodig is. De bijdragen voor de aanbouw, zijn met aftrek van de gemaakte kosten, teruggestort naar diensten die een bijdragen hadden gedaan conform de besluiten DSO/2014.1201 (RIS 280028) en DSO/2015.880 (RIS 287220). Met de Kruin is ter afsluiting een overeenkomst gesloten tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst (inzake de herhuisvesting) en huurbeëindiging op de locatie Acaciastraat.
De kosten zijn gestegen als gevolg van toegenomen door onvoorziene omstandigheden bij de sloop van garageboxen, inrichting van de openbare ruimte en plankosten als gevolg van de uitplaatsing van de wijkvereniging.

Projectnaam: Scheveningen Haven, Norfolk en NHH (RIS 295618)
Projectnummer: SBK SC.96

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 22.675.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 28.980.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 6.305.000

NCW

V

Het saldo grondexploitatie is € 6.305.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil bestaat uit gewijzigde kosten, opbrengsten en uit faseringseffecten. Het grootste deel (€ 6,8 miljoen) van het voordelig verschil is het gevolg van de gewijzigde BBV (RIS 295701, besluit II 1.1 Investeringen uitgelicht uit grondexploitaties). Concreet gaat het hierbij om de bijdrage aan de oeververbinding en bijdrage UFA. Eind 2016 is ook de pilot met de watertaxi om dezelfde reden uit de grondexploitatie genomen voor € 0,2 miljoen. Gemeentebreed hebben deze aanpassingen een budgetneutraal financieel effect. Het resterende verschil van per saldo € 0,5 miljoen nadelig wordt veroorzaakt door extra plankosten (€ 0,4 miljoen) voor het aanpassen van de overeenkomst met MRP (voorheen ASR), overleg met Hoogheemraadschap Delfland over de effluentleiding in de Houtrustweg en het overleg met betrekking tot de gebiedsontwikkelingsovereenkomst voor het Noordelijk Havenhoofd en een nadelig faseringseffect (€ 0,1 miljoen) als gevolg van de gewijzigde kosten en opbrengsten.

Projectnaam: Eurojust (RIS 181868)
Projectnummer: SBK SC.102.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 1.518.000

NCW

V

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 1.511.000

NCW

V

Verschil (2 – 1)

€ 7.000

NCW

V

Het saldo van de grondexploitatie is met € 7.000 verbeterd. Deze beperkte verbetering wordt veroorzaakt door een combinatie van gewijzigde kosten en opbrengsten en uit faseringseffecten.

Projectnaam: Verhulstplein (RIS 294332)
Projectnummer: SBK SC-103

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 835.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 785.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 50.000

NCW

N

Het saldo grondexploitatie is € 50.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd.
Dit komt doordat het opstellen van de grondexploitatie meer voorbereiding heeft gekost dan vooraf was geraamd. Daarnaast zijn er als gevolg van gewijzigde BBV (RIS 295701 besluit II 1.3 Anterieure overeenkomsten) de opbrengsten van de anterieure overeenkomst á € 1.100.000 en de kosten van de anterieure overeenkomst á € 1.100.000 voor de grondexploitaties budgetneutraal uit gelicht. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.

Projectnaam: Noordboulevard Scheveningen (RIS 295699)
Projectnummer: FJ084 SC-105

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 6 075.000

NCW

N

2 Laatst vastgestelde (15 dec 2016)

15-12-2016

€ 6.059.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 16.000

NCW

N

Het verschil is € 16.000 negatief als gevolg van faseringseffecten (restbegroting 2016). Dit is een relatief klein effect. De ontwikkeling gaat conform de planning.

Projectnaam: Grondbank Regentesse Zuid (RIS295701)
Projectnummer: SBK SE.23

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 3.074.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 3.074.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 0

NCW

De gemeentelijke grondbank Regentesse Zuid is als gevolg van de gewijzigde BBV aan de grondexploitatie portefeuille toegevoegd bij besluit van 15 december 2016 (RIS295701, besluit II 1.3 Anterieure overeenkomsten). Hiervoor was de grondbank een balansproject.
De gemeente treedt op als opdrachtgever. Het principe van een grondbankexploitatie is dat de hierin opgenomen kosten worden gedekt via de afname van de gronden en separate exploitatiebijdragen door Staedion conform de samenwerkingsovereenkomst.
Bij de start van het project (sluiten van de samenwerkingsovereenkomst) is een gemeentelijke bijdrage van € 15,0 miljoen toegekend aan het project. De resterende stand van deze voorziening was € 3.439.000 per 31-12-2015. Omdat de voorziening geen onderdeel mag uitmaken van de onderhandenwerkstand van bouwgrondexploitaties (BIE), is de voorziening omgezet naar de voorziening Negatieve Plannen (VNP). Van deze voorziening resteert € 3.074.000 per 31-12-2016, welke nu onderdeel is van de VNP.
De grondbank Regentesse Zuid heeft een verwachte omzet van kosten en opbrengsten van ongeveer € 30 miljoen en een verwachte looptijd tot eind 2020.

Projectnaam: HALO Laan van Poot (RIS 291484)
Projectnummer: SE-31

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 2.495.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 2.474.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 21.000

NCW

N

Het saldo grondexploitatie is € 21.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil bestaat voor € 20.000 uit nadelige faseringseffecten. De optieverlening van de kavel voor een bouwgroep is verschoven naar eerste kwartaal 2017. Om te zorgen voor een eerlijke procedure zijn er aanvullende eisen gesteld aan de geïnteresseerde bouwgroepen om mee te kunnen doen met de loting. Rekening houdend met de maximale doorloop termijnen van optieverlening tot uitgifte bij bouwgroepen zal de uitgifte in 2019 plaatsvinden, in plaats van 2018.

Projectnaam: Forepark (RIS181794)
Projectnummer: SBK ZZ.20.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 2.107.000

NCW

V

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 2.297.000

NCW

V

Verschil (2 – 1)

€ 190.000

NCW

N

In het Forepark liggen de ontwikkelingslocaties RWS-kavel, Perceel 2, Rest-Wegener.
Het saldo grondexploitatie is € 190.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil bestaat uit gewijzigde kosten, opbrengsten en uit faseringseffecten. Dit wordt per saldo veroorzaakt door extra plankosten doordat de planontwikkeling en gronduitgifte als gevolg van de complexiteit van de opgave meer inzet vraagt.

Verder heeft zich een saldo-neutrale verschuiving binnen bouw- en woonrijpmaak kosten voorgedaan.
Op basis van de uitkomst van markttoetsing (in de vorm van een ontwikkelcompetitie) heeft gedeeltelijke afwaardering van de grond plaatsgevonden, die saldoneutraal is opgevangen binnen de posten overige kosten.

Projectnaam: Westlandse Zoom (RIS097171)
Projectnummer: SBK ZZ-25

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

N

2. HJB 2016/laatst vastgestelde stand

01-06-2016

€ 6.738.000

NCW

V

Verschil (2 – 1)

€ 6.738.000

NCW

N

Naar aanleiding van de gewijzigde BBV is de grondexploitatie opgeschoond van grondexploitatie vreemde elementen en met de Programmarekening 2016 afgesloten.
Het verschil is grotendeels het gevolg van de gewijzigde BBV (RIS295701, besluit II 1.1 Investeringen uitgelicht uit grondexploitaties) waardoor de aanleg van de openbare ruimte in de Westlandse Zoom niet langer deel mag uitmaken van deze grondexploitatie maar onderdeel is geworden van het gemeentelijke investeringsprogramma. Deze verplaatsing leidt tot een sluitend NCW-saldo en daardoor een bijstelling van het projectsaldo van € 6.738.000. Op gemeente breed niveau is er sprake van een verplaatsing van middelen tussen programma’s en is er geen sprake van een verbetering.
Bij de uitlichting zijn de inrichtingskosten voor o.a. de aanleg van het park Madestein en de bijbehorende plankosten, bestaande langzaam verkeersroutes, kruising Nieuweweg en Poeldijkseweg voor de gemeente budgetneutraal ondergebracht in een MIP-project, waarna de resterende begroting ten gunste is gebracht van de RGB. De vrijval van begroting is te danken aan het niet doorgaan van investeringsprojecten en jaarlijks opgelopen renteopbrengsten.
Administratief technisch wordt bij het afsluiten de positieve onderhanden werk-stand onttrokken aan ZZ-25 de Westlandse Zoom. € 6,7 mln. daarvan zal worden toegevoegd aan het gemeentelijke investeringsprogramma om de resterende investeringen in het gebied te kunnen voltooien vanuit het investeringsplan. Het overige deel, € 7,3 mln., wordt gedoteerd aan de RGB.

Projectnaam: A12-zone (RIS181916)
Projectnummer: SBK ZZ.26, 27, 28, 29, 31

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 5.985.000

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 8.021.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 2.036.000

NCW

V

De grondexploitatie A-12 zone bestaat uit meerdere deelplannen. ZZ-26 Hoofdplanstructuur en ZZ-29 deelplan 24 zijn afgerond en worden met de Programmarekening 2016 afgesloten. Het saldo van de totale grondexploitatie is € 2.036.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Deze verbetering wordt veroorzaakt door:
Bij het afsluiten worden de deelplannen administratief afgewikkeld wat inhoudt dat de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) wordt ingezet om het deelplansaldo op nul te zetten. Het deelplansaldo van beide plannen wordt met € 1.860.000 aangezuiverd door de VNP. Deze verbetering is enkel administratief, het betreft een verplaatsing van dekkingsbronnen.
Het afsluiten van deze deelplannen heeft een positief effect van € 122.000. Dit komt, doordat een aantal restant begrotingen en budgetten bij het afsluiten zijn vrij komen te vallen. Uitvoering in de overige deelplannen is gaande. Er hebben een aantal kleine programmatische aanpassing plaatsgevonden wat een effect heeft van € 54.000 positief.

Projectnaam: Bodem afgesloten plannen
Projectnummer: SBK ZZ.800.1

Saldo grondexploitatie

1. Programmarekening 2016

31-12-2016

€ 0

NCW

N

2. Halfjaarbericht 2016

01-06-2016

€ 482.000

NCW

N

Verschil (2 – 1)

€ 482.000

NCW

V

De grondexploitatie Bodem afgesloten plannen is verbeterd met € 482.000 en is afgesloten. Dit project had als doel de langlopende nazorg bodemsanering van afgesloten plannen op diverse locaties te monitoren. De kosten van de al opgeleverde projecten zijn meegevallen. De restantbegroting is vrijgevallen.
Op de Neherkade na, zijn de monitoringsprojecten opgeleverd. Monitoring van de Neherkade is als gevolg van de gewijzigde BBV voortgezet als een separate administratieve eenheid.