x € 1000,-

Omschrijving

2016

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-124.571

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

79.751

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

159.466

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

290.167

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

116.742

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

4.432

7a

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

11.873

7b

mutatie voorraden (waaronder opdrachtgever/opdrachtnemer

1.462

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

0

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

94.174

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

Berekend EMU-saldo

-158.931