6. Kredietrisico

Renterisiconorm financiering lang
De wettelijke renterisiconorm ziet erop toe dat gemeenten in een jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico gespreid. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal (van € 2.357 mln.), dus € 471 mln. Voor 2016 heeft Den Haag voldaan aan de renterisiconorm.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Jaarrekening

Begroting

(bedragen x € 1 mln.)

2016

2016

  1. Renteherzieningen

0

0

  1. Aflossingen

400

357

  1. Renterisico (1 + 2)

400

357

  1. Renterisiconorm

471

471

  1. A: Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

71

114

  1. B: Overschrijding renterisiconorm (3<4)

----

----

Berekening renterisiconorm

4. A: Begrotingstotaal

2.357

2.357

4. B: Percentage regeling

20%

20%

4. Renterisiconorm (4a*4b/100)

471

471

Kredietrisico’s derden

Voorziening langlopende uitgezette leningen

De gemeente heeft € 177 mln. aan langlopende leningen ingedeeld in risicogroepen.

Uitgezette langlopende leningen per risicogroep (x € 1 mln.)

Restant per ultimo 2016

Met hypothecaire zekerheid

105

Zonder zekerheid

72

Totaal

177

Jaarlijks wordt op basis van risico-inschatting van iedere individuele lening de voorziening voor langlopende leningen bepaald. Deze wordt onder meer berekend op basis van de Basel II-norm. Indien er 100% zekerheden zijn gesteld wordt geen voorziening gevormd. Zo nodig worden op basis van risico-inschatting afwijkende percentages toegepast. Voor de uitstaande personeelshypotheekportefeuille van
€ 42 mln is geen voorziening opgenomen omdat de spaarpolissen en de onderliggende WOZ waarde 100 procent zekerheid geeft. De voorziening langlopende leningen op basis van de langlopende leningen zonder zekerheid bedraagt in 2016 € 8,9 mln. en wordt voldoende geacht om eventuele risico’s in de portefeuille op te vangen.

Voorziening belegging Fonds Uiver en belegging Meewind
Het Fonds Uiver bestaat uit gekochte obligaties van banken met een zeer goede tot goede kredietwaardigheid (LLoyds Banking Group plc. en Bank Nederlandse Gemeenten). Risico in de portefeuille kan ontstaan, wanneer gedurende de looptijd van deze portefeuille de kredietwaardigheid van een van de banken waarin is belegd, onder druk komt te staan of al is verlaagd. Mogelijk ontstaat daardoor het risico van koersverlies bij verkoop. Dit risico wordt door de beheerder van deze portefeuille (ASR Vermogensbeheer) als klein beschouwd. Daarom is er geen voorziening getroffen. Voor de belegging in het windmolenpark Meewind is een voorziening getroffen, conform de
Basel II-norm, van € 0,8 mln.

Voorziening gegarandeerde geldleningen

De gemeente heeft per 31 december 2016 voor € 90,5 mln. aan garanties uitstaan. Van dit bedrag heeft € 59,5 mln. betrekking op HTM Railinfra en HTM Railvoertuigen. Momenteel zijn gemeente, HTM en MRDH bezig om deze garanties over te zetten van de gemeente aan de MRDH.
Van de totaal uitstaande garanties is voor € 1,9 mln. extra zekerheid verkregen door het recht van 1ste hypotheek (verpleeg- en zorginstellingen). Voor de overige uitstaande garanties is geen zekerheid verkregen, waardoor het risico in geval de gemeente wordt aangesproken hoger is. Bij de berekening van de voorziening is hiermee rekening gehouden. De voorziening gegarandeerde geldleningen is berekend conform de systematiek zoals die geldt bij de voorziening leningenportefeuille, namelijk op basis van Basel II-akkoord. De totale voorziening per 31 december 2016 komt uit op € 0,2 mln.