5. Renterisico

5a Rentewijziging op renteresultaat
Indien de korte rente stijgt of daalt, heeft dit onmiddellijk effect op het renteresultaat. Daling of stijging met 0,1% over het gehele jaar betekent minder of meer uitgaven van circa € 0,2 mln. Een stijging van de lange rente heeft voor de huidige langlopende leningenportefeuille en beleggingsportefeuille geen effect omdat deze rentepercentages gedurende de looptijd niet wijzigen.

5b Rentewijziging op waarde derivaat en zekerheden
De bijstortverplichting kan, als gevolg van renteontwikkelingen, gedurende het jaar sterk fluctueren. Een belangrijke factor bij de berekening door banken van de hoogte van de bijstortverplichting is de Delta, de waardeverandering per 0,01% in een bepaalde periode (de basispuntgevoeligheid). Indien in een bepaalde periode de lange rente snel daalt of stijgt, zal ook de delta als gevolg hiervan aanzienlijk stijgen. Hierdoor kan de bijstortverplichting in korte tijd fors toenemen of afnemen.
In het algemeen geldt dat een wijziging van de rente met 0,01%, een bijstortverplichting van ongeveer € 0,2 - € 0,4 mln. betekent.