Groenbeheer

Het Haagse groen kent vier hoofd categorieën: Wijk en buurtgroen, Straatbomen, Ecologische
verbindingzones en Grote groengebieden. In december 2016 is de Agenda Groen voor de stad vastgesteld (RIS 294705). Tezamen met de nota’s Haagse Bomen (RIS 158380), Stedelijke Ecologische Verbindingszones 2008-2018 (RIS 159450) en de Tussenbalans Ecologische Verbindingszones 2014 (RIS 280306) vormt de Agenda Groen voor de stad het beleidskader om de kwaliteit van het groen te behouden en aan te laten sluiten op de wensen en ontwikkelingen voor de stad van morgen. Bij de Agenda is tevens een bijlage met agendapunten/maatregelen voor de komende jaren gevoegd. Voor het reguliere jaarlijkse beheer en de daarbij te maken keuzes is het Meerjarenprogramma Groen 2014-2018 (RIS 280307) leidend.

Een belangrijke doelstelling in de nota Haagse Bomen (RIS 158380) is om het aantal stadsbomen minstens gelijk te houden. Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Wegen en Groen (RIS181968) is structureel geregeld om het bomenbestand op peil te houden. De reguliere uitval van bomen als gevolg van ziekten, plagen, storm en ouderdom schommelt jaarlijks tussen de 1.100 en 1.500 bomen waarbij met name storm een onberekenbare factor is In totaal zijn in 2016 ca. 1.376 bomen gekapt die door natuurlijke omstandigheden aan het eind van hun (veilige) levenscyclus waren gekomen. Daarnaast is dit jaar € 0,8 mln. extra uitgetrokken voor groen waaronder extra boomaanplant (RIS 288150). Er zijn 150 extra straatbomen geplant waardoor het aantal bomen in Den Haag is toegenomen. In totaal zijn daarmee 1.540 bomen aangeplant.
Het populierenvervangingsplan (RIS 278129) is in 2015 voorbereid en gestart in 2016. Vooral in de stadsdelen Scheveningen en Haagse Hout zijn populieren verwijderd. De procedures voorafgaand aan de kap hebben langer geduurd dan voorzien. Een eerste reeks aanvragen ligt na bezwaar en beroep nog voor bij de Raad van State.

In 2016 is bijna 56.000 m2 wijk- en buurtgroen gerenoveerd. Voorbeelden zijn de taluds aan de Laan van Meerdervoort en Savornin Lohmanplein, Voorthuizenstraat, Benschoplaan, Newtonplein, Fazantplein en Surinamestraat. Bij deze plantsoenen is naar aanleiding van grote slijtage door gebruiksdruk de beplanting vernieuwd, zijn sociaal onveilige groenstroken aangepast en gazons zijn geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Bij de renovatie wordt aangesloten bij andere initiatieven en werkzaamheden om werk-met-werk te maken en wordt ingezet op verlaging van de beheerlasten .

Binnen het groenbudget was dit jaar € 0,5 miljoen beschikbaar voor het omvormen van verharding naar groen in het kader van klimaatadaptatie en het verhogen van de belevingswaarde op buurtniveau. In totaal is 3.350 m2 verharding omgevormd. In het oog springende voorbeelden in stadsdeel Centrum zijn de Tivolistraat en de Hoefkade die samen met actieve omwonenden vorm zijn gegeven. Daarnaast mochten bewoners zelf een (groen) plan indienen. Deze prijsvraag is gewonnen door de bewoners van de omgeving Varkenmarkt (uitvoering is in 2017). Daarnaast hebben diverse pleinen, zoals het Slachthuisplein en het Palaceplein een groene impuls impuls gekregen.

In de grote groengebieden zijn in diverse gebieden bos dunningen uitgevoerd. In het Zuiderpark is de kruiden- en bloemen tuin gerenoveerd met nieuwe aanplant. In Ockenburgh is een voetpad aangelegd tussen het landhuis en de parkeerplaats, dat was de laatste actie in het kader van renovatie door Den Haag ten behoeve van de overdracht van het beheer aan het Zuid-Hollands Landschap. In Meer en Bos zijn drie open plekken met nieuwe bosbeplanting beplant.

(Bedragen in 1.000)

Groen

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Kosten onderhoud

6.043

6.638

-595