Intern en bijzonder vastgoed

Het IDC heeft diverse panden overgedragen aan de CVDH met zeer uiteenlopende functies. Het betreft kantoorruimten, atelierruimtes, woningen, bibliotheken, maar ook bijzondere objecten (zonder huurder) zoals kerktorens en monumentale tuinmuren. Doel is het in stand houden van de betreffende panden en objecten en het waarborgen van een goede staat van onderhoud.

Voor panden ten behoeve van ambtelijke huisvesting is een interne huurovereenkomst met het IDC gesloten. Voor de overige panden niet zijnde ambtelijke huisvesting worden - waar mogelijk – reguliere huurovereenkomsten afgesloten. Uit de huurinkomsten worden de onderhoudskosten betaald. Voor de bijzondere objecten (kerktorens, molens en overige monumenten) wordt op basis van het MOP een vast bedrag per jaar bij het IDC in rekening gebracht. Conform het opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Voor de locaties welke onderdeel zijn van de strategische kernvoorraad (stadhuis en stadsdeelkantoren) valt het onderhoud buiten de scope van de CVDH. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door het IDC.

In het kader van het eigenaarsonderhoud aan de panden zijn in 2016, naast vele kleinere werkzaamheden, ook meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht zoals:

  • Clingendael 1, 8t/m 11: schilderwerk- en casco herstel, vervangen E- en W-installatie;
  • Clingendael 8t/m 11: cascoherstel en buitenschilderwerk;
  • Van Alkemadelaan 93-95, Oosterbeek 2-2c schilderwerkzaamheden;
  • Clingendael 12: onderhoud rietkap;
  • Hobbemaplein 30-31: dakrenovatie;
  • Korte Lombardstraat: gebouwbeheersysteem vervangen;
  • Margaretha van Hennebergweg (Laakmolen): schilderwerkzaamheden, specialistisch herstelwerk.

Het structurele onderhoudsbudget voor de panden van het IDC bedraagt voor 2016 € 0,020 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 0,054 mln. Hiervan is in 2016 € 0,964 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor IDC-panden in 2016 met
€ 0,910 mln. afgenomen en kan worden opgevangen binnen de voorziening, die eind 2016 € 1,830 mln. bedraagt.
(bedragen in 1.000)

Intern en bijzonder vastgoed

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

20
427

54
964

34
537

De dotatie aan de voorziening is € 0,034 mln. hoger dan begroot. De overige lasten op deze accommodaties zijn € 0,034 mln. te hoog ingeschat waardoor een hoger dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft kunnen vinden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0,427 mln.) is € 0,537 mln. De overbesteding wordt als volgt verklaard:
Voor het woonhuis Clingendael 1 is een volledige in- en externe cascorenovatie uitgevoerd. De investering is rendabel door het in rekening brengen van een hogere huur aan de nieuwe huurder. De herstelwerkzaamheden aan de rietkap op Clingendael waren niet gepland, schilderwerkzaamheden Clingendael 8 t/m 11 zijn duurder uitgevallen dan begroot. Indien de uitgaven aan de objecten op Clingendael verklaarbaar en structureel hoger uitvallen dan begroot zal er van IDC aanvullende dekking voor de hogere onderhoudskosten besproken moeten worden.