Woonwagens

Het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de opstallen (voornamelijk bergingen) behorende bij de standplaatsen voor woonwagens. Voor deze opstallen is een onderhoudsplan opgesteld dat in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd.

In het kader van het eigenaarsonderhoud aan de tot de standplaats behorende opstallen zijn in 2016, naast vele kleinere werkzaamheden, ook meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht zoals het vervangen van de dakbedekking van de vaste sanitaire units op de locatie Jan Hanlostraat.

Jaarlijks wordt een onderhoudsbijdrage betaald aan de woonwagenbeheerder (Nijbod). De door Nijbod niet bestede middelen werden (door Nijbod) gedoteerd aan een bij Nijbod ondergebrachte onderhoudsvoorziening. Omdat deze voorziening te veel op liep heeft in 2014 en 2015 een afrekening plaatsgevonden. Hiervoor is bij de CVDH een onderhoudsvoorziening geopend. Ook in 2016 is een bedrag van € 0,050 mln. van de woonwagenbeheerder ontvangen en aan de voorziening gedoteerd. De jaarlijkse onderhoudskosten worden doorbelast aan DSO. In overleg met DSO zal de gevormde voorziening bij de CVDH de komende periode ingezet gaan worden voor het oplossen van funderingsproblemen.
(bedragen in 1.000)

Woonwagens

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

50
0

50
0

0
0