Ontwikkelingsvastgoed

De gemeente heeft in het verleden vastgoed aangekocht met het doel stedelijke vernieuwing mogelijk te maken. Objecten zijn verworven als onderdeel van een planontwikkeling of als gevolg van een actieve grondpolitiek in bepaalde gebieden. Naast herontwikkeling investeert de gemeente ook in vastgoed om bepaalde beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, zoals het huisvesten van doelgroepen en het verbeteren van de vitaliteit van bepaalde gebieden. Vastgoed in grondexploitaties valt buiten de scope van het MOP omdat dit objecten zijn die slechts tijdelijk in eigendom zijn en er reeds over gerapporteerd wordt in de paragraaf Grondbeleid van het concernbericht en de Jaarrekening.

Om te voorkomen dat het voorzieningenniveau op termijn wordt aangetast, is er voor objecten met een verwachte beheertermijn van vijf jaar of langer sinds 2009 een MOP opgesteld. Voor een groep panden waarvoor geen MOP was, maar die wel een exploitatieperspectief hebben van langer dan vijf jaar is in 2014 een MOP opgesteld. Voor objecten die een kortere beheertermijn kennen, zullen alleen noodzakelijke onderhoud- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de onderhoudskosten zullen worden afgewogen tegen de huurinkomsten en exploitatieduur.

Conform de opgestelde MOP’s worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de huurinkomsten en exploitatietermijnen. De doelstelling is om deze vastgoedportefeuille conform de NEN2767 op onderhouds- en kwaliteitsniveau 3 te brengen, voor zover dit nog niet het geval is. Hiervan kan worden afgeweken indien een pand op korte termijn zal worden ingezet voor (her)ontwikkeling.

Als eigenaarsonderhoud aan het ontwikkelingsvastgoed zijn in 2016, naast vele kleinere werkzaamheden, ook meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht.
Het achterstallig- en planmatig onderhoud van onder meer onderstaande panden is opgepakt:

 • Saturnusstraat 60: groot onderhoud bovendakse gevels, binnenschilderwerk gangzone’s;
 • 1e van der Kunststraat 286: herstel betonnen dakoverstek, gevelonderhoud en buitenschilderwerk;
 • Trekvlietplein 12, 14 en 16: gevelonderhoud en buitenschilderwerk;
 • Schenkweg 48-56: dak- en gevelonderhoud, tevens bijwerken van het buitenschilderwerk;
 • Saturnusstraat 95: vervangen van de elektra hoofd- en groepenverdeling;
 • Orionstraat 13-15: gevelonderhoud en buitenschilderwerk;
 • Stadhoudersplantoen 28 en Stadhouderslaan 13-15: grootschalig herstellen van alle zinken goten;
 • Van Ostadestraat 80-84: gevelonderhoud en buitenschilderwerk, waterdicht aftimmeren achtergevel;
 • Hillegondastraat 20, Kinderboerderij Jacobahof: vervangen rieten dak en buitenschilderwerk;
 • Grote Beerstraat 24, 26 en 32: vervangen van de dakranden en doorvoeren;
 • Pletterijkade 2, 3, 3a, 4, 4a en 5a cascoherstel en buitenschilderwerk t.b.v. inhuizing statushouders;
 • Hobbemaplein 54, 60, 67 en 72: cascoherstel en buitenschilderwerk t.b.v. inhuizing statushouders;
 • Hoflandplein 2, 4, 5, 6, 7, en 14: cascoherstel en buitenschilderwerk t.b.v. inhuizing statushouders;
 • Naaldwijksestraat 78 en 80: cascoherstel en buitenschilderwerk t.b.v. inhuizing statushouders;
 • Mient 277, Neptunusstraat 94, Binckhorstlaan 153: vervangen CV-ketels;
 • Stuwstraat 277-281: gevelonderhoud en buitenschilderwerk;
 • Mercuriusweg 16-20, Wegastraat 48-56: bouwkundig- en installatietechnisch splitsen van het pand;
 • Castorstraat 4/10 - Wegastraat 16 - Poluxstraat 15: brandtechnisch scheiden van de locatie;
 • Binckhorstlaan 271: uitvoerig onderzoek naar vochtdoorslag westgevel en vervangen binnenriolering;
 • Binckhorstlaan 249: betonherstel en buitenschilderwerk van de opstallen;
 • De Constant Rebequestraat 10: keuken- en badkamerrenovatie;

Voor het ontwikkelingsvastgoed bestaat er geen onderhoudsvoorziening, omdat de lasten jaarlijks worden verrekend met de Reserve Strategische Vastgoed Stadsontwikkeling. Voor 2016 was een bedrag van circa € 1,649 mln. begroot voor groot en klein onderhoud. Er is een bedrag van circa € 1,053 mln. gerealiseerd.

De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende zaken:

 • Saturnusstraat 95: vervanging W-installatie wordt in 2017 gerealiseerd;
 • Saturnusstraat 60: vervanging hoofdwaterleiding en aanpassing sprinklerinstallatie wordt in 2017 gerealiseerd.

Van de volgende panden zijn geplande werkzaamheden ‘on hold’ gezet vanwege voorgenomen verkoop:
Grote Beerstraat 32, vervangen ketel, brandmeld- en liftinstallatie. Lulofstraat 55, gevelonderhoud.