Zorg- en welzijnsaccomodaties

Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen met een welzijn-, of zorgfunctie en door met een goede staat van onderhoud de gewenste functionaliteit te waarborgen. De welzijnsaccommodaties (multifunctionele centra, jongerenaccommodaties, buurthuizen etc.) en zorgaccommodaties worden door de gemeente kostendekkend (maatschappelijk normtarief) verhuurd aan welzijns- en zorginstellingen. Dit houdt onder meer in dat het (eigenaars)onderhoud uit de huuropbrengsten wordt bekostigd. De geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zullen conform het MOP worden uitgevoerd.

In 2016 zijn conform het MOP naast vele kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten in samenwerking met de huurder verricht:

  • Paviljoensgracht 33: plaatsen HR ++ isolatieglas, renovatie plafond’s, toiletten en elektraverdeelkasten.
  • Rijswijksweg 252, Toussiantkade 43 en Paviljoensgracht 33: vervangen cv-ketels door energiezuinige HR-ketels;
  • Veldzicht 20: plaatsen HR++ isolatieglas.

Het begrote structurele onderhoudsbudget voor de zorg- en welzijnsaccommodaties bedraagt € 2,449 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 1,989 mln. In 2016 is een bedrag van € 0,719 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorziening voor zorg- en welzijnsaccommodaties in 2016 met € 1,270 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.

Als gevolg van het besluit PSB/2015.142 (RIS 287109) “Stadsdelen versterken” dienen 24 objecten te worden omgelabeld van programma Zorg en Welzijn (progr. 8) en programma Sport (progr. 12) naar het nieuwe programma Stadsdelen en Wijkaanpak (progr. 19). De reden voor deze omlabeling is gelegen in het feit dat deze specifieke panden geen OCW gerelateerde beleidsdoelen meer hebben en ingezet worden voor wijk gerelateerde activiteiten. De financiële resultaten van deze panden komen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 ten laste/bate van het programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak. Omdat deze omlabeling niet is opgenomen in de begroting 2016-2019 veroorzaakt dit bij de jaarrekening een afwijking op bovengenoemde programma’s welke per saldo tegen elkaar weglopen. De panden gaan budgettair neutraal over hetgeen zal worden aangepast bij de begroting 2018-2021 (+2017).
(bedragen in 1.000)

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

2.449
2.473

1.989
719

-460
-1.754

De dotatie aan de voorzienig is door de omlabeling in 2016 € 0,450 mln. lager dan begroot. Deze dotatie vindt plaats op programma 19 Stadsdelen en wijkaanpak. De dotatie aan de voorziening is tevens € 0,010 mln. lager dan begroot omdat de overige lasten op de accommodaties voor sociale werkvoorziening € 0,010 mln. te laag in geschat waardoor een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft gevonden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 2,473 mln.) is -/- € 1,754 mln. Deze onderbesteding wordt voor € 0,290 mln. veroorzaakt door de hierboven genoemde omlabeling. De resterende relatief hoge onderbesteding is te verklaren doordat de geplande werkzaamheden aan de 2e Braamstraat 6 t/m 11, Eekhoornrade 215, Kockstraat 175 en Zuidlarenstraat 6-10 zijn doorgeschoven naar 2017. Aan de panden Maarsbergenstraat 30-32 en Zieken 115 zijn in 2016 geen werkzaamheden verricht door verkoop of een andere bestemming. Het MOP is hierop aangepast.