Onderwijs wissellocaties en Kinderopvang

Wissellocaties Onderwijs
Het beheer van de onderwijsgebouwen is met uitzondering van de wissellocaties de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De gemeente voert alleen het technisch beheer over de wissellocaties vanuit eigenaarsschap. Voor het eigenaarsonderhoud is per wissellocatie een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld, dat in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden gaat altijd vooraf aan het moment dat een bepaalde wissellocatie tijdelijk in gebruik wordt genomen door een school. De voorzieningen worden gerealiseerd op basis van een door de gemeente en gebruiker opgesteld programma van eisen. Bekostiging van de werkzaamheden komt ten laste van het jaarlijkse Programma Onderwijshuisvesting. Na financiële goedkeuring door OCW/Onderwijshuisvesting worden de werkzaamheden uitgevoerd.

In 2016 zijn aan de wissellocaties zijn in naast kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht:

  • Oostduinlaan 50: groot onderhoud zowel bouwkundig als installatietechnisch ten behoeve van de ingebruikname van Vrijzinnig Christelijk Lyceum;
  • Twickelstraat 5: groot onderhoud zowel bouwkundig als installatietechnisch installaties ten behoeve van een ingebruikname basisschool;
  • Weimarstraat 300: buitenschilderwerk.

Het door de gemeente voor 2016 beschikbaar gesteld budget voor onderhoud wissellocaties t.b.v. het onderwijs bedraagt € 1,162 mln. en is bestemd voor onderhoud en algemene kosten die aan de wissellocaties verbonden zijn. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 1,239 mln. Dit is in 2016 volledig besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorziening voor wissellocaties in 2016 gelijk gebleven.

(bedragen in 1.000)

Wissellocaties onderwijs

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

1.162
732

1.239
1.239

77
507

De dotatie aan de voorziening is € 0,077 mln. hoger dan begroot. De overige lasten op de wissellocaties wissellocaties waren € 0,077mln. te hoog in geschat waardoor een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft kunnen vinden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 0,732 mln.) is € 0,507 mln. Deze signalering is voornamelijk administratief. Door de aard van de inzet, het gebruik van wissellocaties en het grote verloop van gebruikers worden de panden niet voor de lange termijn onderhouden. Wanneer een wissellocatie tijdelijk in gebruik wordt genomen, wordt eerst onderzocht welke onderhoudswerkzaamheden daarvoor noodzakelijk zijn. Het opgestelde MOP geldt als richtlijn voor het jaarlijks reserveren van budgetten bij OCW/Onderwijshuisvesting. Gezien het vorenstaande is er geen aansluiting tussen in het MOP gereserveerde bedragen en de in overleg met OCW/Onderwijshuisvesting uit te voeren werkzaamheden.