Sportaccomodaties

Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen met een sportfunctie en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. Hiermee wordt beoogd de gewenste functionaliteit van de gemeentelijke zwembaden, sporthallen/-zalen en het Kyocera Stadion te waarborgen. Voor de sportaccommodaties worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden conform het MOP uitgevoerd.

In het kader van het eigenaarsonderhoud aan de sportaccommodaties zijn in 2016 conform het MOP naast vele kleine werkzaamheden de volgende meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht zoals:

  • Sporthal Leidschenveen en Boswijk: omissies in brandveiligheid verholpen;
  • Sporthal Loosduinen, Transvaal en Piet Vink: buitenschilderwerk;
  • Zwembad Houtzagerij: rvs bevestigingsmiddelen vervangen;
  • Zwembad Escamphof: buitenschilderwerk.

Het begrote structurele onderhoudsbudget voor de sportaccommodaties bedraagt € 1,862 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 1,786 mln. Hiervan is in 2016
€ 0,708 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor sportaccommodaties in 2016 met € 1,078 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.
(bedragen in 1.000)

Sportaccommodaties

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

1.862
1.084

1.786
708

-76
-376

De dotatie aan de voorziening is € 0,076 mln. lager dan begroot. De overige lasten op de sportaccommodaties € 0,076 mln. te laag in geschat waardoor een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft kunnen vinden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting (€ 1,084 mln.) is -/- € 0,376 mln. Deze relatief hoge onderbesteding is als volgt te verklaren: op basis van aanvullende inspecties, conditiemetingen en overleg met de gebruiker is besloten werkzaamheden uit te stellen naar 2017 of later. Dit geldt voor de volgende werkzaamheden aan de zwembaden:

  • De Blinkerd: buitenschilderwerkzaamheden;
  • De Waterthor: het vervangen van kunststof gevelbekleding en boeiboorden;
  • Overbosch: renovatie luchtbehandelingskasten.

Voor het Kyocerastadion zijn de volgende werkzaamheden op basis van conditiemeting uitgesteld: vloerafdichtingen herstellen, bitumineuze dakbedekking vervangen, vervangen gasgestookte tribune-heaters (deels vervangen) en revisie W-installatie.