Cultuuraccomodaties

Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen met een culturele functie en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. Hiermee wordt beoogd de gewenste functionaliteit van de cultuuraccommodaties te waarborgen. Voor de cultuuraccommodaties worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden conform het MOP uitgevoerd.

In het kader van het eigenaarsonderhoud aan de cultuuraccommodaties zijn in 2016, naast vele kleinere werkzaamheden, ook meer ingrijpende onderhoudsactiviteiten verricht zoals:

 • Spui 185-187, Theater aan het Spui: dakbedekking foyer vervangen;
 • Prinsegracht 14a-16, atelierverzamelgebouw: dakvlak vervangen en geïsoleerd en schilderwerkzaamheden;
 • Toussaintkade 55, stichting Quartair: dakvlak vervangen geïsoleerd en schilderwerkzaamheden;
 • Bilderdijkstraat 33, Theaterschool Rabarber: diverse koelingen vervangen;
 • Korte Voorhout 3, Koninklijke Schouwburg: kapconstructie ingrijpend verstevigt;
 • Duinstraat 55: verbouwing ten behoeve van inhuizen Seelab;
 • Ankerstraat 21, atelierverzamelgebouw: schilderwerkzaamheden;
 • Prinsegracht 27, Koorenhuis: uitgebreide kitwerkzaamheden aan glazen bouw binnenterrein;
 • Denneweg 24-30/Kazernestraat 88-102, atelierverzamelgebouw: schilderwerkzaamheden;
 • Hobbemastraat 120, Theater de Vaillant: schilderwerkzaamheden toren;
 • Paviljoensgracht 20-24, atelierverzamelgebouw: schilderwerkzaamheden;
 • Prinsestraat 42, Korzo Theater: schilderwerkzaamheden;
 • Soestdijksekade 345, Musicon: schilderwerkzaamheden;
 • Uilebomen 66/Hekkelaan 23, atelierverzamelgebouw: schilderwerkzaamheden;
 • Weimarstraat 63-67, De Nieuwe Regentes: schilderwerkzaamheden;
 • Stadhouderslaan 41, Haags Gemeentemuseum: restauratie monumentale schoorstenen en aanpassingen glaskappen.

Bovenstaande werkzaamheden zijn in de geactualiseerde MOP’s verwerkt. Daarnaast is voor het merendeel van de panden in dit programma in 2016 een nieuwe conditiemeting uitgevoerd.
Het begrote structurele onderhoudsbudget voor de cultuuraccommodaties bedraagt € 2,913 mln. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 bedroeg € 4,113 mln. Hiervan is in 2016 € 2,407 mln. besteed. Per saldo is de stand van de onderhoudsvoorzieningen voor cultuuraccommodaties in 2016 met € 1,706 mln. toegenomen om tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in latere jaren op te kunnen vangen.
(bedragen in 1.000)

Cultuuraccommodaties

Begroot 2016

Uitkomst 2016

Saldo 2016

Dotatie onderhoudsbudget aan voorziening
Onttrekking voorziening kosten onderhoud

2.913
4.227

4.113
2.407

1.200
-1.820

De dotatie aan de voorziening is € 1,125 mln. hoger dan begroot door extra bijdragen van OCW en DSO nodig waren voor: brandscheidingen in het Lucent Dans Theater € 0,140 mln. (OCW), verbouwing broedplaatsen Duinstraat 55 € 0,090 mln. en Ferdinand Bolstraat 33 € 0,075 mln. (DSO), brandmeldinstallatie Nieuwe Molstraat 14 € 0,100 mln. (DSO), verbouwing entree Paviljoensgracht € 0,052 mln. (DSO), vervangen riolering Theater De Vaillant € 0,484 mln. (OCW) en asbestssanering Koorenhuis € 0,184 mln. (OCW). Ook waren de overige lasten op de cultuuraccommodaties € 0,075 mln. te hoog in geschat waardoor een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats heeft kunnen vinden.

De afwijking t.o.v. de geplande uitgaven voor onderhoud van de geactualiseerde begroting € 4,227 mln. is -/- € 1,820 mln.. Deze relatief hoge onderbesteding is te verklaren doordat is geconstateerd dat geplande werkzaamheden op basis van een technische beoordeling uitgesteld kunnen worden of dat de uitvoeringsvoorbereiding door onvoorziene omstandigheden meer tijd vergde. Het betreft hier onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Prinsegracht 62-64, ateliers Kunstgreep: schilderwerk;
 • Prinsegracht 27, Koorenhuis: dakwerkzaamheden;
 • Deventersestraat 21: o.a. vervanging kozijnen en groot casco-onderhoud;
 • Lange Voorhout 5, theater Diligentia: schilderwerk;
 • Korte Voorhout 3, Koninklijke Schouwburg & Nationaal Toneel: schilderwerk;
 • Weimarstraat 1E, Todays Art: schilderwerk.

Naast het bovenstaande zijn voor diverse gebouwen de geplande vervanging van liftinstallaties voor langere tijd uitgesteld omdat onderhoud niet noodzakelijk bleek na nader onderzoek.