Duurzaamheid

Verduurzaming van bestaand gemeentelijk vastgoed gebeurt al lange tijd door op natuurlijke vervangingsmomenten verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Zo is het Label C project verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen die in bezit en gebruik zijn onderdeel van het concernbreed energiebesparingsbeleid (2014 RIS280014). Volgens dit beleid moeten de gebouwen minimaal een energielabel C hebben in het jaar 2020. De gemeente heeft opdracht verstrekt om voor gebouwen in de scope een uitgebreid maatwerkadvies te laten opstellen. De resultaten worden in augustus 2017 verwacht. Uitvoering van de werkzaamheden zal tot in het jaar 2020 gefaseerd plaatsvinden. Externe huurders worden door de gemeente actief benaderd om gezamenlijk verduurzamingsmaatregelen aan de panden door te voeren. Eveneens worden de mogelijkheden tot verduurzaming voor 40 tot 50 andere panden in eigendom van de gemeente in kaart gebracht. Hieruit zal blijken in hoeverre deze maatregelen kunnen worden gefinancierd door het verhogen van de huurprijs, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten voor de huurder in totaal niet toenemen. Ook wordt dan bezien in hoeverre er investeringsmethoden kunnen worden ontwikkeld waarbij huurders tegemoet worden gekomen die zelf dergelijke hoge uitgaven niet in één keer kunnen financieren.

De energiezuinigheid van het gemeentelijk vastgoed is in kaart gebracht door energielabels voor panden vast te stellen. Conform de wettelijke eis zijn publiektoegankelijke panden vanaf 250 m² al gelabeld, dit wordt nu uitgebreid naar panden vanaf 50m². Hiervan zijn (wettelijk) uitgezonderd; monumenten, industriële gebouwen en gebouwen met een religieuze functie. Dit betekent niet dat voor deze gebouwen geen duurzaamheidsmaatregelen worden doorgevoerd. Het vigerende Bouwbesluit van 2015 stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Voor nieuwbouw zijn de normen voor wat betreft energieverbruik steeds strenger. Nieuwbouw zal wettelijk vanaf 31 december 2020 nagenoeg energieneutraal moeten zijn. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Daarnaast dient bij oplevering van nieuwbouw aan de huurder een energielabel overhandigd te worden. Bij de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk vastgoed moet minimaal voldaan worden aan de duurzaamheidseisen die gesteld worden in het Bouwbesluit. Voor het vaststellen van budget en Programma van Eisen (PvE) is de opdrachtgevende beleidsdienst verantwoordelijk. Gestimuleerd wordt in het PvE een hogere ambitie dan het Bouwbesluit op te nemen. Wanneer er een positief aanbestedingsresultaat is worden er in overleg met de beleidsdienst aanvullende duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.