Aanslagen zakelijke lasten

In 2016 heeft de gemeente extra capaciteit ingezet op het in beeld brengen van de grote hoeveelheid gemeentelijke en regionale belastingaanslagen die de gemeente jaarlijks ontvangt voor de vastgoedportefeuille. Het betreft onder meer aanslagen watersysteemheffing, zuiveringsheffing, onroerende zaakbelasting, leges en rioolrecht. Met één van de belangrijkste uitvoerde instanties voor wat betreft belastingheffing – de Regionale Belastinggroep – is door de gemeente overleg gestart over het afstemmen van de gegevensbestanden en de administratieve processen hetgeen moet leiden een optimalisatie van de aanslagoplegging en aanslagverwerking in de toekomst. Een bijkomend voordeel is dat dit leidt tot minder administratief-juridische procedures. De door de gemeente ingediende bezwaren hebben geleid tot een aantal ambtshalve verminderingen en kwijtscheldingen waarmee in totaal een bedrag van ruim € 0,2 mln. aan terugontvangen belastingen is gerealiseerd.