Financieel resultaat vastgoed

De lasten en baten met betrekking tot het vastgoed worden verantwoord op de diverse beleidsprogramma’s. Het resultaat over 2016 over de gehele portefeuille bestaat uit een voordeel van
€ 0,081 mln. (een voordeel van € 2,451 mln. en een nadeel van € 2,387 mln.).
De voordelige resultaten bestaan uit apparaatskosten, de lager dan verwachte derving op de exploitatieopbrengsten Wijnhavenkwartier (en een voordeel op het gebudgetteerde verkoopresultaat. De nadelige resultaten bestaan uit een boekverlies op de boekwaarde van het Sportveld Erasmusweg, de afwaardering van te verkopen panden, kosten van leegstand en huurderving, en de kapitaallasten van de investeringen uit 2014 en 2015 op de strategische kernvoorraad). Op de rendabele panden is een voordeel van € 0,671 mln. op de exploitatielasten en een nadeel van € 1,187 mln. i.v.m huurderving en leegstandkosten. Dit resultaat werd voorheen verrekend met de egalisatiereserve rendabele panden die per 31-12-2016 is opgeheven ten gunste van het budgettaire kader 2017-2020 (BD/2016.624).

Samenstelling resultaat in € 1.000 vóór resultaatbestemming over 2016 met verantwoordelijkheidsverdeling

Verantwoordelijkheidsverdeling

Resultaat Vastgoedportefeuille 2016

Dienst compensatie reserve (DCR)

Programma (reserve beleids) dienst

Algemene reserve

T.l.v. van CTR

CVDH

Programma

Concern

Neutraal

Toegestaan nadelig saldo 2016

46.777

N

Uitkomst 2016

46.696

N

Resultaat 2016

81

V

300

V

1.022

N

1.017

V

214

N

Samenstelling resultaat 2016:

- apparaatskosten

300

V

300

V

- resultaat verkoop panden

1.257

V

1.257

V

- afwaardering verkooplijst panden

240

N

240

N

- boekverlies boekwaarde sportveld Erasmusweg

154

N

154

N

- kosten leegstand en huurderving

352

N

352

N

- kapitaalasten investeringen 2014 en 2015 strategische kernvoorraad

437

N

437

N

- derving exploitatieopbrengsten Wijnhavenkwartier

223

V

223

V

Subtotaal

597

V

Resultaat op rendabele panden (werd voorheen verrekend met egalisatiereserve):

- begroot exploitatievoordeel rendabele panden

557

V

557

V

- overige exploitatielasten rendabele panden

114

V

114

V

- kosten leegstand en huurderving rendabele panden

1.187

N

1.187

N

Subtotaal

516

N

Totaal samenstelling resultaat 2016

81

V

300

V

1.022

N

1.017

V

214

N